Статья

Жэуап псынщIэ

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

Лъэпкъым и набдзэ Нало Заур ягу къагъэкIыж

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ ­КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Абхъаз Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Кавказ филологиемрэ этнокультурологиемрэ хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа IэщIагъэлIхэм ящыщ зы, усакIуэ, IуэрыIуатэдж, литературэ критик, зэдзэкIакIуэ цIэ­рыIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ гъуэзэджэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъум.

Юбилей къыдэкIыгъуэ

«Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу юбилей къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. 

ЩIэныгъэлIым и лъэужьыр

 Ди республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъ­хьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, ЩIДАА-м и академик Темрокъуэ Индырбий Хьэжумар и къуэр. Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэм зи зэфIэкI къы­щызыгъэлъэгъуа IэщIагъэлIыр ящыщт Хэку зауэшхуэм лIыгъэрэ хахуагъэрэ зезыхьэу хэта адыгэлI­хэм, 115-нэ шуудзэм и тхыдэм ­теухуауэ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъахэм. Псэужамэ, жэпуэгъуэм и 11-м ар илъэси 100 ирикъунут ­. 

Нэхъыжьхэм ядоIэпыкъу

 Социальнэ дэIэпыкъуыныгъэ цIыхухэм етынымкIэ Нарткъалэ дэт центрым сыткIи и нэIэ тригъэтщ зауэм хэта нэхъыжьхэм.

НыбжьыщIэхэм я Олимп чемпион Тембот Ахьмэдхъан

 Аргентинэм и къалащхьэ Буэнос-Айрес мы махуэхэм щокIуэкI НыбжьыщIэ Олимп Джэгу­хэр. Вэсэмахуэ абы дыщэ медалыр къыщихьащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ Тембот Ахь­мэдхъан.

КIуэкIуэ Казбек Аруан, Май, Шэджэм, Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн районхэм я мэкъумэш IуэхущIапIэхэм щыIащ икIи республикэм и бизнес IэнатIэм и лэжьакIуэхэм яхуэзащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Аруан, Май, Шэджэм, Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн рай­он­хэм я мэкъумэш IуэхущIапIэхэм щыIащ. Республикэм и унафэщIыр яIущIащ Бахъсэн къалэм и агропро­мышленнэ бизнес-инкубаторым ще­кIуэкIа бизнес зэхыхьэм хэтахэм.

Мамырыгъэм зи гъащIэр щIэзытахэр ягу къагъэкIыж

Хабзэхъумэхэм я ЩIыхь аллеем

 Жэпуэгъуэм и 13-м Къэбэрдей-Балъкъэрым ягу къыщагъэкIыжащ хабзэхъумэ органхэм я лэ­жьа­кIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу ди лъахэм мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ илъыным зи гъащIэр щIэ­зытахэр. Налшык ще­кIуэ­кIащ фэеплъ пэкIу. 

Езэш ищIэртэкъым

 Пщызэбий си къуажэгъу къудейкъым, дызэгъунэгъут, дызэхьэблэт. И сабиигъуэр гугъуу зэрыщытари сощIэ.
«КЪАРДЭНГЪУЩI Зырамыку къыщалъ­хуа къуажэм, хьэблэм укъы­щы­хъуауэ гъуэгу пхэнж утеувэ хъунт, - жиIэрт Пщызэбий. - Си щхьэр ­лъагэу солъагъуж ди къуажэм къыдэкIа цIыху ­гъуэзэджэхэр си ныбжьэгъуу, садэлажьэу зэрыщытам. Акъсырэ Залымхъан, Сонэхэ Башир, Мухьэрбий, Болэ Мурат, Щхьэгъэпсо Мухьэмэд, Къар­дэн Борис, ШэрыIужь Анатолэ, Мэкъуауэ Николай - абыхэм ящыщ дэтхэнэри къащти, къуажэм, лъэпкъым куэд яхуэзыщIа цIыхущ».

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ

 Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис Къуней и ­къуэр Шэрэдж районым хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм  1940  гъэм  жэпуэгъуэм и 15-м къыщалъхуащ. БалигъыпIэ иувэху и гъащIэр къуажэм щигъэкIуащ, абы курыт еджапIэр къыщиухащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья