Статья

КъэзыгъапцIэхэмрэ абыхэм якъуэтхэмрэ

 Бахъсэн къалэм и прокуратурэм къипщытащ жэ­уаплыныгъэ зэхэгъэщхьэхукIа зыхь «Юг-Агро» IуэхущIапIэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэр зыхуэдэр.

Щапхъэ зытрах унагъуэхэр

Жылагъуэм пщIэ щызиIэ унагъуэхэр иджыблагъэ щагъэ­лъэпIащ ­Бахъсэн щIыналъэм. 

Гъуэгухэм йолэжь

 Шэджэм къалэм и ­гъуэгухэр зыхуей хуа­гъазэ.

ЩIыхуэ тыным щIедзэж

 ХъумапIэ банкым щIи­дзэжащ гаражрэ машинэ гъэувыпIэрэ къращэхун папщIэ кредит тыным. 

ХьэцIыкIу Аксанэ сымаджэщым тыгъэ хуещI

 Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым псапащIэ IуэхукIэ щIэх-щIэхыурэ зыщIагъакъуэ зыхуэзэ­фIэкIхэм. Щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэ ХьэцIыкIу ­Аксанэ апхуэдэ IуэхукIэ нэхъапэми дэIэпыкъуэгъу ­хъуауэ щытащ. Иджыблагъэ дохутырхэм епсалъэри, сымаджэщым анестезиологиемрэ реанимацэмкIэ и къудамэм сом мин 400 и уасэ Iэмэпсымэ къахуищэ­хуащ. IэнатIэм и дохутыр нэхъыщхьэ Гущэл Людмилэ къызэрыджиIамкIэ, операцэ нэужьым щытыкIэ хьэлъэ итхэмрэ сабийм и гъащIэмкIэ шынагъуэу щыт узыфэ Iейхэр зиIэхэмрэ я дежкIэ икъукIэ зыхуэны­къуэт ар.

Токъуий Заудин и IэнатIэщIэ

 Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Надежин Михаил бэрежьей кIуам КъБР-м МафIэсым пэщIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэм и гупым яригъэцIыхуащ IэнатIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзэщIэну Токъуий Заудин ­Аслъэнбий и къуэр. 

Зэгупсысыни зэфIагъэкIыни я мащIэкъым

 Дэ, газетхэмрэ радиомрэ я лэжьа­кIуэхэм, сыт щыгъуи тфIэфIт гъэмахуэ хъупIэхэм дыкIуэну. Япэрауэ, щIыпIэ дахэхэм дакъыхэхутэрт, етIуанэрауэ, тлъагъурт республикэм и Iэщыхъуэхэм я зэхэтыкIэр, гукъыдэжышхуэ яхэлъу я ­IэнатIэ мытыншым зэрыпэрытыр. Иджы, зэрыгурыIуэгъуэщи, щытыкIэм зихъуэжащ, арщхьэкIэ къурш лъапэхэм щыIэ хъупIэхэм я мыхьэнэр къэнащ. Нэхъыщхьэр, нэхъапэхэми хуэдэу, а щIыналъэм гъэшхэкIыу, лыуэ куэд къыщалэжьынырщ. Ар щIэгъэкъуэнышхуэ хуэхъунущ республикэм и экономикэм зегъэужьыным.

Республикэм сом мелуани 107-рэ хухахащ

 2018 гъэм цIыху гуп щхьэхуэхэр хущхъуэ­хэмкIэ, медицинэ Iэмэ­псымэхэмкIэ, сабий ныкъуэдыкъуэхэм папщIэ хущхъуэгъуэу щыт шхыныгъуэхэмкIэ къызэрагъэпэщын мурадкIэ Урысейм и Прави­тельствэм и Iэтащхьэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ Къэбэрдей­-Балъ­къэ­рым федеральнэ субвенцэу сом мелуани 107-рэ хуэдиз хухахащ.
 «Ар яхурикъунущ зы­хуэфащэхэм зыхуэ­ныкъуэ хущхъуэхэр къы­хуащэхун папщIэ», - щыжиIащ УФ-м и Правительствэм и зэ­Iу­щIэм Медведев Дмит­рий.

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэр хэтащ УФ-м и МВД-м и Управленэ нэхъыщхьэу округым щыIэм и коллегием 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм кърикIуахэм ятеухуауэ вэсэмахуэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм

 Коллегием хэтхэм я пащхьэ къы­щыщыпсалъэм УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу округым щыIэм къыхигъэщхьхукIащ ди цIыхухэм я ­гъащIэр хъумэнымкIэ, абыхэм шына­гъуэншагъэ къахузэгъэпэщынымкIэ Iуэху нэхъыщхьэр терроризмэмрэ экстремизмэмрэ япэщIэты­ныр арауэ зэ­рыщытыр.
 Абы жиIащ хабзэхъумэ органхэр а къа­лэн иным жыджэру икIи тегушхуауэ зэ­релэжьым и фIыщIэкIэ терроризмэм и Iэужьхэр нэхъ мащIэ зэрыхъуар.

Адыгэ жылагъуэр зыгъэпIейтей Iуэхухэр къаIэт

 Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм я редакцэхэм зэ­гъусэу къызэрагъэпэщ зэIущIэм и зи чэзу зэхыхьэр мызыгъуэгум Черкесск къалэм щекIуэкIащ. «Черкес хэкум» и редактор нэхъыщхьэ Абидокъуэ Люсанэ зэхуишэсащ хъыбарегъащIэ IэнатIэм, бзэм, литературэм хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статья