Статья

Мыщхъуэжь Каземир нэхъыфIхэм халъытэ

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым и мэкъумэш еджапIэ нэхъы­щхьэ­хэм илъэс къэс щокIуэкI Ежевский Александр и цIэкIэ яубзыхуа лъэпкъ саугъэ­тыр зыIэрыгъэ­хьэным хуэ­гъэ­п­са зэпеуэ. Абы дапщэщи жы­джэру хэтщ ди республикэм и ­мэкъумэш еджапIэ нэхъыщхьэр - КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъ­къэр мэкъумэш университетыр. КъБКъМУ-м и пресс-­IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын ­Заремэ хъыбар къызэрыдигъэ­щIамкIэ, мыгъэрей урысейпсо зэ­пеуэм и лауреат хъуа цIыхуи 9-м яхэтщ а еджапIэм и 2-нэ курсым и студент Мыщхъуэжь Каземир. 

Къэрал тIощIым щIигъум щолажьэ

 1841 гъэм щэкIуэгъуэм и 12-м Урысейм и император Николай Езанэм Iэ щIидзауэ щытащ къэралым ­хъу­мапIэ кассэхэр къыщызэгъэ­пэщыным теухуа указым икIи ар ­УФ-м и ХъумапIэ банкым и махуэу къалъытэ.
 Мы зэманым ХъумапIэ банкыр дунейпсо финанс гуп лъэщу зэтеуващ икIи абы и IуэхущIапIэхэр къэрал 20-м щIигъум щолажьэ. Банкым ахъшэ гъэтIылъыгъэхэр хъумэнымкIэ къэралым бжьыпэр щиIыгъщ, апхуэ­дэу урысей экономикэм и кредитор нэхъыщхьэщ.

Сабий епщIанэ

 ЩэкIуэгъуэм и 7-м Бахъсэн район сымаджэщым и лъ­­хуапIэ унэм къыщIатхыкIыжащ мы илъэсым абы дунейм къыщытехьахэм ящыщу мин бжыгъэр зытехуа цIыкIур. «Юбилей сабийр» Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ Кременчуг-Константиновкэ жылэм щыщ Къуэ­щIы­сокъуэ Алиещ, унагъуэм ар я сабий 10-нэщ.
 Апхуэдэ Iуэхум иращIэкIа махуэшхуэм хэтащ Бахъ­сэн район администрацэм, ЗАГС-м и щIыналъэ къудамэм я лIыкIуэхэр, сымаджэщым и унафэщIхэр, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр.

ЦIыхубэ саугъэтыр зыхуагъэфэщахэр

 Унагъуэм и щэнхабзэ-тхыдэ щIэиныр хъумэным хуащI хэлъхьэныгъэм пап­щIэ ягъэува ­«Се­мейная реликвия» цIы­хубэ саугъэтыр хуа­­гъэфэщащ Налшык щыт­раха «Семейный альбом» теленэтыным. Ар зыгъэ­хьэ­зыра, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м и унафэщI Конаревэ На­талье щытекIуащ «Уна­гъуэ псэкупсэ къулеигъэхэр ­хъы­барегъащIэ Iэ­на­тIэ­хэм къы­зэры­щы­гъэ­лъэ­гъуар» Iыхьэм. 

Мамыру дыпсэуныр зи къалэнхэр

 КъБР-м щыIэ   МВД-м и лэжьакIуэхэм къэрал псом и гъусэу ягъэ­лъапIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэм и махуэр. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэр къызэгъэ­пэ­щынымрэ ар зэфIэувэнымрэ ди Хэкум и тхыдэм къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ.
 Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ми­нистерствэм и тхыдэр 1718 гъэм къыщожьэ. Пащтыхь Пётр Езанэм а зэманым жылагъуэ хабзэр зыхъумэну ­полицэ Урысейм къыщызэригъэпэщауэ щытащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэ округхэмрэ я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм яIуощIэ

 КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ яхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и рай­онхэмрэ къалэ округхэмрэ я администрацэхэм я Iэтащхьэхэм икIи ахэр зи унафэщI щIыналъэхэм социально-экономикэ и лъэныкъуэкIэ зегъэужьыным теухуа зи чэзу Iуэхухэм тепсэлъыхьащ.

Правительствэм хэтхэмрэ муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэмрэ КIуэкIуэ К. В. ядригъэкIуэкIащ къэрал социальнэ политикэр пхыгъэкIыным теухуа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ зыубгъуа

 КIуэкIуэ К. В. республикэм и Прави­тельствэм, муниципальнэ щIыналъэ­хэмрэ къалэ округхэмрэ я уна­фэщIхэм зэIущIэ зыубгъуа ядригъэ­кIуэкIащ ­Урысей Федерацэм и Президент Путин  В. В. «Къэрал социальнэ политикэр гъэ­зэщIэным теухуауэ зэфIэгъэкIыпхъэхэм я IуэхукIэ» 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указым щыубзыхуахэр зэрагъэзащIэм теухуауэ.

Иужь джэгугъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм и чемпионатыр иухащ. Иужь дыдэ джэгугъуэращ щы­зэхэкIар гуп нэхъыщхьэр зыбгынэну псори. 

«ЩIэныгъэ школым и къызэгъэпэщакIуэ» Шурдым Гъэзэлий

 ЩIДАА-м и академик, Урысей Феде­рацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьа­кIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ­РАЕН-м и член-корреспондент, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неограническэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзэлий Къасбот и ­къуэр лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэм ящыщщ.

Пэжыр зи гъуазэ адыгэлI

 ГъащIэм зэрихабзэщи, зэманыр и пIэ иткъым, хуэм-хуэмурэ «мэбакъуэ» ди адэ-анэхэр, ди нэхъы­жьыфIхэр, фIыуэ тлъагъу­хэр тIэщIихыурэ. Ахэр щыдимыIэжым и дежщ гуп­сысэгъуэм дыщыхэхуэр: къызэрысщыгугъа псор хуэсщIэфауэ пIэрэ, къыс­хуэарэзыуэ дунейм ехыжа, си гулъытэу лъызгъэсар мащIэ? Куэд мэхъу а упщIэхэр. Нобэ-пщэдейуэрэ, зэманыр тхуримыкъуу жытIэурэ блэдгъэкIа илъэсхэм уа­кIэ­лъы­пIастхъэми, къыпхуе­гъэгъэзэжынукъым, пса­­лъэ IэфIу жыдмыIа­хэр кIыхь дыдэу къытщыхъуа гъащIэ кIэщIым зэдихьауи къыщIокI.

Страницы

Подписка на RSS - Статья