Статья

ХэкIыпIэхэр къалъыхъуэ

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Iуащхьэ Дыкъуакъуэжь и щыгум

 Шэджэм щIыналъэм ­хыхьэ Лашынкъей къуа­жэм мэлыжьыхьым и ­22-м щызэхаша гуфIэгъуэ Iуэ­хугъуэр адыгэхэм я нып яIэж зэрыхъурэ илъэси 182-рэ щрикъу махуэм ирырагъэхьэлIащ. 

ЕджапIэщIэ яухуэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ Налшык къалэм щаухуэн зыщIадза курыт еджапIэщIэм лэжьыгъэхэр зэрыщекIуэкIым.

Тхылъым и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу

 Мэлыжьыхьым и 21-м Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэ­гъуапIэм щекIуэкIынущ «Книгафест-2018» зыфIаща фестивалыр. Тхылъым и дунейпсо махуэм ехьэ­лIауэ къызэрагъэпэща Iуэху дахэм сыхьэт 11-м щIидзэнущ. 

Адыгэ щIалэхэм Кубокыр къапоплъэ

 ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щыдгъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Волгоград (нэхъапэм Сталинград) щы­зэхэтынущ Урысей Федерацэм и Кубокыр 2018 гъэм къэхьынымкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Абы зи насып къыщикIынухэм ящыщынущ адыгэ щIалэхэри. 

И зэфIэкIым хуэфэщэн пщIэ егъуэт

 ХудожествэхэмкIэ Урысей ака­демием иджыблагъэ Москва къалэ щригъэкIуэкIа зэIущIэм Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щыщ сурэтыщI Iэзэ Гуданаев Борис къыщратащ а академием щIыхь зиIэ и цIыхуу къызэралъытам и щыхьэт тхы­лъыр. 

Куэдрэ ди япэ итыну!

 Нобэ зи гугъу фхуэтщIынум и цIэ зэхэзыхар мащIэщ, ар къулыкъу ­лъагэ зыIыгъахэм ящыщкъым, ауэ гъащIэм щынэхъыщхьэ къалэныр ехъулIэу игъэзэщIащ. И пщIэнтIэпс къабзэкIэ и бынхэр ипIащ, абыхэм гъэсэныгъэ дахэ яхилъхьэн ху­зэ­фIэкIащ. «Адэ-анэу ущытыныр - къа­лэнышхуэщ. Абыхэм гъэса­кIуэм, егъэджакIуэм, ныбжьэгъуфIым, хьэкумэщIым, унафэщIым и къалэн мытыншхэр ягъэзащIэ», - псалъэ пэжхэр итхауэ щытащ цIыху Iущ гуэрым. 

Ди щэнхабзэм щIапIыкI

 Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр яфIэгъэ­щIэгъуэну, ахэр хуэсакъыу яхъумэу ди щIэблэр гъэсэным, ди щIыналъэм и къулеягъэ нэхъыщхьэхэм щыгъуазэу, ахэр зэрырагъэфIэ­кIуэным хущIэкъуу къэгъэ­тэ­джыным хуэгъэпса Iуэхущ «Си бзэ - си псэ, си дуней» лъэпкъ зэпеуэм хыхьэу Къубэ-Тэбэ къуажэм и пэ­щIэдзэ еджапIэ-сабий гъэсапIэм щрагъэ­кIуэкIыр. 

Техникэ пэрытыр къэзыгъэIурыщIэхэр

 КъБКъУ-м и Политехникэ институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ Школа­кIуэхэм мехатроникэмрэ робототехникэмкIэ я республикэпсо олимпиадэ. АбыкIэ хъыбар дигъэ­щIащ университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Дол ­Иннэ. 

Аруан щIыналъэм и пщащэ нэхъ дахэр

 Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и район Iыхьэр Нарткъалэ щекIуэкIащ. Зы мазэм къриубыдэу пщащэ щIы­кIафIэхэр къуажэ утыкухэм щызэпеуэри, абы къыщыхэжаныкIахэр район зэхьэзэхуэм щызэхуэзэжащ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья