Статья

ГъуэгуфI диIэнымкIэ хэкIыпIэхэр

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зи чэзу зэIущIэ иджы­благъэ иригъэкIуэкIащ.

Къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыным пыщIа Iуэхухэм хоплъэ

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищIа докладым.

«Налкъутналмэс Iуащхьэ зи Iэужь»

 Ар и фIэщыгъэу Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зе­зыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ, адыгэ уэрэдыжьхэр, хъыбархэр зэхуэзыхьэсыжу хэIущIыIу зыщIа, IуэрыIуатэдж, КъБР-м и цIыхубэ артист, Адыгэ Республикэм ­щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къардэн­гъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэсищэ зэ­рырикъум и щIыхькIэ. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэ­жьакIуэхэм. Ар иригъэкIуэкIащ радиом и лэжьа­кIуэ Дзэгъащтэ Азэмэт. 

УнафэщIхэм я щIэныгъэм хагъэхъуэнущ

 Пятигорск къалэм дэт, УФ-м и Президентым и деж щыIэ ЦIыхубэ хозяйст­вэмрэ къэрал къулыкъущIапIэмкIэ Урысей академием и Кавказ Ищхъэрэ инс­титутым социальнэ унэтIыныгъэм ­щы­лажьэ унафэщI IэщIагъэлIхэр гъэ­хьэ­зырынымкIэ президент программэр ­щагъэзащIэ, Урысей Федерацэм «Экономикэ зыужьыныгъэмрэ инновацэ экономикэмрэ» и къэрал программэм хэту.

Май муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр Саенкэ Татьянэ егъэзащIэ

 Май муниципальнэ районым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэу щыхахащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и Аппаратым и унафэщIу лэжьа Саенкэ Татьянэ.
 А махуэ дыдэм депутатхэм Саенкэ Т. В. и пщэ далъ­хьащ район администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр игъэзэщIэну.
 Саенкэ Татьянэ Виктор и пхъур КъБАССР-м щыщ Майскэ къалэм 1970 гъэм къыщалъхуащ. Педагогикэ IэщIагъэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универси­тетыр къиухащ. Педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидатщ.

Къэралым и къэкIуэнур зыхуэдэнур къызыфIэIуэхухэр зэкъуегъэувэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрыр хыхьащ «Урысейм и цIыхухэу езыхэм яфIэфIу Iуэху щхьэпэ зылэжьхэр» («Добровольцы России») зыуэ щыт хъыбарегъащIэ системэм.
 А фIэщыгъэр зиIэ зэгухьэныгъэм и порталыр ­(добровольцыроссии.рф) щытщ Урысейпсо цIыхубэ фронтым и «Пэжыгъэмрэ захуагъэмрэ» IV Медиа­форумым хэтахэм Урысей Федерацэм и Президент ­Путин Владимир къалэн ящищIахэр зэрагъэзащIэ щIыкIэр къызэрапщытэ, къэралым щекIуэкIхэм цIыху­бэр нэхъ жану къыхэшэнымкIэ зрагъэгъуэта Iуэху дэгъэкIыкIэмкIэ щызэхъуажэ, волонтёрхэр а лэжьыгъэм щыхурагъаджэ интернет-Iэмалу.

Хоккейми апхуэдэ бжыгъэхэм ущримыхьэлIэ къохъу

 6:8, 5:2, 3:4… апхуэдэ бжыгъэхэр куэду яхэтащ КъБР-м футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм щрагъэ­кIуэкIа зэIущIэхэм. Дауи, апхуэдэ зэпэщIэтыныныгъэхэм еплъахэм я нэгу зиужьащ. 

Къафэр зи Iэпэгъу

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун. Илъэситхум къриубыдэу абы зыIэ­ригъэхьа ехъулIэныгъэхэр мащIэкъым: «Дунейр къезыгъэлынур дахагъэрщ» дунейпсо телевизоннэ зэпеуэм и Гран-при саугъэтыр къихьащ, «Москва и бжьыхьэ», «Дэ­рэжэгъуэ», «Fairy Dance», «Хореограф Шершнев Виктор и саугъэт» урысейпсо зэхьэзэхуэхэм я лауреат хъуащ, нэгъуэщI зэхыхьэ куэдми зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ.

Республикэм щынэхъыфIхэм хабжэ

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.
 Псынабэ ЩэнхабзэмкIэ и унэр 1987 гъэм яухуащ. Илъэс щэщI нэблагъэ дэкIри, ар къанэ щымыIэу зэ­рагъэпэщыжащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ­уардэхэм ящыщ зы хъуащ. Къуажэ куэдым щаIэщIэхужа кинор мыбы къыщагъэлъагъуэ, артист цIэрыIуэхэр къыщрагъэблагъэ, концертхэр щекIуэкI къудейкъым абы. Мыращ здэщыIэр къуажэ администрацэм, Iуэ­хугъуэ куэд щызэфIагъэкI центрым, библиотекэм, полицэм и щIыпIэ пунктым я хэщIапIэхэр. 

«Сэ къыздэсщтар фэ къыфхуэзгъэнаращ»

 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Шэ­кIы­хьэ­щIэ Марие и гъащIэ псор триу­хуащ щIэныгъэмрэ ислъам ди­нымрэ. Псалъэм и къэ­хъукIэм ехьэлIауэ абы къихута Iэмалхэр (Инвариантым и хабзэхэр) къэ­ралым и щIыпIэ куэдым къыщагъэсэбэп, 2006 гъэм Псынабэ дригъэщIыхьа мэжджы­тыр и фэеплъ нэхущ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья