Статья

Нэхъ дахэ щыIэкъым

 ФокIадэм и 27-м ­«На­­рт  Хэку» щIалэгъуа­лэ хасэм Профсоюзхэм Щэнхабзэм­кIэ я уардэ­унэм къыщызэригъэпэщащ Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэм траухуа зэхыхьэ дахэ.

«Сэ сыадыгэщ!» - ар ину жызоIэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универ­си­тетым и медицинэ колледжыр (уна­фэщIыр Пщыбий Светланэщ) сыт ­щыгъуи цIэрыIуэщ ирагъэкIуэкI егъэ­джэныгъэ лэжьыгъэшхуэмкIэ, ягъэ­хьэ­зыр IэщIагъэлIхэмкIэ. А Iуэху­гъуэм къыдэкIуэу колледжым дапщэщи щокIуэкI гъэсэныгъэм епха лэ­жьыгъэ купщIафIэхэри. ЩIалэгъуалэр адыгэм игъащIэми къыддекIуэкI лъа­пIэныгъэхэм хуэущииным, лъэпкъ гъэсэныгъэ яхэлъхьэным хуэгъэпсат колледжым иджыблагъэ щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхуэсыр. Ар епхат Адыгэхэм (шэрджэсхэм), Адыгэ фащэм я дунейпсо махуэхэр гъэлъэпIэным. 

Лъэпкъыр зыгъэпIейтей Iуэхухэм топсэлъыхь

 Иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ Тыркум, Иорданием, Сирием, Адыгей, Къэ­рэшей-Шэрджэс, Къэ­бэр­дей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр. 

Егоровэ Татьянэ цIыхухэм яIуощIэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэзахэм щаIущIащ «Урысей зэкъуэт» партым и Iэтащхьэ Медведев Дмитрий и щIыпIэ жылагъуэ егъэб­лэгъа­пIэм.

КъБКъУ-м щыIащ УФ-м и Президентым дунейм и щытыкIэм зэрызихъуэжым пыщIа IуэхухэмкIэ и чэнджэщэгъур

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универ­ситетым иджыблагъэ лэжьыгъэ Iуэху кIэ щыIащ УФ-м и Президентым дунейм и щытыкIэм зэрызихъуэжым пыщIа ­Iуэ­хухэмкIэ и чэнджэщэгъу Бедрицкий Александр.

КIуэкIуэ Юрий яхуэзащ дунейпсо зэхыхьэшхуэм кIуэнухэм

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий яIущIащ ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым, Сочэ къалэм щекIуэкIынум, Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу хэтынухэм.

Къэжыхьыным и махуэ

 Урысей Федерацэм щекIуэкI спорт зэхыхьэхэм я нэхъ ин дыдэщ «Лъэпкъ кросс» зэпеуэр. Абы илъэс къэс къызэщIеубыдэ къэралым и щIыналъэ 83-м щыщ цIыху мин щэ бжыгъэхэр. Къызэдэжэхэм яхэтщ спортыр зи IэщIагъэхэр, Олимп чемпионхэр, спортым и ветеранхэр, къэрал ­къулыкъущIэхэр, сабийхэр, студентхэр, ныкъуэдыкъуэхэр. 

Лыкъуэжь Феликс ягу къагъэкIыж

 Тэрч къалэ дэт спорткомплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ илъэс 16-18-м ит спортсмен ныбжьы­щIэхэм боксымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. 
 КъБР-м СпортымкIэ и министерствэмрэ Тэрч ­район щIыпIэ администрацэм Физкультурэмрэ спортымкIэ и къудамэрэ я нэIэ щIэту илъэс етIуанэ хъуауэ къызэрагъэпэщ турнирыр Тэрч къалэ дэт ДЮСШОР-м боксымкIэ и тренеру щыта, УФ-м спортымкIэ и мастер Лы­къуэжь Феликс и фэеплъу ирагъэкIуэкI. 

Тхьэзэплъ Хьэсэн хэтащ Москва щекIуэкIа лъэпкъ литературэхэм я фестивалым

 ФокIадэм и 6-10-хэм ­Москва и ВДНХ-м Урысей Федерацэм и лъэпкъ лите­ратурэхэм я фестиваль гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. Лъэпкъ къэс и тхакIуэ, уса­кIуэ нэхъыфIхэр ирагъэб­лагъэурэ я усэхэм зыщагъэгъуэзащ, щхьэж къы­зыхэкIам и тхыдэм, и бзэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм я ­гугъу ящIурэ, езыхэм я IэдакъэщIэкIхэми кърагъэджащ. Къэбэрдей тхакIуэ­хэм къабгъэдэкIыу фестивалым кIуэну зыхуагъэфэщар УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, усакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэнщ.

Дыкъэзыухъуреихь дунейм дэ дыщымысхьмэ, хэт щысхьынур?

 Налшык къалэр Урысейм и щIы­пIэ нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщу къалъытэ. Арами, къалэдэсхэмрэ хьэ­щIэхэмрэ дыкъэзыухъуреихь да­хагъэм нэмыплъ щыхуащI щыIэщ: тетIысхьэпIэхэр якъутэ, жыг къудамэхэр къыгуащIыкI, псыхъуэхэр пхъэнкIий идзыпIэ ящI. ЦIыхур къызыхэкIари, зыхэпсэукIри, зыгъэпсэури щIыуэпсырщ, ауэ дэ абы пщIэ зэрыхуэдмыщIым и щы­хьэтщ а псори. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья