Статья

Апхуэдэщ Амыдэ

 Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Къамылыкъуэ къуажэм дэт курыт еджапIэм щолажьэ а IэщIагъэм къыхуигъэщIащ жыхуаIэм хуэдэ егъэджакIуэ Выкхъэ Амыдэ ЛатIиф и пхъур.

Мыхьэнэшхуэ ират

 Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызыхуэтыншэу къы­зэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм дэнэкIи гулъытэшхуэ щрат. А Iуэхум теухуа лэжьыгъэ щхьэпэхэр щокIуэкI Шэ­джэм щIыналъэми. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыпIэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ. Мы зэманым абы щылажьэ гъэмахуэ лагерхэм зыщагъэпсэху сабии 100-м щIигъум. Абыхэм я нэхъыбапIэр бынунагъуэшхуэхэм, зыхуей хуэмызэ унагъуэхэм къахэкIащ.

«Шапсыгъхэм» Абхъазым зыкъыщагъэлъагъуэ

 Лазаревскэ щIыналъэм Адыгэ щэнхабзэмкIэ дэт центрым и унафэщI ­Хеишхуэ Русланрэ «Шап­сыгъхэр» къэфакIуэ гу­пымрэ иджыблагъэ Аб­хъазым щыхьэщIащ. 

КIыщ Мухьэдин и дунейр

 УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик, Испанием щыпсэу, щIэх-щIэхыурэ Налшык къэкIуэж ди хэкуэгъу КIыщ Мухьэдин редакцэм и хьэщIащ. Иужь зэманым абы зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэр, и ехъу­лIэныгъэхэр, зыпэрыт Iуэхухэр гъэщIэ­гъуэнщ. Аращ ди зэпсэлъэныгъэр зытеу­хуа­ри.

ВакъащIэ Аскэр гъуэгу тоувэ

 Налшык къалэ администрацэм и унэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Налшык и щIалэгъуалэм я зэгухьэныгъэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и отчет-хэ­хы­ныгъэ зэхуэс. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьа­кIуэ Дол Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а зэгухьэныгъэм и пашэ ­хъуащ университетым Социальнэ лэжьыгъэмкIэ, сервисымрэ туризмэмкIэ и институтым и магистратурэм и 2-нэ курсым щIэс ВакъащIэ Аскэр. 

Гулъытэ лъагэ

 Урысей Федекрацэм и щIалэ­гъуалэм я махуэр ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхуэс щекIуэкIащ Дзэ­лыкъуэ щIыналъэм. Районым и ­администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Щокъуий Iэминэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, администрацэм и унэм къыщызэрагъэпэща махуэшхуэ зэIущIэм щагъэлъэпIащ зыщеджэ школхэр, я егъэджакIуэхэр, адэ-анэхэр, зы­щыщ къуажэхэр, Дзэлыкъуэ щIыналъэр я текIуэныгъэхэмкIэ, зы­Iэрагъэхьа ехъулIэныгъэ лъагэ­хэмкIэ зыIэта гупыш­хуэр. 

Радиом къигъэщIам хуэдиз сэри къэзгъэщIащ

 Республикэм и радиом лэжьэн зэрыщIидзэрэ накъыгъэм и 7-м илъэс 90 ирикъуащ. Сэри ап­хуэдиз къэзгъэщIащи, абы и зэфIэувэкIам, и зыужьыкIам мыIейуэ сы­щыгъуазэщ. Радиом сызэ­ры­щыIа илъэс 12-р сигу къыщы­кIыжкIэ, гупсысэ нэхухэм сыхашэжри, а ­зэманыр IэфIу си нэгу къыщIохьэж. 

Турист лъагъуэщIэхэр щыпхашынущ

 Урал федеральнэ уни­верситетым (УрФУ) ще­джэхэр шыщхьэуIум и 4-м Къэбэрдей-Балъкъэрым къэ­кIуэнущ. Студент-волонтёрхэр ядэлэжьэнущ «Iуащ­хьэмахуэ» лъэпкъ паркым турист лъа­гъуэщIэхэр щып­хызышынухэм.

Зи лэжьыгъэр фIыуэ зылъагъухэр

 «И IэщIагъэм къыхуигъэщIащ» зыхужаIэхэм ящыщщ Кэнжэ къуа­жэм дэт амбулаторэм щы­лажьэ, категорие ­нэхъыщхьэ зиIэ доху­тыр-терапевт ­Къардэн Мар­гаритэ. Илъэс 37-рэ хъуа­уэ ар а IэнатIэм пэрытщи, ­къуажэдэсхэм къа­хуэ­щIэжыркъым абы зы­хуэ­зыгъэзауэ­ сэ­бэп зыхуэмыхъуа­ щы­Iэу. Апхуэдэ и Iуэху бгъэ­дыхьэкIэрщ Маргаритэ  цIыхухэм фIыуэ къыщIалъагъури пщIэ къы­щIы­хуащIри. 

Зэманыр гугъуми, дыкъэвгъэувыIи, дызыщIэвгъэгупсысыж

Си тхыгъэр теухуащ нэхъапэм зи теплъэмрэ зэра­хьэ фащэ дахэхэмкIэ дуней псом щыцIэрыIуэу щыта адыгэ бзылъхугъэхэм я зыхуэпэкIэм, щIалэгъуалэм нэхъыжьхэм кIэлъызэрахьа хабзэхэм, гуапэу зэхущыту къэгъуэгурыкIуэ зэгъунэгъухэмрэ зэблагъэ-зэIыхьлыхэмрэ я зэхуаку къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статья