Статья

Анэмрэ сабиймрэ зыхуей щыхуэзэнущ

Жэпуэгъуэм и 21-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Налшык и Дубки хьэблэм щаухуэ Перинатальнэ центрым щыIащ, икIи Iуэхур здынэсар зригъэлъэгъуащ. Iэтащхьэм и гъусащ властым и федеральнэ органхэмрэ Москва и Прави- тельствэмрэ ядэлэжьэнымкIэ КъБР-м и ­Iэтащхьэм и лIыкIуэ хэха Губин Геннадий, ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министрхэмрэ ухуакIуэ компаниехэм я лIыкIуэхэмрэ.

УФ-м и Президент Путин Владимир и накъыгъэ унафэхэм япкъ иту яухуэ а центрыр.

Мылъкур зытрагъэкIуэдар зэхагъэкI

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий жэпуэгъуэм и 20-м Прави-тельствэм и Унэм щригъэ­кIуэкIащ ди республикэм инвестицэ хэлъу щызэфIах Iуэхухэм ятеу­хуа зэIущIэ.

Ар къыщызэIуихым, КIуэкIуэм къы­зэхуэсахэм яригъэцIыхуащ ­вла­с­тым и федеральнэ органхэмрэ ­УФ-м и Правительствэмрэ ядэ­лэ­жьэнымкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и лIыкIуэ хэха Губин Геннадийрэ КъБР-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр ­хъу­мэнымрэ экологиемкIэ и министру трагъэува Биттиев Хьэ­кимрэ. IэнатIэщIэхэр зыхуагъэфэщахэм рес­публикэм и Iэтащхьэр ехъуэ­хъуащ, куэдкIэ зэращыгугъыр яжри­Iащ.

Мылъкум техуэ налогыр къызэрыIахым зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Абы Iуэху зэмы­лIэужьыгъуэу пщIым хуэдизым щыхэплъащ.

Депутатхэр теп­сэ­лъы­хьащ «Социально-щэнхабзэ, коммунальнэ мыхьэнэ зиIэ ухуэныгъэхэу, инвестицэ проект ину сату зэпеуэ хэмыту щIы Iыхьэхэр бэ­джэнду зыхухах хъунухэм хуагъэув мардэхэр къэщтэным и IуэхукIэ» законопроектым. Ар ягъэхьэзыращ УФ-м ЩIымкIэ и кодексым и 39.6-нэ статьям и пункт 2-м и пункт къуэдзэ 3-м ипкъ иткIэ.

Президентым и полномочнэ лIыкIуэр «Мэшыкъуэ-2015» щIалэгъуалэ зэхыхьэм щытекIуахэм яхуозэ

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Меликов Сергей жэпуэгъуэм и 15-м Пятигорск ­къалэм щахуэзащ «Мэшыкъуэ-2015» щIа­лэгъуалэ зэхыхьэшхуэм щытекIуа­хэм. А зэIущIэм кърихьэлIащ УФ-м Егъэ­джэныгъэмрэ щIэ­ныгъэмкIэ и министерствэм, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм щIалэгъуалэ политикэр щызыубзыху ведомствэхэм я лIыкIуэ­хэр.

КIуэкIуэ Юрий: Нэхъыщхьэр цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ. Адрей псори псалъэмакъ лейуэ къызолъытэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ­Аруан районым щаIущIащ а щIыналъэм и унафэщIхэм. Псалъэмакъыр нэхъыбэу зы­теухуауэ щытар дызэрыт илъэсым и япэ мазибгъум социально-экономикэ зыу­жьыныгъэр зэрекIуэкIарщ. IэнатIэ пыу­хыкIахэм хъарзынэу зэрызаужьыр къи­гъэлъагъуэри, КъБР-м и Iэтащхьэм къы­зэхуэсахэм гу лъаригъэтащ ику иту ят лэжьапщIэр, апхуэдэу щIыналъэм езым къилэжьыж хэхъуэхэр нэхъыбэ щIын, лэ­жьапIэ IэнатIэщIэхэр къызэIухын, зи ныбжьыр илъэси 3 - 7-м ит сабийхэр зэкIуэлIэну садхэм я бжыгъэм хэгъэхъуэн зэры­хуейм.

Кавказ Ищхъэрэм и зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэм КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий хэтащ

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хлопонин Алек­сандр дыгъуасэ ЕсэнтIыгу щригъэкIуэ­кIащ УФ-м и Президентым 2012 гъэм и накъыгъэ мазэм къыдигъэкIауэ щыта указхэмрэ Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ 2025 гъэм нэсыху тещIыхьа къэрал программэщIэмрэ зэрагъэзащIэм теухуа зэIущIэ.

ЛIыхъужьхэр зэи ящыгъупщэнукъым

IэщэкIэ зэщIэузэда бзаджащIэ­хэр Налшык къызэрытеуэрэ илъэси 10 зэрырикъум теухуа фэеплъ Iуэхугъуэхэр КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ. Зэхыхьэм ­къра­гъэб­лэ­­гъат хэкIуэдахэм я Iыхь­лыхэри.

2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэр Налшык IэщэкIэ зэщIэузэда бзаджащIэ щэ бжыгъэхэр къытеуэри, милицэм и къалэ IуэхущIапIэхэм, дзэ частым, ФСБ-м, МВД-м я хэщIапIэхэм ебгъэрыкIуат.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкIащ Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетымрэ Федеральнэ оперативнэ штабымрэ я зэIущIэхэр

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэу а комитетым и унафэщI, Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Бортников А. В. дыгъуасэ Налшык щригъэ­кIуэкIам щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм терроризмэм щыпэ­щIэ­тыным, террорым пэщIэтынымкIэ ко­миссэхэмрэ властым и органу щIыналъэхэм щыIэхэмрэ я лэжьыгъэр щIэгъэ­хуэбжьэным хуэгъэзауэ комитетым къищта унафэхэр зэрагъэзащIэм.

Тыркум щыщхэри иджы къакIэлъокIуэ

Налшык Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я уардэунэм щызэхуащIыжащ илъэс еханэ хъуауэ екIуэкI «Зэныбжьэгъухэр» Iуэху дахэр.
 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы проектыр КъБР-м Граждан жылагъуэ инс­титутхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм Налшык къалэ администрацэр щIыгъуу къы­зэ­ригъэпэщащ. Мы гъэм абы къыхашащ Тырку Республикэм и Трабзон къалэм щыIэ «Ачи» уней колледжым щеджэ, зи ныбжьыр илъэс 11-м щы­щIэдзауэ 13-м нэблагъэ цIыху 16.

Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэмкIэ зэгуроIуэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъа зэIущIэ.
 
КъБР-м и къэрал мылъкум щыщу Налшык къалэм и муниципальнэ мылъкум щIы Iыхьэ хэгъэхьэным теухуауэ КъБР-м и Правительствэм и проектыр къигъэлъэгъуащ КъБР-м щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Бышэн Азрэт.
Налшык къалэ и мылъкум хагъэхьэнущ метр зэбгъузэнатIэ мин 11,5-рэ, абы иращIыхь сабий садыр нагъэсащ, - жиIащ Бышэным.

Страницы

Подписка на RSS - Статья