Статья

Курыт еджапIэхэр егъэфIэкIуэным теухуа урысейпсо псалъэмакъым КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий хэтащ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий дыгъуасэ иригъэ­кIуэкIа видеоконференцыр теухуауэ щытащ 2016 - 2025 гъэхэм ятещIыхьа «УФ-м и субъектхэм курыт еджапIэ­щIэ­хэр къы­щызэгъэпэщыным зыщIэгъэ­къуэ­ныр» федеральнэ программэр гъэ­зэ­щIэным пыщIа Iуэхухэм.

Абы къыщапсэлъахэм къызэрыхэщамкIэ, щIыналъэ псоми я школакIуэхэм шэ­джагъуакIуэ яхэмытыжу еджапIэхэр яхурикъуу къызэрагъэпэщын, 2025 гъэм ирихьэлIэу еджакIуэхэр жьы хъуа унэхэм къыщIагъэкIын икIи абыхэм школыщIэхэр хуащIын хуейщ.

Ди псейхэр Калининград и щIыналъэми щыхасэ

Калининград областым щыщ Светлогорск къалэм дэт «Янтарь-холл» эстра-дэ театрым и Iэшэлъашэм БлэкIа гуфIэгъуэ махуэхэм хиубыдэу щыхасащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым яхуригъэша псей щхъуантIэхэр. А Iуэхум хэтащ субъек-титIми я гъэзэщIакIуэ органхэм я лIы­кIуэхэр.

ЦIыхухэр къэралым щызекIуэ законхэм щыгъуазэу щытыпхъэщ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм пщIэн­шэу юридическэ дэIэпыкъуныгъэ зэрыщратым и IуэхукIэ» Законыр КъБР-м и Парламентым нэгъабэ и дыгъэгъазэ мазэм къищтауэ щытащ. ЦIыху гуп щхьэхуэхэм юридическэ дэIэпыкъуныгъэ ягъуэтынымкIэ шэсыпIэхэр зыубзыху а хабзэ мардэр ­дауэ ягъэзащIэрэ? Зы илъэсым къриу­быдэу абы хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкIа Iуэ­хухэм щыхэплъэжащ КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэм.

И зэфIэкIым хегъахъуэ

НэгъуэщI къэралхэм къыщащэху продукцэм пэувын къэ­лэ­жьыным и зэфIэкI псори ­ире­хьэлIэ «Кавказкабель» ЗАО-м.

Мы заводыр «Урысейм и предприятэ нэхъыфIу 1000», «Урысейм и хьэпшып нэхъыфIу 100» Урысейпсо зэпеуэхэм мызэ-мытIэу бжьыпэр щиубыдащ. Апхуэдэу къыхуагъэ­фэщащ «Коммерцэ Iуэхум щиубыда лъагапIэ» зыфIаща дунейпсо ­саугъэтыр (Испанием ейщ).

КъБР-м и «Атэлыкъым» Тыркум пщIэшхуэ къыщыхуащI

Урысей Федерацэм Трабзон щыIэ и генеральнэ консул Таланов Дмитрий Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм фIы­щIэ къахуищIащ Тыркум и цIыхухэм я цIэкIэ. КъБР-м и Правительствэм къыIэрыхьа тхыгъэм урысей дипломатым къыщыхигъэщащ «Атэ­лыкъ» проектым хиубыдэу Тыркум щыщ сабийхэр ди республикэм икъукIэ гуапэу зэрыщагъэхьэщIар.

КъБР-м и Iэтащхьэр еплъащ къэралым щынэхъ ин дыдэхэм ящыщ сабий IуэхущIапIэм зэрелэжьым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щэкIуэгъуэм и 7-м еп­лъащ Сабийхэм я творчествэмкIэ республикэ унэм зэрелэжьым. Урысейм щынэхъ ин дыдэхэм ящыщ сабий къэ­рал IуэхущIапIэу щIэныгъэ гуэдзэн щра­гъэгъуэтынур щIын нагъэблэгъащ.

Иджыпсту пэшхэр зэрахьэ, видеокамерэхэр, мафIэс къэмыгъэхъунымкIэ Iэ­мэ­псымэхэр ягъэув, инженер сетхэр ­яу­къуэдий. Махуэ гъунэгъухэм къриубы­дэу ­кърашалIэу щIадзэнущ унэлъащIэм­рэ егъэ­джэныгъэм къыщагъэсэ­бэпыну Iэ­­мэп­сы­мэхэмрэ.

Iуащхьэмахуэ лъапэ Урысей псом и хъугъуэфIыгъуэщ

УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Леврэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексыр щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырым еплъащ

Дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ абырэ зэщIыгъуу еплъащ «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексыр лыжэкIэ къыщажыхь щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэ­зырым.

2015 гъэм и портсмен нэхъыфI

УФ-м атлетикэ псынщIэмкIэ и спортсмен нэхъыфIыр къыхэхыным теухуа урысейпсо щIэупщIэныгъэхэр мы махуэхэм екIуэкIащ. Абы щытекIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Кучинэ Марие.

Зэкъуэтыныгъэм дыкъыхуезыджэ махуэшхуэ

Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэр щагъэлъэпIащ Налшык Абхъазым и утым. Махуэшхуэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ, жыла­гъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я лэжьакIуэхэр, студентхэр, журналистхэр. ЩIалэгъуалэм яIыгът Урысей Федерацэм и ныпыр, «Дызэкъуэтмэ, зыри къытте­кIуэнукъым!», «Урысейм и цIыхухэр дызэкъуэвгъэт!» къыхуеджэныгъэхэр зытет плакатхэр. Махуэшхуэр къызэIуахащ Урысей Федерацэм и ГимнымкIэ.

 

КIуэкIуэ Юрий «Урысей-1» (КъБР) каналым занщIэу эфирым кIуэуэ къыщыщыпсалъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэр зыщIэупщIахэм я жэуапхэр иритащ

Телепрограммэр щагъэхьэзырым, апхуэдэу ар щекIуэкIым Iэтащхьэм цIыху 700-м щIигъум зыкъыхуагъэзащ

Къару псори зэщIэдгъэуIуэри, КъБР-м щыIэ социально-экономикэ щытыкIэр зэпIэзэрыт тщIыжын тхузэфIэкIащ

Страницы

Подписка на RSS - Статья