Статья

Курортхэм хэлъхьэныгъэ хуащI

 Кавказ Ищхъэрэм и курортхэм зегъэужьыным ­федеральнэ бюджетым хухихынущ сом мелард 42-рэ. Правительствэм и апхуэдэ унафэм и проектыр ­игъэхьэзыращ Урысейм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм. IэнатIэм зэрыщыжаIэмкIэ, япэщIыкIэ мылъкур хуаутIыпщынущ Шэшэн, Къэ­рэшей-Шэрджэс республикэхэм турист унэтIыныгъэхэр щызэфIэгъэувэным. 

Хэт нэхъыбэ къилэжьрэ?

 Сыт хуэдэ IэщIагъэм ирила­жьэхэм я улахуэр нэхъыбэми зэхигъэкIын мурадкIэ Урысей Федерацэм Лэжьыгъэмрэ со­циаль­нэ къыщхьэщыжыныгъэмкIэ и министерствэм иджы­благъэ къэп­щытэныгъэхэр ири­гъэ­кIуэкIащ. Абы къызэри­гъэ­лъэ­гъуамкIэ, 2017 гъэм и япэ Iыхьэм улахуэ и лъэныкъуэкIэ зи Iуэхур нэхъ къикIахэм я рейтингым япэ увыпIэхэр щаубыдащ тенджыз флотым я капитанхэмрэ кхъухь­лъатэхэм я командирхэмрэ. 

«Дызэгъусэу дыпсэунущ дыкъыщIалъхуар»

 Лъэпкъ Зэгуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН) и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 72-нэ сессием хиубыдэу УФ-м нэгъуэщI къэ­рал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергей зэIущIэ пщIы бжыгъэхэм хэтащ. Псори къыщызэщIикъуэжри, абы и еплъыкIэр къыщиIуэтащ фокIадэм и 22-м иригъэкIуэкIа къэпсэлъэныгъэм. 

Лъэпкъ куэдым къызэдащта

 Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ щIалэ­гъуа­­лэм я Iуэхузезыхьэ IуэхущIапIэхэмрэ къыхалъхьа жэрдэмкIэ 2011 гъэ лъандэрэ Адыгэ фащэми махуэр ягъэлъапIэ ­фокIадэм и 28-м. Фащэр адыгэм къигупсыса, къыдэгъуэгурыкIуа щыгъынми, ар ди гъунэгъу щIыналъэхэм щыпсэу нэгъуэщI лъэпкъхэми къащтащ, езыхэм я нэщэнэ гуэрхэр халъхьэжу. Хамэ къэрал къикIа зып­лъыхьакIуэхэм ятхыжу щытащ адыгэ зыхуэпэкIэмрэ фащэмрэ кавказ лъэпкъхэр къа­зэрыдэп­лъейр, щапхъэ зэрытрахэр.

Шынагъуэншагъэм хуолажьэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Прави­тельствэм и УнафэщI Мусуков Алий Тырныауз къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм къы­щыхъуа къызэрымыкIуэ къэхъукъащIэхэм я Iэужь­хэр гъэкIуэдыжыным, бжьы­­хьэ - щIымахуэ лъэ­хъэнэм­рэ абы ирихьэлIэу къызэ­Iуа­хыну бгы-лыжэ лъэхъэ­нэмрэ зыхуэгъэ­хьэ­зы­ры­ным. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ехъуэхъуащ школым и пэ къихуэ егъэджэныгъэм и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ

 «Школым и пэ къихуэ егъэджэныгъэм пщIэ зыхуащI и лэжьакIуэхэ! Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм и махуэмкIэ, фIыщIэ фхузощI фи лэжьыгъэм, фи Iуэхур фIыуэ зэрыфлъагъум, фемызэшу сабийхэм фи нэIэ зэратевгъэтым папщIэ. Школым и пэ къихуэ лъэхъэнэращ сабийм и хьэл-щэныр щызэфIэувэр икIи абы адэкIэ и гъащIэр зэрыхъунур куэдкIэ елъытащ гъэсакIуэм и Iущагъым, щIэныгъэм, зэфIэкIым, IэщIагъэм фIыуэ зэрыхищIыкIым.

Уадыгэну сыт и уасэ!

 Адыгэхэм я махуэр ­гукъинэжу щагъэлъэпIащ курыт еджапIэхэми. Апхуэдэу Налшык къалэ дэт 14-нэ гимна­зием адыгэбзэмрэ литерату­рэмкIэ и егъэджакIуэхэми екIуу а Iуэхум зыхуа­гъэхьэзырат. 

Къалэм лъэщ

 ЦIыхубэр сыт щыгъуи ирогушхуэ, иробжьыфIэ тхакIуэм и гуащIэм. Псом хуэмыдэжу лъагэщ лъэпкъ литературэм и зэхэублакIуэхэм я щIыхьыр. Адыгэхэм я дежкIэ апхуэдэ тхакIуэщ КIэрашэ Тембот.

Уахътыншэ

 Адыгэ тхакIуэхэм ящыщу СССР-м и Къэрал саугъэтыр япэ дыдэу (1948 гъэм) зыхуагъэфэщауэ щытар Адыгейм хиубыдэ Куэш­хьэблэ къуа­жэм 1902 гъэм къыщалъхуа КIэрашэ Темботщ. Зи ныбжьыр илъэс 46-рэ фIэкIа мыхъуа адыгэ тхакIуэ Iэзэм Къэрал саугъэтыр къыщIратыгъар КIэрашэр икъукIэ псын­щIэу цIэрыIуэ зыщIа ­«Гъуэгу на­сыпыфIэ» роман гъуэзэджэрат. Ар адыгэбзэкIи (Мей­­къуапэ), езым зэ­ридзэкIыжауэ уры­сыбзэкIи (Мэзкуу) щытрадзат 1947 гъэм. 

Чемпионыр кърагъэблэгъэж

 Европэм дзюдомкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным теухуауэ Словением щекIуэкIа ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэм Урысейм и гуп нэхъыщхьэм япэ дыщэ медалыр къыщыхуихьащ КъБР-м щыщ Шэру Муртаз.

Страницы

Подписка на RSS - Статья