Статья

Къалэнхэм дапэлъэщынущ

 Курыт еджапIэр къызэзынэ­кIа, гъуазджэм, литературэм, журналистикэм гу хуэзыщIа, абыхэмкIэ IэщIагъэ зэзыгъэ­гъуэтыну, зи къэухьым зезыгъэужьыну мурад зыщIа ныбжьыщIэхэм я хъуэпсапIэр зрагъэхъулIэну Iэмал гъуэзэджэ щыIэщ: куэд щIакъым Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетым кафедрэщIэ къызэ­рыщызэIуахрэ. Абы и унэтIыныгъэр зыхуэдэм тедгъэпсэ­лъыхьыну дэ зыхуэдгъэзащ а кафедрэм и унафэщI, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор ТIымыжь Хьэмыщэ.

Пщэрылъхэмрэ къалэнхэмрэ

 КъБКъУ-м и лэжьакIуэхэм я Iэзагъым щыхагъахъуэ институтым (ИПК и ПП) иджыблагъэ къыщызэIуахащ «Кураторым и школ» курсхэр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абыхэм къызэщIаубыдэнущ лекцэ купщIафIэхэмрэ семинар щхьэпэхэмрэ. Ахэр хуэунэтIащ студент гупхэм я унэтIакIуэхэм я психолого-педагогикэ зэхэщIыкIымрэ методикэ Iэзагъымрэ хэгъэхъуэным. 

ЗэгурыIуэныгъэр япэ ирагъэщ

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIа­кIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэс щэбэт кIуам Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм щыIэ хасэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Краснодар, Ставрополь, Осетие Ищхъэрэ - Алание щIыналъэхэм щылажьэ хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэр, лIы­кIуэхэр. 

«Дакъикъэ ныкъуэ»

 ТхакIуэ Джэдгъэф Борисрэ композитор ЖьакIэмыхъу Жансурэтрэ уэрэд зыбжанэ зэдатхащ цIыхубэм ягу дыхьауэ, дзапэ уэрэд хъуауэ. Абыхэм ящыщ зыщ мы уэрэдри.

Адыгэ мультфильм Тыркум къыщыдокI

 «Лъэпкъым и псэр и бзэщ. Зи анэдэлъхубзэр зымыщIэж лъэп­къыр щымыIэжу къэплъытэ хъунущ», - псалъэ пэжхэр итхауэ щытащ цIыху Iущ гуэрым.

Лъым кIуэд иIэкъым

  Кавказ  зауэм  и  лъэужь  е  адыгэхэр  Якутием  къызэрыщыхута  щIыкIэр

Апхуэдэщ Амыдэ

 Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Къамылыкъуэ къуажэм дэт курыт еджапIэм щолажьэ а IэщIагъэм къыхуигъэщIащ жыхуаIэм хуэдэ егъэджакIуэ Выкхъэ Амыдэ ЛатIиф и пхъур.

Мыхьэнэшхуэ ират

 Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызыхуэтыншэу къы­зэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм дэнэкIи гулъытэшхуэ щрат. А Iуэхум теухуа лэжьыгъэ щхьэпэхэр щокIуэкI Шэ­джэм щIыналъэми. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ щIыпIэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ. Мы зэманым абы щылажьэ гъэмахуэ лагерхэм зыщагъэпсэху сабии 100-м щIигъум. Абыхэм я нэхъыбапIэр бынунагъуэшхуэхэм, зыхуей хуэмызэ унагъуэхэм къахэкIащ.

«Шапсыгъхэм» Абхъазым зыкъыщагъэлъагъуэ

 Лазаревскэ щIыналъэм Адыгэ щэнхабзэмкIэ дэт центрым и унафэщI ­Хеишхуэ Русланрэ «Шап­сыгъхэр» къэфакIуэ гу­пымрэ иджыблагъэ Аб­хъазым щыхьэщIащ. 

КIыщ Мухьэдин и дунейр

 УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик, Испанием щыпсэу, щIэх-щIэхыурэ Налшык къэкIуэж ди хэкуэгъу КIыщ Мухьэдин редакцэм и хьэщIащ. Иужь зэманым абы зэфIигъэкIа лэжьыгъэхэр, и ехъу­лIэныгъэхэр, зыпэрыт Iуэхухэр гъэщIэ­гъуэнщ. Аращ ди зэпсэлъэныгъэр зытеу­хуа­ри.

Страницы

Подписка на RSS - Статья