Статья

Дунейм и набдзэ къудейкъым

 Лъэпкъ щэнхабзэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ абы цIыхухэм ­хуащI пщIэмрэ лъытэныгъэмрэ. 

Къэрал куэдым щыцIэрыIуэ Шыхъуэстэн Владимир

 Адыгэхэм, Тхьэм и фIыщIэкIэ, мымащIэу къытхэкIащ лъэпкъыр зэрыгушхуэ, зэрыпагэ цIыху щэджащэхэр. Апхуэдэхэм ящыщщ ди тхыгъэр зытеухуа Шыхъуэстэн Владимир КIысту и къуэр. Еджагъэшхуэм и зэфIэкI куэд ирихьэлIащ техносферэ унэтIыныгъэм ди къэралым зыщиу­жьыным. РАЕН-м и академик, абы и къудамэм и унафэщI, профессор, физикэ щIэныгъэхэм я доктор Шыхъуэстэныр дунейпсо цIэрыIуагъ зиIэ къэхутакIуэщ, зи IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ IэщIагъэлI щыпкъэщ. 

ЯгъэтIысахэр зэраIыгъымрэ тезырхэр щрагъэпшын IуэхущIапIэхэр егъэфIэкIуэнымрэ

 Мы Iуэхум теухуа псалъэмакъыр къыщаIэтащ КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм ­хиубыдэу. УФ-м Тезырхэр егъэпшы­нынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Бырмамыт Ч. депутатхэм я пащхьэ щищIа док­ладым ­къы­зэрыхэщамкIэ, 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и щIыналъэм щыIэ тутнакъэщхэм цIыху 1603-рэ щаIыгъащ, зи Iуэхухэр зэхагъэкIхэр щаIыгъ IуэхущIапIэхэм цIыху 354-рэ щыIащ.

Зи хьэлъагъыр грамм 495-рэ хъу сабийм и нэр операцэ ящIащ

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Перинатальнэ центрым, ди республикэм щыяпэу, зи хьэлъагъыр грамм 495-рэ хъууэ къалъхуа сабийм и нэр операцэ щащIащ. 
 Апхуэдэ операцэхэр хуащI зи хьэлъагъыр егъэлеяуэ мащIэу е и чэзур нэмысу дунейм къытехьа сабийхэу зи нэм сэкъат иIэхэм. Ретинопатием и Iэзэгъуэ имыгъуэтмэ, хуэм-хуэмурэ нэм зыри имылъагъужу мэхъу. 

ЩIымахуэм хуэхьэзырщ

 Налшык и коммунальнэ хозяйствэхэр бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм ­къанэ щымыIэу хуагъэ­хьэзыращ.

Республикэм и зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ

 Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ ди республикэм и социально-экономикэ зыу­жьы­ныгъэм теухуа зэIущIэ.

Май щIыналъэр къызэхаплъыхь

 УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Матов­ников Александр лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей­-Балъкъэрым къэкIуащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек­рэ абырэ Май районым и щIыпIэ зыбжанэ къызэ­хаплъыхьащ. 

Гъубжокъуэ Болэт ящыгъупщэнукъым

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэ ин игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 87-м иту дунейм ехыжащ балет­мейстер-режиссёр, КъБР-м и Музыкэ театрым и балет­мейстер нэхъыщхьэу илъэс зыбжанэкIэ лэжьа Гъубжокъуэ Болэт. 

Уи гукъеуэр зытебгъакIуэ хъунукъым

 Нобэ ди псэлъэгъущ ­КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, доцент, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым актёрскэ IэзагъымкIэ и кафедрэм и унафэщI, СТД-м и прав­ленэм хэт, псоми фIыуэ ­тлъагъу Балъкъэр Тамарэ. 

Ар си гъащIэт

 Лэжьыгъэрэ хахуа­гъэ­кIэ гъащIэр зыхуэупсахэм сащыщу зыкъызолъытэж сэ. Комсомолыр ди гъуазэу гъащIэ гугъу, ауэ пщIэшхуэ зыпылъ къэдгъэщIащ. А зэгу­хьэ­ныгъэм къысхилъ­хьа хьэл-щэнхэрщ сэ гъащIэ гъуа­зэу сиIари, лъэ бы­дэкIэ сытезыгъэувари. Си адэр Хэку зауэшхуэм хэкIуэда нэужь, зеин­ш­э­ным и гу­гъуехь псори зы­хэсщIащ. Ди анэр гугъу ехьу бынищ дыкъигъэ­хъуащ: Борис, сэ, Харитон.

Страницы

Подписка на RSS - Статья