Статья

Iуащхьэмахуэ районым щыщ цIыхур иукIауэ шэч зыхуащIым зиумысыжащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Эльбрус посёлкэм щыщ илъэс 27-рэ зи ныбжь Макитов Хъ. Къ. зэрылIыкIа уIэгъэр сэкIэ зэрытрадзам теухуа уголовнэ Iуэхур УФ-м и Уголовнэ кодексым и 11-нэ статьям и Iыхьэ 4-м ипкъ иткIэ 2018 гъэм мэлыжьыхьым 6-м къызэIуихащ Урысей Федерацэм СледствэмкIэ и комитетым СледствэмкIэ и дзэ къудамэ №316-м. А щIэпхъаджагъэр зылэжьауэ къалъытэхэр яубыдащ.

Хабзэр зыгъэбыдэну Iуэхухэр

 КъБР-м и премьер-министр ­Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Правительствэм и деж щыIэ ­Хабзэр къыщызэпауд къэмыгъэхъунымкIэ ведомствэхэм зэдай комиссэм и зэIущIэ.

 Хабзэм къемызэгъ Iэпхъуэшапхъуэ Iуэ­хум, нэгъуэщI къэралхэм щыщхэр, гражданствэ зимыIэ цIыхухэр зэрагъэлажьэм пэ­щIэтыным, а къалэнхэр зэрагъэзащIэр егъэ­фIэкIуэным теухуауэ къэпсэлъащ ­КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ Iуэху­хэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Зэгъэщтокъуэ Мурат.

Утыкушхуэхэр къапоплъэ

 Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэ­хэмрэ (1997 - 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спорт­смени 100-м нэблагъэ. Я зэфIэкIыр къапщытэну зэ­пеуэм къекIуэлIат мас-рестлер Iэзэхэри иджырей зэпэщIэтыныгъэхэр зи япэ утыку къихьэгъуэу щытхэри. 

ЗэрагъэIэпхъуар къагъэсэбэп

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ екIуэкIащ. ПэщIэдзэ зэIущIищым зы очкои щы­фIэмыкIуэдауэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыубыда ­Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ абы къыкIэлъыкIуэ Сэрмакъ и «Союз»-мрэ я зэпэщIэтыныгъэр зэрагъэIэп­хъуар къагъэсэбэпри, пашэныгъэр зыIэрагъэхьащ «Ислъэмеймрэ» «ЛогоВАЗ»-мрэ.

«Налшык насыпым и дамыгъэщ»

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 - 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр. Зэхыхьэ дахэр къызэрагъэпэщащ ди щIыналъэм и цIэр Урысейм и мызакъуэу, дуней псом фIыкIэ щагъэIун, лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр, цIыху­хэм я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр яхъумэн, къэрал зэмылIэужьы­гъуэ­хэм я зэдэлэжьэныгъэм зрагъэу­жьын папщIэ. 

Щоджэн СэIихьэт и гъуэгу захуэр

 «Илъэсым и егъэджакIуэ нэхъыфI-2018» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щIэныгъэ гуэдзэн етынымкIэ егъэджакIуэ ­нэхъыфIу къыщалъытащ Нал­­­шык къалэм Сабий, ныб­жьыщIэ творчествэмкIэ и центрым и лэжьакIуэ Щоджэн СэIихьэт. 

Тхыпхъэхэм я гуащэхэр

 Тхыдэдж, этнограф КIыщ Хьэзрэталий «IэпщIэлъапщIэ» гуп­жьейр 1984 гъэм щигъэлажьэм, МэзщIэкIуасэхэ япхъухэу Мари­неттэрэ (Дагъырхэ я нысэщ) Джульеттэрэ (Шэт) абы и деж зыща­гъасэрт. КIыщыр а зэманым щIэхъуэпсырт дыщэидэ лъэпкъ Iэ­щIагъэр къигъэщIэрэщIэжыну.

Емуз Иринэ: Жылагъуэ лэжьыгъэм пщIэ къыпэкIуэркъым, ауэ гугъу зыщIедгъэхьыр дощIэж

  «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм 2008 гъэ ­лъандэрэ защIэзыгъакъуэ «Гугъэ» жы­лагъуэ IуэхущIапIэм и унафэщI Емуз Иринэ.
- Иринэ, сыт щыгъуи жылагъуэ Iуэхум ухэта хьэмэрэ сыт хуэдэ къулыкъухэм упэрыта?

Лъэпкъым и щIыгу

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа «Анэдэлъхубзэм и мазэ» лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и щIыналъэхэм, къалэхэм щрагъэкIуэкI абы теухуа зэхыхьэхэр. Гукъинэжу икIи щIэщыгъуэу махуэшхуэ щызэхэтащ Аруан щIыналъэми. 

Урыс Кристинэ къыхах

 Хабзэ хъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетым гъэ къэс ирегъэкIуэкI «Илъэсым и студент нэхъыфI»  зэпеуэ. А цIэр къэ­хьыным мы гъэм щIэбэнащ студентитху: Урыс Кристинэ (экономикэмкIэ институт), Чочаевэ Марьям (управленэмкIэ институт), Соблыр Ахьмэд (агрономиемкIэ фа­культет), Атэбий Жамбулэт (щIыуэп­сымрэ псыежэххэмрэ хъу­мэ­нымкIэ факультет), Хьэкъул Иб­рэхьим (механизацэмкIэ факультет), Хьэжмэт Бэллэ (сату-технологие факультет), Чекмарёвэ Антонинэ (биотехнологиемрэ ветеринариемкIэ факультет).

Страницы

Подписка на RSS - Статья