Статья

Хьэутий и пщIэр

 Илъэс плIыщIым щIигъукIэ къуажэ губ­гъуэм илэ­жьы­хьащ механизатор цIэрыIуэ Жылэ Хьэутий. Нобэми и гур абы хуопабгъэ.
 И ныбжьыр илъэс пщыкIутху ири­­къуауэ арат къалэн пыухыкIа иIэу Хьэутий Псынабэ губ­гъуэм щихьам: Хъу­ран Амырхъан и тракторым и прицеп пыщIэу ар ягъэкIуат.
 ЩIалэ набдзэгуб­дзаплъэр псынщIэу лэ­жьыгъэм хэзэгъащ икIи мыгувэу механизатор IэщIагъэр зригъэгъуэтри, «гъущIы­шым» шэсащ. Илъэс плIыщIым щIигъукIэ а тIур къыздэгъуэгурыкIуащ. ЩIы щхьэфэ мащIи къы­зэрагъэ­дзэкIакъым абы и пхъэ­Iэщэ лъэщхэм, гъавэ мащIи кърахьэлIэжакъым. 

Хьэкъун Рустам: ПщIэнтIэпс хьэлэлкIэ допсэу

 ФокIадэм и 22-м илъэс 90 ирокъу ­Аруан щIыналъэм хыхьэ Псынабэ ­къуажэр къызэрыунэхурэ. Жылэдэсхэм загъэхьэзыр а махуэшхуэр Iэтауэ ягъэлъэпIэну. Иджыблагъэ дэ зыхуэдгъэзащ щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Хьэкъун Рустам икIи нобэкIэ я Iуэхухэр зытетым зыщыдгъэгъуэзащ.

XII Зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Зэхуэсышхуэр къызэгъэ­пэ­щынымкIэ республикэ комитетым и зэIущIэ фокIадэм и 12-м щекIуэкIащ ДАХ-м и IуэхущIапIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. 
 Конгрессыр щекIуэкIыну махуэм къызэщIакъуэжынущ Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2015 - 2018 гъэхэм къриубыдэу ищIа лэжьыгъэмрэ ДАХ-м и Къэп­щытакIуэ гупым зэфIигъэкIамрэ. Ап­хуэдэуи ДАХ-м и тхьэмадэр, абы и къуэ­дзэхэр, ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр ха­хынущ. ЗэIущIэм щыхэплъэнущ ДАХ-м хагъэхьэну адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэщIэхэм, нэгъуэщIхэми.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр бюджетым халъхьэ

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм Iуэхугъуэ 25-м щы­хэплъащ.

Фэбжь зыгъуэтахэм хуащI гулъытэр

 Социальнэ страхованэмкIэ фондым и щIыналъэ къудамэм лэжьыгъэм фэбжь хэзыхахэм я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэн ­папщIэ санаторэ зэрагъэкIуэн тхылъу 260-рэ къищэхуащ, сом мелуан 11-м нэблагъэ тригъэ­кIуадэу. 
 Санаторэм и узыншагъэм щы­кIэлъигъэплъыну дохутырым и тхылъ зрата дэтхэнэри хуитщ. Медико-социальнэ экспертизэмкIэ бюром фэбжь зыгъуэтам и узыншагъэр зэрызытригъэувэжынымкIэ и программэм къы­щыгъэлъэгъуауэ щытын хуейщ апхуэдэ Iуэхутхьэбзэ зэрыхуа­щIапхъэр.

Хьэпшыпхэр щыхьэт тохъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм мазэ зыбжа­нэкIэ щылэжьащ Къэрал Эрмитажым и лэжьа­кIуэхэм къызэрагъэпэща Кавказ Ищхъэрэ экспе­дицэр. Абы хэтащ рес­публикэм и щIэныгъэлI­хэмрэ студентхэмрэ, ап­хуэдэу къэралым и музей нэхъыщхьэм пыщIа щIэ­ныгъэлI цIэрыIуэхэр.

КъБР-м и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ автомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

 Дызэрыт илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ а IэнатIэхэм къыщагъэсэбэп автомашинэщIэу 30 къыIэрыхьэнущ.
 Автомашинэхэм ящыщу 20-р медицинэ дэIэпы­къуныгъэ псынщIэм хуэщIащ, 10-р школакIуэхэр къызэрырашэкI автобусхэрщ. Абы теухуа унафэм 2018 гъэм фокIадэм и 7-м Iэ щIидзащ Урысей ­Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI ­Медведев Дмитрий.

Нэхъ лъэщхэр ягъэпажэ

 КъБР-м щыIэ МВД-м и спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ министерствэмрэ «Динамо» спорт зэгухьэныгъэмрэ я лэжьакIуэхэм гырэ спортымкIэ я зэхьэзэхуэ. 

Багъ Алий и текIуэныгъэ дахэ

 Щэбэт кIуам Краснодар щекIуэкIащ хабзэ пыу­хыкIа зимыIэ зэзауэхэмкIэ АСВ-89 зэпеуэм хыхьэ зэIущIэ. Зи хьэлъагъыр нэхъ псынщIэ дыдэхэм я деж «дыщэ бгырыпхыр» абы къыщихьащ ди лъахэгъу Багъ Алий.

Фэеплъ зэхьэзэхуэ

 Налшык дэт «Универсаль­ный» спорт комплексым мы махуэхэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 18 ири­мыкъуа щIалэхэмрэ хъы­джэбзхэмрэ дзю­домкIэ я XIV урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуа­щIащ ­СССР-м спортымкIэ и мастер Бабаев Къуанч. Зэ­хьэзэхуэм хэтащ УФ-м и щIыналъэ 20-м щIигъум, Азербайджаным, Осетие Ипщэм къикIа спортсмен 588-рэ. 
 ЗэпэщIэтыныгъэ гуа­щIэ­хэм Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым и гъэсэнхэм медаль зэмылIэужьыгъуиплI къы­щахьащ. Зыхэта гупым нэхъ лъэщу къыщыщIэкIащ Ало Мухьэмэд. Дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ Гаев Омар, Шормэн Элеонорэ, Кабуловэ Миланэ сымэ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья