Статья

КъБР-м и жылагъуэхэр къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм ящыхъумэнымкIэ программэ къуэдзэм къыщыгъэувахэр 2019 гъэм ягъэзащIэу щIадзэфынущ. УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм и пэ къихуэу КIуэкIуэ Ю. А. жэуап иритащ ТАСС-м и упщIэхэ

 КъБР-м и унафэщIхэр щогугъ жылагъуэхэр щIы­уэпсым и щытыкIэм къы­дэкIуэ къызэрымыкIуэ щы­тыкIэхэм ящыхъумэ­ным теухуауэ зэхалъхьа про­граммэр 2019 гъэм и пэщIэдзэм щегъэжьауэ ягъэзащIэу щIадзэфыну. УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм и пэ къихуэу апхуэдэу ТАСС-м жриIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Дыгъуасэ Ставрополь къыщызэIуахащ «Инфофорум. Кавказ Ищхъэрэ» щIыналъэ зэхуаку конференцыр. Абы хэтащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А. ТI.

 ЗэIущIэр зытеухуар Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм заужьынымкIэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ экономикэм къит зэфIэкIхэр къэгъэсэбэпынырщ, информацэм и лъэныкъуэкIэ шынагъуэн­шагъэ къызэгъэпэщынырщ, «электрон прави­тельствэм» и системэм хиубыдэу иджы­рей технологиехэр къэгъэсэ­бэ­пынырщ.

КIуэкIуэ Юрий хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм Москва щригъэкIуэкIа зэIущIэм

 УФ-м и вице-премьер Мутко В. Л. Москва щри­гъэ­кIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительст­вэм щIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.

Илъэс тIощI дэкIауэ…

 Франджыр тIэунейрэ футболымкIэ дунейпсо чемпион хъуащ. Япэу ар абы къехъулIащ илъэс тIощI ипэкIэ - 1998 гъэм. Абы щыгъуэм я къэралым щекIуэкIа дунейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа франджы футболистхэм яхэту дыщэ медалыр къыхуагъэфэщауэ щытащ Дешам Дидье. Иджы тренер нэхъыщхьэуи ар хузэфIэкIащ. 

Хэт нэхъ шэрыуэ?

 2018 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 29-м Звёздный посёлкэм Макаровым и кIэрахъуэмрэ Калашни­ко­вым и автоматымрэ гъэ­у­э­нымкIэ зэпеуэ  щекIуэкIащ, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэу 100-м нэблагъэ хэту. Мы зэ­хьэ­зэхуэр МВД-м иригъэкIуэкI спартакиадэм и зы Iыхьэу аращ.

СыцIыхубэ артистщ, цIыхубэм сарейщи

 Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр къра­гъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэ­мыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэ­зыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч­ хэлъкъым зэрыщыIэм, абы­ и щапхъэ наIуэщ Къу­ныжь Алим. Музыкэ театрым и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщ, Къэбэрдей­-Балъ­къэрым и цIыхубэ ар­тист Къуныжьым  иджыблагъэ игъэ­лъэпIащ къыщалъхуа махуэр - абы и ныбжьыр илъэс 70 ири­къуащ бадзэуэгъуэм и 11-м.

Зэи тщыгъупщэнукъым

 Дэтхэнэ зыри и гъащIэ гъуэгуанэм щыхуозэ цIыху куэдым: фIыхэми Iейхэми, хьэлэлхэми къузгъунхэми, нэгу зэIухахэми гукъыдэжыншэхэми, гъащIэ и пIалъэ зыщIэу абы Iущ ищIахэми псэун щIэ­зыдзэгъащIэхэми. Язы­хэзри зыгуэркIэ къытхуэ­щхьэпэщ, зэхэщIыкI диIэ­нымкIэ, гъащIэр къыд­гурыIуэнымкIэ сэ­бэ­­пышхуэ къытхуэхъуу. Я кIэн къикIащ цIыху губзыгъэм, Iущым, пэжым, дунеймрэ гъащIэмрэ хуэнабдзэгубдзаплъэм епсэлъэну Iэмал зиIахэм. Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, абы и лъэ­ныкъуэкIэ сынасы­пы­фIэу зыкъызолъытэж - цIыху цIэрыIуэ, телъыджэ куэд соцIыху.

ЖиIэмрэ ищIэмрэ

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и япэ тхьэмадэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм Заур фIыуэ ялъагъу, пщIэ хуащI, и лэжьыгъэм и мыза­къуэу, илъэс куэдкIэ жылагъуэ-политикэ гъащIэм жыджэру зэрыхэтам щхьэкIэ.
 Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и япэ тхьэмадэу щыта Нало Заур ди республикэм къы­щыхъу демократие зэхъуэкIыныгъэхэм, жылагъуэ щы­тыкIэр егъэфIэкIуэным жыджэру хэлэжьыхьащ, ди ­гъунэгъу щIыналъэхэм узыгъэгузавэу къыщыхъухэм и псалъэ, и Iуэху дахэ хилъхьащ. Ди Iуэры­Iуатэмрэ хабзэмрэ, нэмысымрэ бзэмрэ джыным, ар щIэ­б­лэм я ­пащхьэм илъхьэным теухуауэ илэжьам гъунэ иIэкъым.

Пшэ хужь Iэрамэшхуэм изогъэщхь

 ЦIыхум зэрыхъунур и натIэм иту дунейм къытехьэу жаIэ. Заур зэрыхъуну псор и натIэм ихуэну си фIэщ ­хъуртэкъым, сыту жыпIэмэ гъукIэм къыщежьэу абы икIуа гъуэгуанэ кIыхьыр къыпхуэмыIуэтэным хуэдизщ. Сэ насып сиIэти, сыщIалэ цIыкIуу, илъэс пщыкIуий фIэкIа сымыхъуауэ, Заур сцIыхуащ. Литературэр къызгурыIуэу, живописым хэсщIыкIIауэ сыхъуамэ, япэ дыдэ зи фIыщIэр Заурщ. Сригушхуэу жызоIэ ар си ныбжьэ­гъуфIу зэрыщытар, си тхыгъэ Iэджэм абы и цIэ тетщ, фэеплъ хуэсщIауэ. Ар зэи сщыгъупщэркъым икIи си фIэщ хъуркъым сыпсэуху си гум ихуну.

Страницы

Подписка на RSS - Статья