Статья

Дохутырхэр зочэнджэщ

Налшык къалэ щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ Феде­ральнэ щIыналъэхэм я кардио­логхэмрэ терапевтхэмрэ зыхэт V щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар къызэрагъэпэщащ Урысей Федерацэм Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм, ­УФ-м и Президентым и IуэхущIапIэу КИФЩI-м щыIэм, КъБР-м и Правительствэм, Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Профилактикэ медицинэмкIэ къэрал щIэныгъэ-къэхутакIуэ центрым, Кардиологхэм, терапевтхэм я урысей зэгухьэныгъэхэм, «Кардипрогресс» фондым.

Сабийхэм ядэлэжьэн хуейр дзыхь лъагэ зэбгъэз хъунухэрщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ еджапIэ, зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэм щакIэлъыплъ IуэхущIапIэ псоми я уна­фэщIхэм я зи мычэзу аттестацэ, абы къыдэкIуэуи республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм и лэжьэкIэри зэрыщыту къап­щытэнущ.

Абы щхьэусыгъуэ хуэхъуащ Налшык къалэм и сабий садхэм ящыщ зым къыщыщIагъэща къэхъукъащIэ къызэры­мыкIуэр. Абы Iэпыдзлъэпыдзу щылажьэм, фадэмрэ афиянымрэ зэрыхуэмыхейм къыхэкIыу 2001 гъэм къыщыщIэдзауэ наркодиспансерым и учётым щытым, сабий садым и щIыунэм щызэхилъхьэрт икIи щызрихьэлIэрт наркотик шынагъуэ дыдэ - дезоморфин жыхуаIэр.

КIуэкIуэ Юрий: Наркоманием узэкъуэмыту уебэнынкIэ Iэмал иIэкъым

КъБР-м и Iэтащхьэм дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ федеральнэ центрым и лIыкIуэр, КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я унафэщIхэр, хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм, муници­пальнэ зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэр, жылагъуэ, дин зэгу­хьэ­ныгъэхэм щыщхэр.

Зэманым дэщIэращIэ Къэрэгъэш

Ди республикэм и жылэ нэхъ дахэхэм икIи зи Iуэхур нэхъ дэкIхэм ящыщ Къэ­рэгъэш къуажэр къы­зэ­ры­зэрагъэпэщрэ илъэси 150-рэ ирикъуащ.

 

Зеикъуэм и тхыдэ хьэлэмэтыр

2015 гъэм жэпуэгъуэм и 25-р Зеикъуэ (ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм и тхыдэ къулейм Iуэху­гъуэ гукъинэжхэмкIэ гъэнщIа махуэ угъурлыуэ хыхьэнущ. А махуэм Iэтауэ ягъэлъэпIащ я жылэр илъэс щиплI зэрырикъур. Я щхьэм, я блэкIам пщIэ зэрыхуа­щIыжым, я къэкIуэнум зэрегуп­сысым и щыхьэту, жьыуэ хузэ­щIэтэджат зеикъуэдэсхэр я гуфIэгъуэм. Дунейр уфауэ нэху къекIами, цIыхухэр нэжэгужэт, инми цIы­кIуми зыкърахырт, къапэплъэ Iуэхухэм хуэжыджэрт.

КIуэкIуэ Юрий Урысейм телерадиовещанэмкIэ и сетхэм я унафэщIым и къуэдзэ Теребиленкэ Борис хуэзащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. ды­гъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Правительствэм и Унэм щыхуэзащ «Урысейм телерадиовещанэмкIэ и сетхэр» федеральнэ къэрал предприятэ зэгуэтым и генеральнэ директорым и къуэдзэ Теребиленкэ Б. Н. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ бжыгъэхэр зи ­лъабжьэ технологиехэм тет телевиденэм Къэбэр­дей-Балъкъэрым зыщегъэужьы­ным.

Тамбукъан гуэлым пэгъунэгъу гъуэгум и щытыкIэм бгъэIэпхъуэ мыхъуну лэжьыгъэхэр икIэщIыпIэкIэ къегъэув

КъБР-м и Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Юрий лэ­жьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ щыIущIащ Федеральнэ гъуэ­гу агентствэм и унафэщIым и къуэдзэ Астахов Игорь.

Республикэм и гъуэгухэм я щытыкIэмрэ адэкIэ зэ­ры­зиужьынумрэ тепсэлъыхьащ. КIуэкIуэ Юрий хэхауэ гу лъригъэтащ Росавтодорым япэ иригъэщу зэфIигъэкIыпхъэхэм. Абыхэм ящыщщ Тамбукъан гуэлым пэгъунэгъуу кIуэцIрыкI М-29 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум и Iыхьэм щызекIуэным и шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыныр.

Анэмрэ сабиймрэ зыхуей щыхуэзэнущ

Жэпуэгъуэм и 21-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Налшык и Дубки хьэблэм щаухуэ Перинатальнэ центрым щыIащ, икIи Iуэхур здынэсар зригъэлъэгъуащ. Iэтащхьэм и гъусащ властым и федеральнэ органхэмрэ Москва и Прави- тельствэмрэ ядэлэжьэнымкIэ КъБР-м и ­Iэтащхьэм и лIыкIуэ хэха Губин Геннадий, ­КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министрхэмрэ ухуакIуэ компаниехэм я лIыкIуэхэмрэ.

УФ-м и Президент Путин Владимир и накъыгъэ унафэхэм япкъ иту яухуэ а центрыр.

Мылъкур зытрагъэкIуэдар зэхагъэкI

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий жэпуэгъуэм и 20-м Прави-тельствэм и Унэм щригъэ­кIуэкIащ ди республикэм инвестицэ хэлъу щызэфIах Iуэхухэм ятеу­хуа зэIущIэ.

Ар къыщызэIуихым, КIуэкIуэм къы­зэхуэсахэм яригъэцIыхуащ ­вла­с­тым и федеральнэ органхэмрэ ­УФ-м и Правительствэмрэ ядэ­лэ­жьэнымкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и лIыкIуэ хэха Губин Геннадийрэ КъБР-м щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр ­хъу­мэнымрэ экологиемкIэ и министру трагъэува Биттиев Хьэ­кимрэ. IэнатIэщIэхэр зыхуагъэфэщахэм рес­публикэм и Iэтащхьэр ехъуэ­хъуащ, куэдкIэ зэращыгугъыр яжри­Iащ.

Мылъкум техуэ налогыр къызэрыIахым зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Абы Iуэху зэмы­лIэужьыгъуэу пщIым хуэдизым щыхэплъащ.

Депутатхэр теп­сэ­лъы­хьащ «Социально-щэнхабзэ, коммунальнэ мыхьэнэ зиIэ ухуэныгъэхэу, инвестицэ проект ину сату зэпеуэ хэмыту щIы Iыхьэхэр бэ­джэнду зыхухах хъунухэм хуагъэув мардэхэр къэщтэным и IуэхукIэ» законопроектым. Ар ягъэхьэзыращ УФ-м ЩIымкIэ и кодексым и 39.6-нэ статьям и пункт 2-м и пункт къуэдзэ 3-м ипкъ иткIэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья