Статья

Гум имыкIыж лъэхъэнэм теухуа уэрэдхэр

 Бахъсэн къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм мы ­махуэхэм щекIуэкIащ комсомол-щIалэгъуалэ уэрэдхэм я фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ ­Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

Хэкупсэхэр ягъасэ

 Хабзэ хъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зе­зыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм усэ къе­джэ­нымкIэ зэпеуэ гъэщIэ­гъуэн­хэр къыщызэрагъэ­пэщ, махуэшхуэхэм е уса­кIуэ цIэрыIуэхэр къы­щалъхуам ирихьэлIэу. Ап­хуэдэщ иджыблагъэ абы щекIуэкIа «Диалог времени: комсомольцы-добровольцы» зэпеуэр. Ар теухуауэ щытащ Лениным и цIэр зезыхьэ ­союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) илъэси 100 зэрырикъум. Зэхьэзэхуэр къы­зэ­рагъэпэщащ биб­лиоте­кэм игъэзащIэ «Дети XXI века - Дети Света» проектым хыхьэу. 

ХьэрычэтыщIэхэр туризмэм и IэнатIэм зэрыщылажьэм хоплъэ

 КъБР-м и Парламентым ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмкIэ, хьэрычэт IуэхумкIэ, Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетхэм зэщIыгъуу къызэрагъэпэща я зэIущIэр щрагъэкIуэкIащ Шэрэдж муниципальнэ районым. Абы щытепсэлъыхьащ хьэрычэт IуэхущIапIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ туризмэм и IэнатIэм зэрыщы­лажьэм.

Захуагъэр я гъуазэу

 Ди къэралым иджы хэIэтыкIауэ (хэбгъэзыхьмэ, зыуи) щамыгъэлъэпIэж Октябрь социалист революцэ иным нэхърэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIа икIи дунейр зэзыгъэдзэкIа нэгъуэщI Iуэху ХХ лIэщIыгъуэм щыIакъым. Сыт хуэдиз трамыжыIыхьами, мы зэманым трамыжыIыхьми, дяпэкIэ тражыIыхьынуми яхущIэуфакъым, яхущIэуфэркъым икIи яхущIэуфэнукъым ар гуащIэрыпсэу цIыхум и сэбэп зыхэлъхэм ­тещIыхьауэ зэрыщытар. Пэжщ, цIыху куэд хэкIуэдащ, къэкIуэну насыпым щIэзэуахэм къемыхъулIахэр нэхъыбэжщ. АрщхьэкIэ сыт хуэдэ революцэм зэ­рыщIидзэри, ар зэриухри апхуэдэущ.

ГуфIэгъуэр зэдаIэт

 2005 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м къыщыщIэдзауэ илъэс къэс ягъэлъапIэ Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. 
 Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ Бахъсэн къалэми. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и гупэм къы­щызэрагъэпэща Iуэхум хэтащ Бахъсэн къалэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Къардэн ФатIимэ, къалэ унафэщI­хэр, IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэхэр, еджакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

ЩIалэгъуалэр топсэлъыхь

 ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу республикэм и еджапIэ нэхъыщхьищым - Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш университетым, Кавказ Ищ­хъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэ­рал институтым - я студентхэм зэгъусэу «Ди Хэкур Урысейрщ» «стIол хъурейр» Къэбэрдей-­Балъ­къэр къэ­рал мэкъу­мэш университетым щрагъэ­кIуэ­кIащ. ЗэIущIэр зы­траухуар Урысейм и лъэпкъ псори зэкъуэ­тыным мы­хьэнэуэ иIэрщ.
 ЗэIущIэм хэтащ Правительствэмрэ жылагъуэмрэ я лIыкIуэхэр, егъэджакIуэхэр. 

Къэралым и махуэ лъапIэ

 ЦIыху мини 5-м щIигъу хэту Налшык къалэ щагъэлъэпIащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм деж щекIуэкIа пэкIум иужь­кIэ концерт дахэ къызэ­рагъэпэщат республикэм и уэрэджыIа­кIуэ­хэмрэ къэ­фа­кIуэ­хэмрэ. 
 ПэкIум хэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIы­налъэ къудамэм, Пар­ламентым, Прави­тель­ствэм, жылагъуэ ­зэгухьэныгъэхэм я лIы­кIуэ­хэр, студентхэр, еджа­­кIуэ­хэр. 
 Урысей Федерацэм и Гимныр къыщеуэм ди къэралым и нып иныр утыку кърахьащ волонтёрхэм, Урысейм ис лъэпкъхэм я зэкъуэ­тыныгъэм и нэщэнэу. 

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ УФ-м и официальнэ лIыкIуэхэм яхэту Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым щыIэщ

 Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 35-нэ пленар сессиер щокIуэкI. УФ-м и Президент Путин В. В. 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа унафэ №217-рп-мкIэ къызэ­ригъэпэща официальнэ делегацэм хэту абы щыIэщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

«Гуащэнэ» цIэ дахэр Блий Каринэ зэрехьэ

 Иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ «Королева Кавказа» зэпеуэ. Абы и зы Iыхьэу щытащ кавказ лъэпкъхэм я хабзэр, гъэсэныгъэр, щэнхабзэр, тхыдэр хъыджэбзхэм къыщагъэлъэгъуэн хуей теплъэгъуэр. 

Кавказым кIуэ гъуэгур

 Краснодар крайм щыIэ «Адыгэ Хасэм» и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр щыгъуазэ дызэрищIащи, иужьрей илъэсиблым нэхъ зи ужь итар зауэр щекIуэкI Сирием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр адэжь щIы­налъэм къешэлIэжынырщ, абыхэм псэупIэ ягъуэтыжынырщ. 
 Сирием зауэр къызэрыщыхъейрэ ­Урысейм адыгэу минитхум нэблагъэ ­къихьэжащ, абыхэм ящыщу минитIыр хэкум къинащ, адрейхэр Тыркум, европей къэралхэм Iэпхъуэжащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья