Статья

ЩIэблэм я къэкIуэнум толажьэ

 ЩIэблэ узыншэ ди­Iэным толажьэ Псыгуэнсу къуажэм дэт спорт Iуэ­хущIапIэм и гъэса­кIуэ­хэр.

Хэгъэрейхэр хагъэзыхь

 «Волгарь» (Астрахань) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 2:2 (0:0). Астрахань. «Центральный» стадион. ФокIадэм и 9-м. ЦIыху 200 еплъащ.
Судьяхэр Дорошенкэ ­(Ейск), Образкэ (Ставро­поль), Шипков (Белореченск). 
«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Кокоев (Пугачёв, 63), Павлишин, Зенин (Запрягаев, 60), Лесников, Столбовой, Журавлёв, Алексеев (Вербин, 71), Степанов, Погосов.
«Спартак-Налшык: Що­джэн, Лелюкаев, Эмексузян, КIэдыкIуей, Шаваев, Белоусов, Мэшыкъуэ, Салахетдинов, Михайлов (Машэжь, 74), Бацэ (Дэхъу, 81), Бажэ. 

НэгъуэщI IэщIагъэ сиIэну си нэгу къысхущIэгъэхьакъым

 Зыпэрыт IэнатIэм щыхэлъын ­хуей жэуа­плыныгъэр нэсу зыхэзыщIэ, дохутыр IэщIагъэр хуэфащэ дыдэу къыхэзыха бзылъхугъэ зэкIужщ Бахъсэн район сымаджэщым неврологиемкIэ и къудамэм и унафэщI Къа­рэнашэ Залинэ. Зеикъуэ дэт курыт школ №3-р къиух­ри, 1995 гъэм ар щIэтIысхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ факультетым. ИужькIэ и щIэныгъэм щыхигъахъуэу интернатурэр щрихьэкIащ Республикэ клиникэ сымаджэщым, ординатурэр - Урысей къэрал медицинэ университетым.

Дохутырхэр зочэнджэщ

 Республикэ клиникэ сымаджэщым щекIуэкIащ «Современная оперативная эндоурология» щIэныгъэ-практикэ конференц. Абы зэхуишэсащ урологиемкIэ ди къэралым и дохутыр цIэрыIуэхэр.

Къэрал дэIэпыкъуныгъэр зэрыщытам хуэдэу къэнэн папщIэ

 «Урысей зэкъуэт» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм  хэтхэм  ягъэзэщIэн щIадзащ ­ пенсэ ныбжьым нэблэгъахэр социальнэ дэ­Iэ­пыкъуныгъэрэ льготэкIэ къызэ­гъэ­­пэщыным ехьэлIауэ щыIэ хабзэхэр Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм щыхъумэным теухуауэ УФ-м и Президент Путин Владимир къахуищIа пщэ­рылъхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр егъэджэныгъэмкIэ IэнатIэм и ветеран Къаншыкъуей Риммэ илъэс 80 зэрырикъуамкIэ ехъуэхъуащ

 Нобэ илъэс 80 щрикъу юбилей махуэр егъэлъапIэ егъэджэныгъэмкIэ IэнатIэм и ветеран, СССР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ Къаншыкъуей Риммэ.
 Риммэ Хьэмид и пхъум илъэс 50 лэжьыгъэ гъуэгуанэ кърихьэкIащ, абы щыщу илъэс 33-кIэ Аруан районым хыхьэ  Нарткъалэ  дэт  курыт  еджапIэ  №1-м  щылэжьащ, нэгъуэщI къэралыбзэ егъэджынымкIэ абы зэхилъхьа методикэр къэрал псом къыщалъытащ. Къаншыкъуей Риммэ ди республикэм и цIыхухэм ящыщу игъэсар щIэблэ зыбжанэ мэхъу, абы иджырей егъэджа­кIуэхэр доплъей.

ХьэIупщы МуIэед ТIалэ и къуэр

 Хабзэ, нэмыс хэлъу, и лэжьыгъэми, и унагъуэми, и Iыхьлы-благъэхэми яхуэпэжу дунейм тета цIыху тхэщIащ республикэм и щэнхабзэ IэнатIэм пэрытхэм - фокIадэм и 1-м дунейм ехыжащ КъБР-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэта, «Iуащхьэмахуэ» журналым жэуап зыхь и секретарь ХьэIупщы МуIэед.
 ХьэIупщы МуIэед ТIалэ и къуэр КъБАССР-м хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм 1952 гъэм дыгъэ­гъазэм и 20-м къыщалъхуащ. 1970 гъэм школыр къиухри, илъэскIэ ар ухуакIуэхэм яхэту лэжьащ, 1971 - 1973 гъэхэм советыдзэм къулыкъу щищIащ.

Иджырей тырку романым и лъабжьэр зыгъэтIылъа.Нобель саугъэтым и лауреат Памук Орхъан

 1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук  Орхъан дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ. Абы Тыркум, Германием, Франджым, Америкэм и Штат ­Зэгуэтхэм литературэмкIэ я саугъэт бжыгъэншэхэр къихьащ, ауэ псом ящхьэж хъуащ 2006 гъэм Нобель и саугъэтыр къызэры­хуагъэфэщар. Тырку къэралыгъуэм щыщу а дамыгъэ лъапIэ дыдэр япэу зратар Памукщ, ныбжькIэ щIалэу апхуэдэ лъытэныгъэ лъагэ зыгъуэтахэми ар ящыщ зыщ. 

Илъэс лэжьыгъэр къапщытэж

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и илъэс лэжьыгъэр къы­щы­зэщIакъуэж гъэлъэгъуэныгъэ ди щIыналъэм и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу къыщызэIуахащ Ткаченкэ Александр и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэ­хэмкIэ музейм. Апхуэдэ зэхыхьэр, ­хабзэ дахэ ­хъуауэ, илъэс къэс къызэрагъэпэщ, налшыкдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я гукъыдэжыр ­къаIэту, куэдрэ зэхуэмызэф цIыхухэр щызэрылъагъуну, щызэпсэлъэну Iэмал ирату. 

Фэеплъ пэкIу

 Терроризмэм пэщIэтынымкIэ щызэкъуэувэ махуэм Iуащхьэмахуэ ­районым и полицейхэм пэкIу ирагъэкIуэкIащ. 
Iуэхум хэтащ Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районымкIэ и къудамэм и унафэщIхэмрэ и лэжьакIуэхэмрэ, къудамэм дэлажьэ Жылагъуэ советым хэт АфIэунэ Дусэ. 
 ПэкIур щекIуэкIа Тырныауз къалэм щыIэ Фэеплъ утым деж щызэхуэсат ­Iуащхьэмахуэ районым и Администрацэм и лIыкIуэхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр, къалэм и еджакIуэхэр, Iуащхьэмахуэ районым щыпсэухэмрэ хьэщIэхэмрэ ящыщхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статья