Статья

Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфIхэм халъытэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ХъыбарегъащIэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ и кол­леджыр (КИТиЭ) (унафэщIыр Нэхущ ФатIимэтщ) ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ «УФ-м IэщIагъэ щрагъэгъуэт и курыт еджапIэ нэхъыфIи 100» етIуанэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар яхэхуащ «Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфI-2018» унэтIыныгъэм и лауреат хъуахэм.

Зыгъэгушхуэт, нэгузыужьт

 «Нарт Хэку», «Жьэгу», «Пэрыт» адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм Налшык дэт Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм мэлыжьыхьым и 11-м щрагъэкIуэкIа псапащIэ пшыхьыр Сирием, нэгъуэщI къэралхэм къи­IэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъухэм защIэгъэкъуэным хуэгъэзат.

Зэгъэпэщыжын яухащ

 Илъэс плIыщIым щIигъу лъандэрэ зыхуей ­хуа­мыгъэза «Психоневрологие диспансер» IуэхущIапIэм и унэхэм ящыщ зыр зэгъэпэ­щыжын яухащ.

Гуапагъэрэ гущIэгъурэ

 ПсапащIэм и махуэр дуней псом щагъэлъапIэ мэлыжьыхьым и 13-м икIи абы и пэ къихуэу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и администрацэм и лэжьакIуэхэр щыIащ Налшык дэт сабий унэм.

Псыдзэхэм зэрыхуэхьэзырым щытопсэлъыхь

 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, республикэм къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэм я Iэужьхэр гъэ­кIуэдыжынымкIэ и комиссэм и тхьэмадэ Болэтокъуэ Владимир иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым псыдзэ­рэ ятIэпсрэ къыщехынкIэ, уэсукхъуэхэр къыщыгуэункIэ щыIэ шынагъуэмрэ абыхэм защыхъумэнымкIэ щыIэ Iэмалхэр зыхуэдэмрэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэхэр зэIузэпэщ щIыным сом мелард хуэдиз трагъэкIуэдэнущ

 ПщIантIэхэр, фэтэр куэд хъу унэхэм щIэсхэм я зыгъэпсэхупIэу щыт щIы­пIэ­хэр зэIузэпэщ щIыным 2022 гъэм нэсыху ди республикэм сом мелардым нэблагъэ щытрагъэкIуэдэнущ.

Зыужьыныгъэм и лъабжьэщ

 КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ республикэм и мэкъу­мэш IэнатIэр зыхуэдэмрэ абы зэрызиу­жьымрэ.

ЗэрадэIэпыкъу ахъшэр нэхъыбэ ящIащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. къыдигъэкIа УказымкIэ хуэдэ зырэ ныкъуэкIэ (сом мин 20-м щегъэжьауэ сом мин 30-м нэсу) нэхъыбэ ящIащ Хэку зауэшхуэм ныкъуэдыкъуэ щыхъуахэмрэ абы хэтахэмрэ, апхуэдэу зауэм хэкIуэдахэм я щхьэгъусэхэм гъэ къэс зэрадэIэпыкъу ахъшэр.

 КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпы­къуныгъэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, ахъшэр зыхуэфащэхэм ирату щIадзэнущ 2018 гъэм накъыгъэм и 5-м щегъэжьауэ.

Къущхьэ Мурадин и дыжьын медаль

 Болгарием и къалащхьэ Софие иджы­благъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ 56-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Колов Данрэ Петров Никитэрэ я фэеплъ зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ Къущхьэ Мурадин. 

Дыщэ бгъэхэIухэр иратыж

 Бахъсэн къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр жыджэру хэтащ «Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сы­хуэхьэзырщ» урысейпсо физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфакIуэ комплексым икIи я ныбжьым хуэфэщэн мардэхэр ягъэзэщIащ. Мамхэгъ Хьэчим иджыблагъэ дыщэ бгъэхэIухэр яритыжащ Къардэн Ф., Бырхьэм З., Аджий М., Берд Р., БжыкIший А., Калашников В., Нэзэр А., Ахъий А., Тау Л., АфIэунэ Д., Жэмбей Ж., ГъущIапщэ З., Щомахуэ А., Балъкъыз А. сымэ. ГТО-м и мардэхэр абыхэм фIы дыдэу ягъэзэщIащ икIи спорт гъэхьэзырыныгъэ нэс зэрабгъэдэлъыр къагъэлъэгъуащ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья