Статья

Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Тулэ областымрэ я зэдэлэжьэныгъэм зеубгъу. КIуэкIуэ Юрий зи пашэ делегацэр республикэм икIри а щIыналъэм кIуащ

 Делегацэм хэтщ министерствэхэм, ведомствэхэм, сату-промышленнэ палатэм, хьэрычэт Iуэхур дэIыгъынымкIэ фондым, промышленностым, ухуэныгъэм, мэкъумэш хозяйствэм, сырьем елэжь ­IэнатIэм, курортымрэ туризмэмрэ я Iуэху­щIапIэхэм я унафэщIхэр, бизнесым и лIыкIуэхэр.
 ЛIыкIуэхэр а щIыналъэм щыщыIэну лъэхъэнэм областым и IуэхущIапIэ инхэм еплъынущ, апхуэдэу лъэныкъуитIми я ­экономикэ, инвестицэ зэфIэкIхэр утыку къралъ­хьэнущ.
 КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Тулэ областым и губернаторымрэ я зэIущIэм щытеп­сэлъы­хьащ лъэныкъуитIми я сэбэп зыхэлъ Iуэху куэдым.

Нартан топ пщыкIущ щыдагъэкI

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым зи чэзу джэгугъуэр щекIуэкIащ. Абы ипкъ иткIэ, Нартан къуажэм щызэхэта зэIущIэм топ 13 щыдагъэкIащ.
Уи хьэрхуэрэгъум и ­гъуэм топих дэбгъэкIами, укъыхагъэщIэфынущ. «Псы­куэдыр» къыщрагъэ­блэ­гъам ар нахуэу зыхащIащ «Нартаным» и футболистхэм - хьэщIэхэр нэхъы­бэжрэ къыхэжаныкIри, те­кIуэ­ны­гъэр яхьащ.

Франджыхэр я хьэрхуэрэгъухэм япоплъэ

 Урысей Федерацэм ще­кIуэкI футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щыджэгуну япэ командэр наIуэ хъуащ: ­Бельгием и гуп къыхэхар 1:0-у хигъащIэри, апхуэдэ хуитыныгъэ къихьащ Франджым.

ЦIыхугъэ лъагэ зыхэлъ

 КъызыхэкIа лъэп­къым жыджэру хуэ­лажьэхэм ящыщщ си къуажэгъу, егъэджакIуэу илъэс куэд­кIэ лэжьа Шал Къэралбий.

ФIы щIэи, псым хэдзэ

 ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр къыхэсхыным щхьэу­сыгъуэ хуэхъуар си анэдэлъхубзэм хузиIэ лъа­гъуныгъэрщ. СызэрыцIыкIурэ ди адыгэ тхакIуэхэм, усакIуэ­хэм я IэдакъэщIэкIхэм сызыIэпашэу, сыдихьэхыу соджэ. Гукъинэж схуэхъуа тхыгъэхэм ящыщ зыщ КIыщокъуэ Алим иужь дыдэу и Iэдакъэ къыщIэкIахэм хабжэ «Лъапсэ» романыр. Ар 1975 гъэм ири­гъажьэри илъэс 15-кIэ итхащ. 

Дапщэщи къыщыдогъэсэбэп

 Ди лъэпкъыбзэмкIэ республикэм къыщыдэкI газет закъуэр ди унагъуэм щIэсхэм фIыуэ долъагъу, ди щIэщыгъуэу сыт щыгъуи доджэ икIи абы и къыдэкIыгъуэхэм дыпоплъэ. Шэч хэмылъу, ахэр нэхъ мащIэ зэрыхъуами дегъэпIейтей. Газетым сыт щыгъуи идогъуатэ ди щIыналъэм, къэралым, хамэ щIыпIэхэм къыщыхъу-къыщыщIэхэм ятеухуа хъыбархэр.

Гулъытэ хэха щегъуэт

 Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызы­хуэтыншэу къызэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм дэнэкIи гулъытэшхуэ щрат. А Iуэхум теухуа лэжьыгъэ щхьэпэ­хэр щокIуэкI Бахъсэн щIыналъэм. Гъэмахуэ мазэхэм къриубыдэу школ лагерхэм зыщагъэпсэхунущ сабии­щэхэм.

И псэ, и гъащIэ, и дуней

 Болэтей къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Пэщол Iэсият къызыхуигъэщIа IэнатIэщ зыбгъэдэтыр хужыпIэныр хуабжьу къозэгъ. Егъэлея лъэпкъи мы Iуэхум хэлъкъым: а цIыхубзым щэнхабзэр и псэщ, и гъащIэщ, и дунейщ. 

Жэнэт щIыналъэ

«ЩIылъэу щыIэм я ­нэхъ гуакIуэр.
Ар си къуажэ дахэращ, 
Уи мэз лъапэм сыщытескIэ, 
Кэнжэ дахэ, жэнэт лъапэ сэ сыщIэсщ», - апхуэдэ псалъэ дахэмкIэ къыщIедзэ Мамий Аслъэн Кэнжэ къуажэм теу­хуауэ иуса уэрэдыр. Мы дунейм зы цIыхуи тету къыщIэкIынкъым къыщалъхуа щIыпIэр фIыуэ имылъагъуу. Сэри сащыщщ зи адэжь лъахэр зи псэм хэлъхэм. Сэ сыкъыщалъхуащ Кэнжэ ­къуажэм, КъуэшыркъуейкIэ зэманыжьым зэджэу щыта жэнэт щIыналъэм. 

«Бзабзэ» гупым и унафэщI

 Адыгэ лъэпкъым ижь-ижьыж лъандэрэ къыдогъуэгурыкIуэ пшыналъэ, къафэ дахэхэр. Ахэр екIуу зыгъэзащIэхэм ящыщщ Еуаз Зубер.

Страницы

Подписка на RSS - Статья