Статья

ХамэщIым дыщышэрджэст

 Мы гукъеуэр зейр Сирием къикIыжу хэкум къэзыгъэзэжа Шэр­джэс Тамбийщ. Ар зытхыжу къытхуэзыхьар Иорданием щып­сэуа, адэжь щIыналъэр псэупIэ зыхуэхъужа Исхьэкъэт Фадищ.
 Сэ и гугъу сщIыну сыхуейт хамэ щIыпIэм къикIыжахэм ди дежкIэ мыхьэнэ нэхъ зиIэу къэслъытэ IуэхугъуитIым. 
Япэр: хэкужьым къэзыгъэзэ­жахэм ятеухуауэ.

Адыгэущ зэрыпсэун хуейр

 Иужьрей илъэсхэм адэжь щIыналъэм къэ­зы­гъэзэж ди лъэпкъэгъухэм я бжыгъэм хохъуэ. Уи хэкур зэбгъэгъуэтыжыныр лъэпкъыр зы хъужыным, зэкъуэувэжыным и япэ лъэбакъуэщ. Абы къыхэ­кIыуи, зи лъахэр псэупIэ зыхуэхъужа дрихьэлIамэ, а Iуэхугъуэм дригуфIэу, «бланэ щалъху йокIуэ­лIэж» псалъэжьри дигу къимыгъэкIыу къанэркъым. Дэ ди псэлъэгъущ Тыркум къикIыжа, Налшык къалэм щыпсэу щIэ­ныгъэрылажьэ, адыгэ Iуэху­хэм жыджэру хэт Нэзэр Хьэмид.

Лъэмыжыр къызэIуахыж

 «Кавказ» гъуэгу управленэ» федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэмрэ лэ­жьа­кIуэхэмрэ зэгъэ­пэщыжын яухащ «Кавказ» автомобиль гъуэгум и 443-нэ километ­рым хуэзэу Шэ­джэм псым телъ ищхъэрэ лъэмыжыр.
 Гъуэгу лэжьакIуэхэм мазищым къриубы­дэу метр 70-м нэблагъэ гъуэгущIэ яухуэри, пIалъэкIэ тралъхьа лъэ­мыжым автомашинэхэр икI хъууэ ящIащ. Абы иужькIэ псым зэраныгъэшхуэ зрита лъэ­мы­жым и лъакъуэхэр щIэуэ ягъэжащ, зыхуэфащэ щIэгъэкъуэнхэр ягъэуващ, лъэмыжым и лъэ­ныкъуитIри бетонкIэ ягъэ­быдащ.

Борей Рауф Алий и къуэр

 ЩIДАА-м и академик, географие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысей Федерацэм егъэджэны­гъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Борей Рауф и ныбжьыр илъэс 85-рэ ­ирикъуа къудейуэ дунейм ехыжащ. Ар КъШР-м хиу­быдэ Хьэбэз (Къэ­сей­хьэблэ) ­къуа­жэм 1933 гъэм фокIадэм и 21-м къыщалъхуащ. Зи ­гъащIэр щIэныгъэм хуэлэжьэным езыта, зи IэнатIэм хьэлэлу пэрыта цIыху щып­къэт ар. И сабиигъуэм ­щегъэжьауэ гъуэгуанэ гугъу къызэпичащ Рауф, абы и адэри, и адэ ­къуэшхэри политикэ залымыгъэ з­рахахэм яхэхуати. 

Студентхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къэзанш Мирланд

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал универ­ситетым жэпуэгъуэм и 26-м щызэ­хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и студентхэм я отчет-хэхыныгъэ конференц.

ЩIэблэм я щапхъэ

 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, ­СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 101-рэ зэрырикъум теухуауэ зэ­хыхьэ екIуэ­кIащ КъБР-м Щэн­хабзэмкIэ и министерствэм къы­зэ­ригъэпэщауэ. 

Приставхэм я махуэщI

 Урысейм и Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ я махуэм теухуа зэIущIэ.
-ЦIыхухэм хабзэм тету я хуиты­ныгъэр хъумэным хьэлэлу яужь   ит ди лэжьакIуэхэм, ветеранхэм сы­ны­вохъуэхъу, фIыщIэ фхузощI, - жи­Iащ Управленэм и унафэщI Ба­уаев Ахъ­мэт. 

Къэрал Думэм и депутатыр ягъэтIысахэр щаIыгъ IуэхущIапIэм щыIащ

 УФ-м и Къэрал Думэм и ебланэ хэхыгъуэм и депутат Марьяш Ири­нэ иджыблагъэ щыгъуазэ зищIащ Прохладнэ районым хиубыдэ Советскэ поселкэм щыIэ колоние №4-м ягъэтIысахэр зэрыщаIыгъым. ­Депутатым щIыгъуащ абы и дэIэ­пыкъуэгъу Ковалёв Александр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!

Республикэм и бюджетым хэплъэн щIадзэ

 КъБР-м законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи ­чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ респуб­ликэм и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Абы Iуэху зэмылIэужьы­гъуэу блыщIым щIигъум щыхэплъащ.
 Ауэ нэхъыщхьэ дыдэу щытар законодательствэм щыгъэува пIалъэм къриубыдэу КъБР-м и Парламентым къыщыхалъхьа документырщ - «2019 гъэм, 2020, 2021 гъэ­хэм я лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетым и IуэхукIэ» ­КъБР-м и законым и проектырщ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья