Статья

Европэм адыгэгур къыщоуэ

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм лэжьэн зэрыщIидзэрэ мы гъэм илъэсипщI ирокъу. Апхуэдиз дыдэ хъуауэ ар здэщыIэ Германием адыгэ щэнхабзэм и махуэхэр щрагъэкIуэкI, фестивалкIэ еджэу. Мы гъэм епщIанэ зэхыхьэшхуэр зыхуэгъэпсауэ щытар Щэнхабзэ федерацэр къызэзыгъэпэща, адыгэ лъэпкъым и лIы щэджащэ, зи хэкум, лъэпкъым щхьэкIэ къарурэ мылъкурэ щымысхь Уджыхъу Ихьсант. Абы иригъэхьэлIэри, федерацэм и тхьэмадэ ДыщэкI ­Эртан Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэтхэри иригъэблэгъащ Германием икIи ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр абы щекIуэкIащ. 

Ипотекэм и бжыгъэм хохъуэ

 ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм псэупIэ ­кредиту 2018 гъэм итам я бжыгъэр сом мелуан 507-м щIигъуащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм зэрыщытам нэхърэ процент 76-кIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту 2017 гъэм абы сом мелард 1,8-рэ ди цIыхухэм щIыхуэу яритащ.

ЩIалэгъуалэр залымыгъэм и бийщ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэ­кIащ «ЩIалэгъуалэр экстремист гуп­сысэкIэм и бийщ» фIэщыгъэр зиIа зэхуэсыр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, КъБР-м Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щапэщIэтыным хуэгъэпса республикэ программэм ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща зэIущIэр куп­щIафIэу екIуэ­кIащ. 

Адыгэ ныпым и махуэр мэлыжьыхьым и 25-м ягъэлъапIэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэ­гъуалэ советым Адыгэ ныпым и махуэм ехьэлIа дауэ­дапщэхэр гъэ къэс Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щы­зэрегъэпэщ. Мы гъэм гуфIэгъуэ Iуэ­хухэр Налшык ­къалэм къыдэкIуэу ще­кIуэ­кIынущ республикэм и муниципальнэ ­район, къалэ, къуажэ куэдым.

Абы уриджэгу хъунукъым

 Дунейр езым и тепщэныгъэм щIэту зыкъэзылъытэж США-м аргуэру бзаджэнаджагъэ зэхищIыхьащ и жагъуэгъухэм яхибжэ къэралхэм ящыщ зым хуэгъэзауэ. Зи гугъу тщIыр, дауи, къызэрывгурыIуащи, куэд щIауэ зауэм и бэлыхьым хэмыкI Сириерщ. Иджы дыдэ абы и къалэ Думэ «томагавк» ракетэхэр ириутIыпщащ, Асад Башар а щIыпIэм химие Iэщэ къыщигъэсэбэпа хуэдэу щхьэусыгъуэ ищIри.

Проектхэр къыщащтэ, зэхъуэкIыныгъэхэр щыхалъхьэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительст­вэм и зэIущIэ мэлыжьыхьым и 12-м зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ премьер-министр Мусуков Алий. 

ЗэфIагъэкIар мымащIэми, къапэщытыр нэхъыбэжщ

КъБР-м туризмэм зыщегъэужьы­нымкIэ туроператорхэмрэ турагентст­вэхэмрэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм щы­тепсэлъыхьащ республикэм и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм. 

Бахъсэндэсхэм бжьыпэр зыIэрагъэхьэ

 Республикэм футболымкIэ и чемпионатым ещанэ джэгугъуэр щы­зэ­хэтащ. Абы иужькIэ бжьы­пэр зыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и нэгъабэрей зэхьэзэхуэм щытекIуа Бахъсэн и «Автозапчасть»-м. 

ЗыкIи зэмыщхьу, куэдкIи зэтехуэу

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универси­тетым и «Занавес» студент театрым хэтхэм иджыблагъэ ягъэлъэгъуащ ­франджы пьесэхэм къытращIыкIа спектакль кIэщIу щы. Артист ныбжьы­щIэхэмрэ абыхэм я художественнэ унафэщI Дэхъушокъуэ Мадинэрэ ­яху­зэфIэкI къагъэнакъым утыку кърахьа лэжьыгъэр щIэщыгъуэ, узы­Iэ­пызышэ ящIын папщIэ.

Къэбэрдей театрым и артист Лу Рэмэзан

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актёр Лу Рэмэзан Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэм актёр IэзагъэмкIэ и ­къудамэр 1988 гъэм къиухащ. Стромов Юрий я гъэсакIуэу абы щеджащ адыгэ студиер, иджыпсту курыхыу Къэбэрдей театрым иIэ артист хъарзынэхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, Рэмэзан и курсащ Хьэщэ Къанщобий, Быдэ Хьэсэн, Мысост Вадим, КIэнцIэлий Роман, нэ­гъуэщIхэри.

Страницы

Подписка на RSS - Статья