Статья

Пенсэ ныбжьым нэблэгъахэм зыщIагъэкъуэн папщIэ

 КъБР-м и Парламентым и Прези­диумым 2018 гъэм и бжьыхьэ лэжьэ­гъуэм и япэ зэIущIэр екIуэкIащ. Ар къы­щызэIуихым, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ жиIащ бжьыхьэ сессиер нэхъ кIэщIми, ар ­Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн куэдкIэ гъэнщIауэ зэрыщытынур.

ЕхъулIэныгъэм хущIэкъухэр

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Фе­дерацэмкIэ и Советым ЩIалэгъуалэ п­алатэм хэтхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы ирихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и депутат Марьяш Нинэ.

Къэралыгъуэм и махуэр зэдагъэлъапIэ

 ФокIадэм и 6-м Налшык къалэм цIыху минхэм Iэтауэ щызэдагъэлъэпIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэр илъэс 97-рэ зэрыри­къур. Абы зыкърагъэхьэлIащ федеральнэ центрым и лIыкIуэхэм, КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я уна­фэщIхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм щыщхэм, ветеранхэм, щIалэгъуалэм. 

Жылагъуэдэсхэм я Iуэхур дагъэпсынщIэ

 Налшык и Вольнэ Аул жылагъуэм къыщызэIуахащ цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ зэмылIэужьыгъуэхэр щыхуащIэ IуэхущIапIэ.

Перинатальнэ центрым и лэжьыгъэм арэзы ещI

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Жылагъуэ советым хэтхэу «Точка опоры» РОО-м и тхьэмадэм и къуэдзэ Къагъырмэс Юрэ, ­Сабий фондым и унафэщI Умэ Светланэ, «КБДО «Диа-Лайф» РОО-м и директор Емыгъэхь Ольгэ, Урысейм и юристхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и аппаратым и унафэщI Къалмыкъ Аллэ сымэ иджыблагъэ щы­Iащ республикэм и Наркодиспансерымрэ Перина­тальнэ центрымрэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр яIущIащ Урысейм и цIыхубэ артисткэ Валериерэ абы и щхьэгъусэ, продюсер Пригожин Иосифрэ

 Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм иригъэблэгъащ КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм  и щIыхькIэ къызэрагъэпэща концерт программэш­хуэм хэтын папщIэ Налшык къэкIуа Урысейм и цIыхубэ артисткэ Валериерэ абы и щхьэгъусэ, продюсер Пригожин Иосифрэ.
Республикэм и унафэщIым уэрэджыIакIуэм фIыщIэ хуищIащ Урысейм и щIыналъэхэм яку дэлъ щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIым къыхэкIыу. 

Дыгъэ Iэсэ - бын гъэса

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

Тхьэкъуахъуэ ФатIи­мэ­рэ абы и гупымрэ

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

ЗэщIэхъееныгъэм зеужь

 Ди щIыналъэм зыщызыужь щIалэ­гъуалэ зэщIэхъееныгъэхэм ящыщщ волонтёрхэм я зэгухьэныгъэхэр. КъБКъУ-м и Студсоветым къызэригъэпэщри, университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ IуэхущIапIэм мы махуэхэм щекIуэкIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и Волонтёр центрым и лIыкIуэхэм я зэхуэс. Абы хэтащ нэхъ щIалэгъуалэ жыджэру цIыху 60-м щIигъу. 

Темыркъан Юрий и илъэс.

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 
 Сыхуэзэху къэс, согъэщIагъуэ абы хэлъ цIыхугъэмрэ бэшэчагъымрэ. Абы и гум темыхуэнур фэрыщIагъымрэ щхьэхуещагъэмрэщ, апхуэдэ гуэр къыбдилъэгъуакъэ - и щIыб къызэрыпхуигъэзэнум шэч къытумыхьэ. Аращ абы и хьэлыр, къы­далъхуауэ, зэрысабий лъандэрэ зы­хилъхьауэ. Ар хуейщ апхуэдэ хьэл, цIыхугъэ уэри пхэлъыну. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья