Статья

Быдэ ирехъу лъэпкъ лъэмыжыр!

 Ди газетым зэрытетащи, мэкъуауэгъуэм и 30-м Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэр Анкара щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Европэм хыхьэ къэралхэм, Абхъазым, Къэ­бэр­дей-Балъкъэрым, Къэ­рэ­шей-Шэрджэ­сым, Адыгейм, Краснодар, Ставрополь крайхэм щылажьэ Адыгэ Хасэхэм я лIыкIуэхэр. 

Анкара  и  хьэщIэхэр

Хорватхэм зыри къапэплъакъым

 ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щы­зэдэджэгунущ Франджымрэ Хор­ватиемрэ. Япэр абы зэры­нэсынур куэдым ­хуагъэфэщами, етIуа­нэм апхуэдэ зэфIэкI къызэкъуихыну щыгугъар мащIэ ды­дэщ.
 Иджыри къэс зэи къэхъуакъым дунейпсо чемпионатым щытекIуэну пасэу зыхуагъэфэщахэм къищынэмыщIа абы и финалым щыджэгуауэ. Хорватием а хабзэр икъутащ. Лъэныкъуэ абы иригъэзари хэт?! Футболыр дунейпсо дэрэжэгъуэ тхуэзыщIа инджылызхэрщ. 

Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и лъэбакъуэ махуэ

 Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтыр мы гъэм къэзыуха пшынауэ Iэзэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэ и концерт гъэщIэгъуэн. 

Мейкъуапэ къикI фIыщIэ

Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм и унафэщI по­лицэм и полковник Геграев Марат къыIэрыхьащ Адыгэ Республи­кэм и щыхьэр Мейкъуапэ щыпсэу Джарым СулътIан къыбгъэдэкI письмо, полицэм и участковэ уполномоченнэ Къалэ Юрий фIыщIэ къы­хуищIу, куэд щIауэ зи хъыбар имыщIэ и Iыхьлыхэр къэгъуэтыжы­нымкIэ зэрыдэIэпыкъуам папщIэ. 

Адыгэхэм траухуэ

 «Акрополь» шхапIэ-нэгузыужь центрым щекIуэкIащ «Образы ­мира. Народ: Адыги» альманахым и япэ Iыхьэм и лъэтеувэ пшыхь. Лэжьыгъэ щхьэпэр утыку кърихьащ тхакIуэ-зэдзэкIакIуэ, къэхутакIуэ, лъахэхутэ, тхыдэдж Осташкэ Андрей. 

Бгылъэ щIыпIэхэм зыщагъасэ

 «Эльбрусское кольцо-2018» ­зэпеуэр иухащ. ТхьэмахуитIкIэ, ­мэ­къуауэгъуэм и 27 - бадзэуэ­гъуэм и 9-хэм, дзэ  къудамипщIым (дэтхэ­нэми сэлэт 12 хэту) ­Iуащхьэмахуэ и хъу­реягъкIэ ки­лометри 100 ­гъуэ­гуанэ къыщы­зэпачащ. Дзэм къулыкъу щыз­ы­щIэхэр Iуэхугъуэ 14-кIэ зэпеуащ, щхьэдэ­хы­пIэхэр къызэнэкIыныр, Iуащ­хьэмахуэ и къухьэпIэ лъэныкъуэм дэкIынри хыхьэу, - къет щIыпIэ ­адми­нистрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Тарим Алисэ.

Зэи зыри къытекIуакъым

«Тыркум и цIыхушхуэхэр» - аращ зэреджэр «Дунейпсо пелуан Догу Яшар» тхылъыр зыхиубыда къы­дэкIыгъуэм. 

КIуэкIуэ Юрий занщIэу эфирым кIуэуэ «Россия-24» каналым щытепсэлъыхьащ къызэрымыкIуэ щытыкIэм къихьа зэраныгъэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ щхьэхуэхэм зэрыщагъэзэкIуэжым

 КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ занщIэу эфирым кIуэуэ «Россия-24» каналым щытепсэлъыхьащ къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьхэр гъэзэкIуэ­жы­ным хуэгъэзауэ Къэбэрдей-Балъ­къэрым и щIыпIэ щхьэхуэхэм щалэжьхэм:

Iуащхьэмахуэ лъапэ кIуэ гъуэгум къытрихьа ятIэр трахыж

 Дыгъуасэ пщэдджыжьыр сыхьэ­-ти 5-м нэблэгъауэ Прохладнэ -­ Бахъ­сэн - Азау федеральнэ автомо­биль гъуэгум щыщу нартсанэ къы­щIэжыпIэм хуэзэм (97-нэ километ­рым деж) уэлбанэшхуэм бгыр къы­щрилъэсэхащ икIи гъуэгур зэ­хуащIын хуей хъуащ. Сыхьэт 11-м ирихьэлIэу а щIыпIэр ягъэкъэбзэжащ. ЦIыхухэм ящыщу зыри хэкIуэдакъым.

Псыр яхурикъуркъым

 Шэджэм ЕтIуанэм и щIы­пIэ администрацэм псы къыщIэшыпIэщIэм и про­ек­т игъэхьэзыращ. КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэр абы хэплъэн хуейуэ щытщ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья