Статья

ЩIэблэм я щапхъэ

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

Къэрал Iуэхутхьэбзэхэр нэхъ тыншу зэфIэкIынущ

 Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм Лицензэ зыт - лэжьэну хуит зыщI и центрым (ЦЛРР) хъыбар фегъащIэ цIыху щхьэхуэм, лэжьыгъэм, уней ­хъумакIуэ Iуэхум епхауэ Iэщэ зыIыгъхэм а хуитыныгъэр зыIэрагъэхьэн папщIэ къэрал Iуэхутхьэбзэр электроннэу зэфIагъэкIыну Iэмал щыIэ зэрыхъуамкIэ. Апхуэдэ лъэIухэр Къэрал, муниципальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ зыуэ щыт порталым егъэхьын хуейуэ аращ.

КъазэрыщхьэщыкIыр я беягъэщ

 ШыщхьэуIум и 9-р щIыпIэдэлъху лъэпкъхэм - щалъ­хуа щIыналъэм щыпсэуж цIыхухэм я махуэщ. Ар гъэлъэпIэнымкIэ унафэр ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1994 гъэм дыгъэгъазэ мазэм къищтащ (International Day of the World's Indigenous People) . 

Сабий поликлиникэхэр ирагъэфIэкIуэнущ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

НыбжьыщIэ узыншэ нэхъыбэ щопсэу

 Зи ныбжьыр илъэс 14-м нэмыса сабийхэр нэхъ мащIэрэ щысымаджэ щIыналъэхэр Урысей Федерацэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къигъэлъэгъуащ.
 БлэкIа гъэм УФ-м и хэгъэгухэм ящыщу абыкIэ зи Iуэхур нэхъыфIыр Шэшэнымрэ (сабий мини 100 къэс сымаджа 62 969,7-рэ хуозэ) Къэбэрдей-Балъкъэрымрэщ (115 723,7-рэ). АдэкIэ къакIэлъокIуэ Тыва (125 022,2-рэ), Адыгэ (132 902,7-рэ) ­Бурят (141 168,6-рэ) республикэхэр. 

Псалъэмакъ щхьэпэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрийрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ шыщхьэуIум и 8-м зи чэзу зэIущIэ ира­гъэкIуэкIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ фокIадэм и 19 - 20-хэм зэхэтыну Дунейпсо Адыгэ Хасэм и 12-нэ конгрессым зэрызыхуагъэхьэзырымрэ а Iуэхум епха упщIэ щхьэ­хуэхэмрэ, Адыгэхэм я дунейпсо махуэр зэрагъэлъэпIэнум.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Iуащхьэмахуэ лъапэ хиубыдэ Азау хуейм щахуэзащ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр» Урысейм зэкъуегъэувэ-2018» федеральнэ проектым хэтхэм

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.
 Проектыр зытеухуар лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнырщ, щэнхабзэ-тхыдэ хъугъуэфIыгъуэхэр ­хъумэнырщ, экологием шынагъуэ къытемыгъэ­хьэнырщ. «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэ­хэр» отряд зэгуэтым хохьэ Урысейм и ­щIыналъэхэм, апхуэдэу къэралым и ВУЗ нэхъ инхэм я волонтёру 120-рэ. 

УнафэщIхэр еплъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу нэхъ зыхуэсакъын хуейхэм

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэхъ зэраныгъэшхуэ къыщахьынкIэ хъунухэм. 

Министрым егъэгушхуэ

 КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и унэм министр Хьэсанэ Ис­лъам щаIущIащ зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм дзюдомкIэ Азием и ку­бокыр къэ­хьы­ным теухуауэ Бишкек щрагъэ­кIуэкIа зэхьэ­зэ­хуэм къы­щыхэжаныкIахэм. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья