Статья

Хамэ къэрал къикIыжахэр ирагъаджэ

 КъуэкIыпIэ Гъунэгъум щыщ къэралхэм къикIыжу Хэкум къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъухэр ди щIыналъэм изэгъэжыным хуэунэтIа лэжьыгъэ купщIаф Iэ куэд ирегъэкIуэкI Дунейпсо Адыгэ Хасэм. 

Лъэпкъ макъамэхэм я хъумакIуэ

 СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, утыку къыщрахьащ ГъуазджэхэмкIэ ­Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым цIыхубэ макъамэ IэмэпсымэхэмкIэ и кафедрэм и доцент, пшынауэ цIэрыIуэ Лыджыдэ Алий и Iэдакъэ къыщIэкIа «Адыгская народная инструментальная музыка» тхылъым и япэ Iыхьэр. Нотэхэр щызэхуэхьэса лэжьыгъэр бзищкIэ - адыгэбзэкIэ, урысыбзэкIэ, инджылызыбзэкIэ - дунейм къытехьащ.

И лэжьэкIэм къыхуихьа пщIэ

 РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ, театрымрэ киномрэ я актрисэ, роль куэд урысей киноми театр зэхуэмыдэхэми щызыгъэзэщIа, цIыхубз роль мынэхъыщхьэу ищIахэм ящыщу («Небеса обетованные», «Изображая жертву» лэжьыгъэхэм) нэхъыфIу къалъытахэм къыпэкIуэу «Ника» саугъэтыр тIэу къызрата бзылъхугъэ цIэрыIуэ АхъуэджакIуэ Лие Мэжид и пхъур илъэс 80 ири­къуащ.

ГъащIэм и архъуанэ щысхьыншэхэм япсыхьа

 Хъуэпсэгъуэщ Уэтэбей Нэжмудин щыпсэур - Псыгуэнсу къуажапщэм и пэнцIыв дыдэр. АдэкIэ уна­гъуэ зыри къыщыскъым. ПхуэмыIуэтэщIыным хуэдизщ а щIыпIэм и дахагъэр: я лъапсэм и сэмэгурабгъу лъэ­ныкъуэр джабэ нэкIущ, удзыпцIэу. Ижьрабгъур ­Псыгуэнсуупсыр щежэх псыхъуэщ. ЯпщэкIэ ВындыбкIэ зэджэ джабэ нэкIушхуэр зыуфэбгъуа мэзырщ. Унагъуэр бжьэ­пэм тесщи, я щIапIэр, кIуэаракъэ, жэнэт щIыналъэ жыхуаIэм хуэдэщ. Дэнэ лъэныкъуэкIи ­плъагъу дахагъэм, щхъуантIагъэм, псыхъуэм къыдиху акъужь къабзэм защыбгъэнщIыркъым. 

Унагъуэ, лъагъуныгъэ, зэхуэпэжыныгъэ

 Налшык дэт Къэрал ­ки­ноконцерт гъэлъэгъуа­пIэм бадзэуэгъуэм и 6-м щагъэлъэпIащ Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэ­пэ­жыныгъэм и урысейпсо махуэр. 

Псы зрикIуэ бжьамийхэм я щытыкIэм депутатхэр егъэпIейтей

 Дзэлыкъуэ районыр псы зрикIуэ бжьамийхэмкIэ къызэрызэгъэпэщамрэ ап­хуэдэ зэпыщIэныгъэхэм я лэжьэкIэм хэлъ щхьэхуэ­ныгъэхэмрэ теу­хуауэ щытащ КъБР-м и Парламентым УхуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ ТЭК-мкIэ и комитетым иджы­благъэ а щIыналъэм щригъэкIуэкIа зэIущIэр. 

Премьер-министрыр кIэлъоплъ Iуащхьэмахуэ районым псыдзэм щызэтрикъутахэр зэрызэфIагъэувэжым

 Мусуков Алий абы теухуауэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщыпсалъэм Iуащхьэмауэ районым и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий зэпкърихащ лэжьыгъэхэр зэре­кIуэкIыр. Абы къигъэлъэгъуащ адэкIи гузэвэгъуэхэр къэмыхъун папщIэ дунейм и щытыкIэм жэщми махуэми зэрыкIэлъыплъыр. Тырныауз къалэм деж Бахъсэн псыр сантиметр 40-кIэ щетIысэхыжащ.

Кlуэкlуэ Юрий: Ди щIалэхэр дахэу икIи тегушхуауэ джэгуащ

 «Чемпионатыр спортым и махуэшхуэ гъуэзэджэу зэ­рыщытам къыдэкIуэу, абы дуней псом наIуэу къыщигъэлъэгъуащ Урысейм хуэмыгъэзэщIэн зэрыщымыIэр.

ЕджапIэ нэхъыщхьэр къызыухахэм диплом плъыжьхэр иратыж

 Налшык дэт Театр щхъуан­тIэм ­ бадзэуэ­гъуэм и 6-м щекIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетыр мы гъэм диплом плъыжь­кIэ къэ­зыухахэм я щIыхь­кIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь. 

УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрымрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ псыдзэр зэран зыхуэхъуа щIыпIэхэм щыIащ. Абыхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкIащ Правительствэм, Iуэхум егъэщIылIа министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбрдей-Балъкъэрым къэ­кIуащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарев Сергей. КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щIыгъуу абы къилъэтыхьащ республикэм и щIыналъэм щыщу псы­дзэм зэран нэхъыбэ къыщихьа щIыпIэхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статья