Статья

Къулыкъу зыхуэфащэхэр къыхахыну загъэхьэзыр

 КъБР-м и Правительствэм щэкIуэгъуэм и 1-м щекIуэ­кIа зэIущIэр теухуат лэжьакIуэфI хъунухэр къыхэхы­ным къыхузэрагъэпэщ «Новая высота» зэхьэзэхуэр уб­лэным. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек жиIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIыфыну, зэфIэкI зиIэ цIыхухэр абы къызэригъэлъэгъуэнур икIи пщэрылъ зэращищIам тету, зэпеуэр КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, «Россия - страна возможностей» IуэхущIапIэр и дэIэпыкъуэгъуу, зэрыригъэкIуэкIынур.

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ щыIэ комиссэм и зэIущIэ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щригъэ­кIуэкIащ Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм Нар­котикхэм япэ­щIэ­ты­нымкIэ щыIэ комиссэм и зэIущIэ.
 Абы хэтащ КъБР-м къе­гъэщIылIа федераль­нэ инспектор нэхъыщхьэ Канунников В. А., КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков А. ТI., министерствэхэм, ведомст­вэхэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, ­къа­лэ, район ад­минист­рацэхэм я Iэтащхьэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм я лIыкIуэхэр.

«Лидер» гупыр нэхъ жант

 Налшык щекIуэкIащ «МафIэсгъэункIыфI ныбжьыщIэхэм я дружинэ нэхъыфI» зэпеуэм и Iыхьэр. Абы хэтащ республикэм и щыхьэрым и школхэм я гуп 15.
 Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и ГПС-м мафIэсым зыщыхъумэнымкIэ и Налшык къалэ къудамэмрэ КъБР-м Граждан зыхъумэжыныгъэмрэ КъызэрымыкIуэ щыты­кIэхэмкIэ я центрымрэ. ЗэпеуэмкIэ я мурадыр шынагъуэншагъэм зэрыхурагъаджэр ирагъэфIэкIуэнырщ.
 Дэтхэнэ командэми хыхьэрт МафIэсгъэункIыфI ныбжьыщIэхэм я дружинэм хэтхэм ящыщу 9 (щIалэ цIыкIуу 6, хъыджэбз цIыкIуу 3), 9 - 11-нэ классхэм щеджэхэу.

Чемпионыр ягъэлъапIэ

 Бахъсэн щIыналъэм щагъэлъэпIащ ныбжьыщIэхэм я III Олимп джэгухэу Буэнос-Айрес щекIуэкIам бэнэкIэ ­хуитымкIэ текIуэныгъэр къыщызыхьа Тембот Ахьмэдхъан. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ щIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Чылар Аринэ.
 Чемпионыр гъэлъэпIэным щыщIадзащ Ставрополь краймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я гъунапкъэхэр щызэпыхьэм и деж. АдэкIэ автомашинэ пщIы бжыгъэхэм яунэтIыжащ Бахъсэн щIыналъэмкIэ. 

Анэ етIуанэ яхуохъу

 Сэ къызэрыслъы­тэм­кIэ, сабийр цIыху тэмэму гъащIэм хэувэныр псом япэу елъытащ адэ-анэм, абыхэм яужькIэ - япэ егъэджа­кIуэм. Си тхыгъэмкIэ и гугъу фхуэсщIыну сы­хуейт цIыху щыпкъэ, акъылыфIэ, ди бзэр фIыуэ зылъагъу, си егъэ­джакIуэу щыта Мэ­ремыкъуэ Зое ТIалэ и пхъум. Абы хэлъ зэ­хэщIыкIыр, бгъэдэлъ зэчийр, и псэ къабзэр къызэрымыкIуэщ, езыр цIыху зэпIэ­зэ­рытщ.

БжэныкIэ Зулеттэ и дерсхэр

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс ­щокIуэкI «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщ­хьэщыхауэ къызэрагъэпэщ зэхьэзэхуэр щIыналъэхэм щекIуэкIакIэщ. Ди республикэм а зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр иджыблагъэ щызэхашащ Налшык дэт прогимназие №34-м. МахуищкIэ екIуэкIа зэхыхьэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и гъэсакIуэ нэхъыфIу 13. 

Гъуэзэджэрэ шэрыуэу

 «Абхъаз-адыгэбзэхэм я гуащIэр, я дахагъэр хыболъагъуэ я бзэм хэлъ зы гъэщIэгъуэнагъым: гупсысэр кърипIуэтэну гъуэ­зэ­джэу, урипсэлъэну шэрыуэу, уригушыIэну гухэхъуэу, хъуэхъу ири­п­Iэтыну хуэдэ зэрыщымыIэмкIэ», - апхуэдэ псалъэ дахэхэр, Iущхэр ди анэдэлъхубзэм хужиIащ Аб­хъазым и цIыхубэ усакIуэ, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тха­кIуэ ШинкIубэ Бэгърат. Пэжу, щIэныгъэлI  цIэрыIуэ куэдым ­къа­лъытэ ди бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэ­щIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм ящыщу, ар Азие Ипщэм щыIауэ кIуэ­дыжа бзэхэм я щэхухэр къэ­хутэнымкIэ «IункIыбзэIух» хъуфыну.

ЗэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэ

Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэр ящыщщ зэхъуэкIыныгъэщIэхэр щIэх-щIэхыурэ ще­кIуэкI, Iуэху зехьэкIэщIэ мардэхэр къы­щыунэху, зэпыу имыIэу зызыужь IэнатIэм. Иужьрей илъэсхэм абы шэщIауэ къыщагъэсэбэп технологие лъагэхэм я Iэмал лъэщхэри. Апхуэдэхэм курыт школхэм ­лъабжьэ быдэ щегъэгъуэтыным хуэгъэп­сауэ щытащ мы махуэхэм Санкт-Петербург щызэхаша къэралпсо зэхуэсыр.

ЕхъулIэныгъэхэм хагъахъуэ

 КъытщIэхъуэ щIэблэм иIэ зэфIэкIым, бгъэдэлъ гъэсэныгъэмрэ щIэ­ныгъэмрэ къэралым и къэкlуэнур ­щелъытакIэ, а Iуэхухэр зэфIэхыныр ­нэхъыбэу зэхьэлIа курыт школым и пщэм къыдэхуэ къалэныр зэрыиныр гурыIуэгъуэщ. Сабийр екIуу бгъэсэныр, абы и псэр щIэныгъэм хуэбгъэу­шыныр, къыдэпхьэхыныр икIи балигъ гъащIэм хуэбгъэхьэзырыныр жэуап­лыныгъэ зыпылъ лэжьыгъэ гугъущ.

ЛIыфI и Iулыдж

 Уджпыху макъамэм хэунэзыхьа екIэпцIэ мэзым жьэрэжьэжу зипхъэхыурэ фокIадэ IутIыжым зыкIэлъиший щхьэкIэ, дэнэт! «Пщащэ дахэ - щIалэгъапцIэщ» жыхуаIэрати, Бахъсэныжь и хъурыфэ куэщIым зрегъэщатэри зи кхъуафэ исым и уэрэд къришурэ фокIадэ уджыр аузым докIуэсэж.
 Жэпыщхьэщ иджы екIэпцIэр. Жэп­уэгъуэщ… Мыпхуэдэ бжьыхьэ минхэм я лъэужь иплъа Хьэрэкхъуэрэ шэхуфэ бащ­лъыкъым къыщIэплъызыкIыурэ ХьэтIохъу­щыкъуей Ипщэ зыщызыхъунщIэ жьы­хъарзым и соку джэгум пхыроплъ. Къулъ­шыкъум зреIуэтыхьри жылэр къызэщоу. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья