Статья

Зэхыхьэ гукъинэж

 Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ «Чегет» пансионатым щекIуэкIащ гукъи­нэж икIи хэтахэм я бжыгъэмкIэ адрейхэм ефIэ­кIа «Высота-2018» урысейпсо мотофестиваль.
 Абы ипкъ иткIэ мотоциклист 400-м щIигъу спорт лIэужьыгъуэ зэ­хуэ­мы­дэхэмкIэ зэхьэзэхуащ. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ «Горцы» мотоклу­бым. 
 Тырныауз къалэ дэлъэдапIэм къыщежьэри мотоциклистхэр ирижащ Чегет аузым нэс. Зэхьэзэхуэм хэтахэмрэ абы еплъыну къекIуэлIахэмрэ я нэгу зрагъэужьащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, рок уэрэджыIакIуэ Ракитинэ Иринэрэ концертыр езыгъэкIуэкIа икIи диджей Дарэ Идаррэ.

ЦIыхухэр зрешэлIэф

 Узрилажьэ IэнатIэр уи гум, уи псэм дыхьэу еп­хьэкIыныр фIыгъуэщ. Лэ­жьыгъэм удихьэхмэ, абы пыщIа гугъехьри къыптехьэлъэнукъым, уеблэмэ дэрэжэгъуэ къуитауэ махуэр епхьэкIынкIэ хъунущ. Нобэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ фондым КъБР-м щиIэ и къудамэм щылажьэ Къумыкъу Алинэ. 

Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэпоуэ

 Илъэс псом къриубыдэу лажьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Эльбрус» турист-рекреацэ комплексым ще­кIуэ­кIащ бгы-лыжэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр.
 ЦIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ зэпе­уащ «слалом», «слалом-гигант» лIэужьыгъуэхэмкIэ, къищынэмыщIауэ, щхьэхуэу зэхьэзэхуащ ныбжьыщIэхэри. Псори зэхэту урысейпсо зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 20-м икIа спортсмени 150-м щIигъу. 

ЗэкIэ зэрытегъэкIуакъым

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 3-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 Судьяхэр: Стрельцов, Тиракьянц (тIури Дон Iус Ростов щыщщ), Тибилов (Ардон). 
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Оль­мезов, Абазэ, Мэшыкъуэ, Михайлов (Бацэ, 46), Салахетдинов (Машэжь, 73), Шаваев (Iэпщацэ, 81), Ашу (Хьэ­гъур, 46; КIэдыкIуей, 83), Бажэ. 

ЩIыналъэм и щэхухэмрэ телъыджэхэмрэ

 Котляровхэ Викторрэ Мариерэ къыдэкIыгъуэ зыбжанэ щызэхуэхьэса я «Кабардино-Балкария: чудеса и тайны. Занимательное историко-краеведческое издание в 3 томах (4 книгах) с навигатором и ­английской версией» тхылъхэм аращ зэреджэр. Иужьрей къыдэкIыгъуэр - «Кабардино-Балкария: 50 тайн, невероятных и мистических» - иджы дыдэ дунейм къы­техьащ. 

Журналым дызыхигъэгъуазэхэр

«Iуащхьэмахуэ» журналым и ещанэ къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. 

Къэбэрдей уэрамым щагъэлъагъуэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыIэ ЩIалэгъуалэ советым илъэс етIуанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ «Артмосфера» фIэщыгъэм щIэт псапащIэ фестивалыр. А Iуэху ­дахэмкIэ ди щIыналъэм щыпсэу творческэ щIалэгъуалэ нэхъыфIхэр зэхуашэсри, я лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, мастер-классхэр, нэгузыужь концертхэр, жармы­кIэхэр ирагъэкIуэкI. Абы мылъку­кIэ зыщIагъэкъуащ «Ростелеком»-м КъБР-м щиIэ къудамэмрэ рекламэмкIэ «Стрелец» IуэхущIапIэмрэ. 

Адыгэ бзэщIэныгъэм и шу пашэ. Еджагъэшхуэ Къумахуэ Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу

 Кавказ бзэщIэныгъэлI нэхъ гуащIафIэ, нэхъ цIэрыIуэ ды­дэхэм ящыщт Къумахуэ Мухьэдин. Ар япэм Анзорей ЦIыкIу­кIэ зэджэу щыта, иужькIэ Лэс­кэн ЕтIуанэ зыфIащыжа къуа­жэм 1928 гъэм июлым и 29-м къыщалъхуащ. 

Гъуэгуанэ дахэ

 Мы гъэм илъэс 60 ­ирокъу КъБКъУ-м япэ IэщIагъэлI гупыр къы­зэ­рыщIи­гъэкI­рэ. Тхыдэм и дежкIэ ар зэман кIыхькъым, ауэ цIыху гъащIэм ехьэлIауэ мащIэкъым. Егъэ­джакIуэ IэщIагъэр яIэу университетыр 1958 гъэм къэзыухахэм ящыщ зы гупым я гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ ятеу­хуащ си тхыгъэр.

Депутатхэм я жэрдэм

 Налшык щIыпIэ само­управленэмкIэ и Советым и депутатхэм я нэIэ тетщ ди къалащхьэм и ­теплъэр егъэфIэкIуэным теухуа дэтхэнэ зы Iуэхуми.

Страницы

Подписка на RSS - Статья