Статья

ГущIэгъур зи гъуазэхэр

 «Псапэ зыщIэну хуей щIа­­лэгъуалэ гуп» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ ди республикэм къыщызэIуахащ волонтёрхэм я IэнатIэщIэ.
 Ингуш Республикэм япэу къыщыхалъхьа мы Iуэхум Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ псоми зыщеужь. Абы и къудамэ Къэбэрдей-Балъкъэрми къыщызэIуахащ. ЩIа­лэгъуалэ зэщIэхъееныгъэм и къалэн нэхъыщхьэр дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэу хъыбар къезыгъащIэ дэтхэнэми яхузэфIэкIымкIэ зы­щIагъэкъуэнырщ. МДК-м и унафэщIу хаха Хьэту Ас­те­мыр хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, щIалэгъуалэм къахыхьэну хуейхэм я бжыгъэм къыхохъуэ.

Нэхъ тынш хъунут

 Суворовымрэ Ашуровымрэ я уэ­рамхэр зэпыщIэжыныр нэхъ къезэгъыу къэ­зылъытэ къалэдэсхэмрэ цIыхур къе­зышэкI транспортзехуэхэмрэ зэ­къуоувэ.

Аргуэру зы ехъулIэныгъэ

 RAEX (РАЭКС - Аналитикэ) рейтинг агентствэм, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс зэпелъыт ди къэралым щылажьэ университетхэм я лэжьэкIэр. Мы гъэм ебланэу ирагъэкIуэкIа апхуэдэ къэхутэныгъэм кърикIуахэр наIуэ къыщащIащ «Глобальная конкурентно­способность» фIэщыгъэр зиIа VI дунейпсо зэхуэсым. 

КIунэ и пщIэр нэхъри яIэт

 «Аргументы и факты» газетым иджы дыдэ къытридзащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ теухуа тхыгъэ­рэ и сурэтрэ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ цIыхубз телъыджэм Волков Фёдор и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къызэрыхуагъэфэщар. Ар зытыр Урысейм и Правительствэрщ. 
 «Сэ Ростов театр училищэр къэзуха иужькIэ 1964 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэ­бэрдей къэрал драмтеатрым сыщолажьэ», - жриIащ абы журналистым. 
 Актрисэм къыхигъэщащ нэхъыбэу ­игъэзащIэр хьэл быдэ зиIэ цIыхухэм я ролхэр зэрыарар. 

Ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр ди хьэщIэщ

 Тырку, Иордание, Израиль къэралы­гъуэхэм, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэхэр щызэхаша гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм шыщхьэуIум и 7-м яхуе­блэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Му­хьэ­мэд.

Адыгэ щIалэхэр Европэм щытокIуэ

 ШыщхьэуIум и 4 - 5 махуэхэм Италием и къалащхьэ Рим щекIуэкIащ ­бэнэкIэ хуитымкIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионат. Адыгэ щIалэхэм абы дыщэ медалхэр къыщахьащ.
 Килограмм 74-м нэс зи хьэлъагъ Шокъум Ахьмэд шэч лъэпкъ къызы­тумы­хьэн текIуэныгъэхэр и хьэрхуэрэгъу псоми къафIихьащ. Финалым ар щыIущIащ Болгарием щыщ Джемал Рушен Алий. Зэ­пэщIэтыныгъэр гуащIэу щытащ, ауэ абыи адыгэ щIалэр щынэхъ лъэщащ икIи Европэм и чемпион хъуащ.

Китайм и лIыкIуэр хэту Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм адэкIи туризмэм зыщегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм

 Иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ лъапэ туризмэм зыщегъэужьыным теухуауэ ира­гъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., КНР-м и лIы­кIуэу УФ-м щыIэ Хуэй Ли, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Феде­рацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и ­къуэдзэ Умаханов И. М.-С., КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди республикэм туриз­мэм дяпэкIи зыщегъэужьынымкIэ хэ­кIы­пIэхэм.

Адыгэхэр зыIууэ гугъуехьхэр мащIэкъым

 Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къы­щыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку»  газетхэм я ре­дактор нэхъыщхьэхэмрэ журналистхэмрэ я зи чэзу зэIущIэр Черкесск къалэм щекIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ адыгэ газетищым я редактор нэхъыщхьэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Дербэ Тимур, Абидокъуэ Лусанэ.

ЗэчиифIэ Щауэжь Нарт

 ЩIэх-щIэхыурэ щыгъуазэ фыхуэтщI хабзэщ Щамым (Сирием) къикIыжа ди лъэпкъэгъухэм я псэукIэм. Ди гуапэ зэрыхъущи, абыхэм цIыху гъэщIэгъуэнхэр куэду яхэтщ. Апхуэдэщ Щамым щалъхуами, адыгэ щэн­хабзэр, гъуазджэр зи лъым, зи гум, зи псэм хэт Щауэжь Нарт. 
 Нарт «человек-оркестр» зыхужаIэхэм ящыщщ. Щауэжьыр зыхуэмыIэрыхуэ макъа-мэ Iэмэпсымэ гъуэтыгъуейщ. Пшынэ, шы­кIэп­шынэ, Iэпэпшынэ, накъырэ, къамыл, кларнет жыпIэн - дэтхэнэри Нарт егъэбзэрабзэ. Нэхъ гъэ­щIэгъуэныжыр аращи, зи гугъу тщIа Iэ­мэпсымэхэм я нэхъыбэр Нарт езым и IэкIэ ищIыж хабзэщ. 

Хэкужьым щIыхуэ къытенэркъым

 Щамым къикIыжу Хэкум къэзыгъэзэжахэм яхьэлIа лъэпощхьэпор мащIэкъым. Ауэ узыгъэгужьейуэ зэфIумыхыфынуи щыткъым. Псоми езым ехьэлIа кIуапIэрэ Iэмалрэ яIэжщ. Арами, дызэмыупщIыжу къанэркъым: «Сыт мы Iуэхум щы­нэхъыщхьэу къэплъытэ хъунур?» 
Абы и жэуапым дыщолъыхъуэ Къэрэ­шей-Шэрджэсым къихьэжауэ щыта ди лъэп­къэгъухэм я нэхъыбэр здекIуэлIа, илъэс бжыгъэкIэ зи нэIэ щIэта Али-Бэр­дыкъуэ ­(Хьэ­гъундыкъуей) къуажэм. Абы и Iэтащхьэ Иуан Руслан ди псэлъэгъущ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья