Статья

ЩIалэ 30-м дзэм кIуэну загъэхьэзыр

 Гъатхэ лъэхъэнэм зи ныбжьыр ирикъуа щIалэхэр дзэм къулыкъу ща­щIэн папщIэ республикэм и Iэтащхьэм къыдигъэкIа унафэр ягъэзащIэу щIадзащ. А Iуэхугъуэм теухуауэ нобэ япэ зэIущIэр ирегъэкIуэкI Iуащ­хьэмахуэ ­районым и комиссэм. Абы и унафэщI Отаров Исмаил къызэрыджи­IамкIэ, щIыпIэм щыпсэу щIалэхэм ящыщу 30-р мы гъатхэм дзэм кIуэнущи, абыхэм ящыщу 20-м къулыкъу щащIэкIэ къахуэсэбэпын IэщIагъэхэр ­ДОСААФ-м и еджапIэхэм щызрагъэгъуэтащ.

Натхъуэ Бибрэс Израилым и гимныр жиIэн идэркъым

 Адыгэхэм ящыщу иджыпсту топ­джэгу нэхъ цIэрыIуэ дыдэ Натхъуэ Бибрэс зэи къэмыхъуауэ Израилым и командэ къыхэхам и пашэу утыку къихьащ. Гъатхэпэм и кIэухым Тель-Авив къыщрагъэблэгъа Румынием и футболистхэм щаIущIэнум ипэ ­къихуэу, лъэныкъуэхэм я къэрал гимнхэр щагъэзащIэм, ди лъэпкъэгъум и жьэр зэщIихакъым икIи эфир занщIэу телевизоркIэ е интернеткIэ абы гу лъызыта куэдым псалъэмакъ кърахащ. 

УсакIуэ мылIэжыныпсэ

 Бахъсэн щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм щекIуэкIащ адыгэ ­литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ, усакIуэ цIэрыIуэ ­ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси 165-рэ зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр. 

Нарткъалэ и химкомбинатым и юбилей

 1938 гъэм мэлыжьыхьым и 9-м Ерыскъы промышленностымкIэ СССР-м и ЦIыхубэ Комиссариатым къыдигъэкIа унафэ №408-м ипкъ ­иткIэ Дохъушыкъуей спирт заводым лэжьэн щIидзащ.

ЛIэщIыгъуэ гъуэгуанэ

 Гъатхэпэм и 28-м илъэси 100 ирикъуащ Урысей МВД-м и плъыр ­частхэр къызэрызэрагъэ­пэщрэ, - къет ведомствэм и пресс-IуэхущIапIэм. 

Европэм щыпсэу адыгэхэм нэхъ трагъащIэ

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я дунейпсо щэнхабзэ фестивалым хэту Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр Дамм къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ Германие, Голландие, Тырку, Сирие, Иордание, Израиль къэралхэм, Адыгейм, КъБР-м, КъШР-м щыIэ хасэхэм я лIыкIуэхэр. Апхуэдэуи Европэм щыIэ къэрал зыбжанэм къикIа хьэщIэхэр зэIущIэм кърагъэблэгъащ. 

Илъэс 55-рэ ирокъу

 Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм Следственнэ IэнатIэхэр къызэрыщызэрагъэ­пэщ­рэ илъэс 55-рэ ирикъуащ мэлы­жьы­хьым и 6-м. Абы ирихьэлIэу КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ махуэшхуэ зэхыхьэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэм Республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам къыщыгъэлъэгъуахэр гъэзэщIэнымкIэ планыр къащтэ

 Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Депутатхэр абы щыхэплъащ Iуэху зэмылIэужьыгъуэу тIощIым щIигъум.

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Кремлым щригъэкIуэкIащ Къэрал Советым и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ IуэхукIэ зэрызэпеуэр къэралым и субъектхэм щыщIэгъэхуэбжьэнымкIэ лэжьыпхъэхэм. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

 ЗэIущIэм кърихьэлIахэм захуигъазэри къэралым и унафэщIым жиIащ: «Урысей Федерацэм и Президентыр зэрыхахрэ дэ иджы япэу Къэрал Советым и зэIущIэ едгъэкIуэкIыу аращ. Фэ псори фыщыгъуа­зэщ иджыпсту ди къэралым Iуэху инхэр къызэрыпэщытым. Ахэр гъэзэщIэным псоми къарууэ яIэр ирахьэлIэн икIи граждан жылагъуэри, бизнесри, властым и ­органхэри кърашэлIэн хуейщ. Зэрыгу­рыIуэгъуэщи, абы и лъэныкъуэкIэ Iуэху­шхуэхэр къапэщытщ Урысей Федерацэм и субъект псоми».

ЦIыхухэм псэупIэкIэ ядоIэпыкъу

 Кхъахэ хъуа унэхэм цIыхухэр къыщIэгъэIэпхъукIыным теухуауэ республикэм иIа программэр гъэзэщIэныр и кIэм нэсащ. Абы ипкъ иту Налшык къалэ администрацэм итащ фэтэр 589-рэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья