Статья

ЦIыху куэдым я арэзыныгъэ къэзылэжьа

 РСФСР-м,  КъБАССР-м  щэнхабзэмкIэ  щIыхь  зиIэ  я  лэжьакIуэ, «Адыгэ  псалъэ» газетым  и  редактор  нэхъыщхьэм  и  къуэдзэу  илъэс  щэщIым  нэблагъэкIэ  щыта  Мырзэкъан  Суфян  Жамырзэ и къуэр  къызэралъхурэ  илъэс  90  ирокъу

Хабзэхъумэ Ви­навер Илья

 Полицэм и лейтенант Винавер Илья КъБР-м и лIыкIуэу хэтынущ «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэухым. 
Зэпеуэм и Iыхьэу республикэм щекIуэкIа  интернет IэIэтым нэхъы­бэм щыхахащ Урысей МВД-м Налшык ­ къалэмкIэ и Управленэм и  полицэм и участковэ уполномоченнэ Ви­навер Илья. КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм щыгъуазэ дызэри­щIам­кIэ, полицэм и лейтенант нэхъыжь ­Къурашэ Аслъэн етIуанэщ (Уры­сей МВД-м Шэрэдж районым щиIэ и ­къудамэ), ещанэ хъуащ полицэм и ­майор Болэт Елдар (Урысей МВД-м Шэджэм районым щиIэ и къудамэ). 

ВЛКСМ-р илъэси 100 зэрырикъур ягъэлъапIэ

 Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIа­лэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ республикэм и щIыналъэ псоми Iуэху гуапэхэр щокIуэкI. Къэ­бэрдейр Урысейм зэ­рыгухьэрэ илъэс 400 зэ­рырикъуам и щIыхькIэ щыIэ утым деж жэпуэ­гъуэм и 28-м щызэхэтащ абы егъэщIылIа гуфIэгъуэ Iуэху дахэ. 

Кавказ Ищхъэрэм нэхъ хуэлъэ уз зэрыцIалэхэм топсэлъыхь

 Жэпуэгъуэм и 12-м КъБКъУ-м щекIуэкIащ «Кавказ Ищхъэрэ щIы­налъэм хуэлъэ уз зэрыцIалэ­хэм» ­ятеухуа щIэныгъэ-практикэ ­зэ­IущIэ. Абы кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм я лIыкIуэ 200-м щIигъу. 
 ХьэщIэхэр къригъэблагъэу, кърахьэжьа Iуэху дахэм щIэныгъэ щхьэпэ къыхахыну конференцым хэтхэм ­хъуэхъукIэ захуигъэзащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат. 

Лъэпкъым и къуэ пэж

 Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэбэт кIуам нэщхъея­гъуэ пэкIу щызэхэтащ. ЦIыхухэр къы­зэхуэсат Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, КъБР-м и Къэрал филармонием и симфоние оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъан Борис дунейм зэрехыжар ягу щIыхьауэ. 

Къунаш Дамир и зэфIэкI лъагэр

 Мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI «Абилимпикс» Урысейпсо чемпионатыр. Абы жы­джэ­ру хэтщ ди республикэм и щIалэ­гъуалэри. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэ­щыхауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэпеуэр и кIэм ноблагъэ. ЩэкIуэгъуэ мазэм и 20 - 22-хэм Москва щызэхашэнущ «Абилимпикс-2018» зэхьэзэхуэм и щIыналъэ Iыхьэхэм щытекIуахэр. 

Анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэгъэпсауэ

 Ди къэралым и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ тридзащ «Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр хъу­мэнымрэ джынымкIэ фонд къызэгъэпэщыным теухуауэ» Указым. Дэфтэрым и фIэщыгъэм къызэриIуатэщи, абы и мурад нэхъыщхьэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэу икIи тхыдэ-щэнхабзэ щIэину диIэ анэбзэхэр хъу­мэнымрэ джынымкIэ зыхуэныкъуэ Iэмалхэр къызэгъэпэщынырщ. 

Адыгэр дэнэ щымыIэми, зекIуэныр къыщохьэ

 «Ford Epic Israel 2018» зи фIэщыгъэ дунейпсо лъакъуэрыгъажэ зэхьэзэхуэм мы гъэм Израилым щыпсэу адыгэ щIалэ 16 хэтащ.
 Мы зэныкъуэкъур илъэс къэс хамэ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щокIуэкI - 2018 гъэм ар Израилым къылъысащ. ­Лъакъуэрыгъажэм тесхэм къыщажыхьащ Иерусалим - цIыхубэм лъапIэу ­ялъытэ щIыпIэхэм я Iуащхьэм. Абы цIыху 200-м щIигъу щызэныкъуэкъуащ, тIурытIу загуэшурэ щызэпеуащ. 

Лъэпкъ хабзэм щIапIыкI

 Къубэ-Тэбэ дэт пэщIэдзэ еджапIэ-­сабий гъэсапIэм гъавэ Iухыжыгъуэм ири­хьэлIэу махуэшхуэ щрагъэкIуэкIащ, «КIуэдыжмэ си адыгэбзэр, хэкIынущ си адыгэпсэр» лъэпкъ щIыналъэ проектым ипкъ иткIэ. 

Хэкум папщIэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым мы махуэхэм щокIуэкI ВЛКСМ-р къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэси 100 зэрырикъур щагъэлъа­пIэ дауэдапщэхэр. ГуфIэгъуэ Iуэху­гъуэхэр жэпуэгъуэм и 24-м сыхьэт 12-м щаублащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэда комсомолецхэм я фэеплъу Налшык дэтым деж.
 ПэкIум кърихьэлIат щIыналъэм и комсомол зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэм илъэс зэхуэмыдэхэм жыджэру хэтахэр, республикэм и районхэм, къалэхэм я лIыкIуэхэр, ­къалащхьэм дэт еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студентхэр, курыт школхэм я класс нэхъыжьхэм щеджэхэр, юнармеецхэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья