Статья

Иджыри жанщ

 Иджы дыдэ Мэрем Задин и ныбжьыр илъэс 88-рэ ири­къуащ. Дэ абы ди гуа­пэу дохъуэхъу узыншагъэ быдэ иIэну, куэдрэ дяпэкIи ди журналист зэкъуэ­шы­ныгъэм жану къытхэтыну.

Нэхъыжьхэр ягъэгуфIащ

Налшык и ветеранхэм (пенсэм кIуахэм) я къалэ советым и хэщIапIэр ехъуэж.

ТекIуахэр ягъэлъэпIащ

 КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ ­Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым ще­кIуэкIащ «Ры­цари закона» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр. Респуб­ликэ МВД-м къы­зэригъэпэщауэ 2003 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкl­зэпеуэр зытеухуэжар щIалэгъуа­лэр псэ­кIи, IэпкълъэпкъкIи узын­шэу, Хэкур фIыуэ ялъагъуу къэ­гъэтэджынырщ, залымыгъэм, экстремизмэм, терроризмэм пэщIэ­ты­нырщ. 

ХэкIыпIэхэр къалъыхъуэу

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат бадзэуэгъуэм и 5-м и лэжьапIэ пэшым пресс-кон­ференц щригъэкIуэкIащ. Ар теухуа­уэ щытащ Налшык къалэ и ЛъхуапIэ унэр республикэм и Перинатальнэ ­центрым зэрыхагъэхьэжым.

ЛэжьакIуэхэр ягъэгушхуэ

 Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр ­щиухкIэ, республикэм и цIыху гуа­щIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэ­лъэ­пIащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыж къуршыпс къиуахэм зэтракъутахэр. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ щIыналъэм щагъэуващ къызэрымыкIуэ щытыкIэм и хабзэр

 Къуршыпс къиуахэм зэтракъутахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыж. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и унафэмкIэ республикэм щагъэуващ къызэрымыкIуэ щытыкIэм и хабзэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 Бгылъэ щIыпIэхэм уэлбанэшхуэ зэры­щыIам, Бахъсэн, Шэрэдж псыхэр къызэ­риуам икIи абы и зэранкIэ Нейтринэ ­къуа­жэм хиубыдэ автомобиль гъуэгур зэрытрихам, Прохладнэ - Азау федеральнэ автомобиль гъуэгур щIыпIихым зэ­ры­щы­зэтекъу­там, Терскол, Байдаевэ, Тегенекли къуажэхэр псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ къы­зэзыгъэпэщ IэнатIэхэм зэраныгъэ зэра­гъуэтам, гидрометеорологие щытыкIэр адэкIи зэIыхьэнкIэ хъуну къызэралъытэм, псыр Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн, Прохладнэ районхэм я жылагъуэхэм, Бахъсэн къалэ округым ящIэуэнкIэ шынагъуэ зэрыщыIэм къыхэкIыу, «ЩIыуэпсым и щытыкIэмрэ техникэр къызэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ Iуащхьэмахуэ районым къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьхэр щыгъэзэкIуэжыным теухуа зэIущIэ

 КIуэкIуэ Ю. А. Прави­тель­ствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ Iуащ­хьэ­махуэ райо­ным къы­зэрымыкIуэ ­щы­тыкIэм и лъэужьхэр щы­гъэзэ­кIуэ­жыным теу­хуа зэIущIэ.

Зэхьэзэхуэм пащэ

 НэщI мазэ лъапIэм и лъэхъэнэм зэпагъэуауэ щыта Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и мыгъэрей чемпионатыр зэхаублэжащ. Япэ зэIущIэхэм къагъэлъэгъуащ мазэкIэ зызыгъэпсэхуа командэхэм а зэманыр зэхуэмыдэу къызэрагъэсэбэпар.

ТекIуэтыну зыри хуейкъым

 ФутболымкIэ XXI дуней­псо чемпионатым и командэ нэхъыфIи 8-р белджылы ­хъуащ. Гугъуехьышхуэ пы­лъу ахэр финалым и 1/4-нэ Iыхьэм кIуащ. АрщхьэкIэ адэкIи нэхъ тыншынукъым - дэтхэнэ зыми медалхэр къыхукъуэплъащ икIи абы­хэм хуэзышэ гъуэгум те­кIуэтыну зыри хуейкъым. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья