Статья

Гуащэхэр езыхэм яд

 Волонтёрхэм я илъэсым и кIуэцIкIэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм ящыщ зыуэ щытащ зыгъэпсэхугъуэ зэманым ирихьэлIэу Къулъкъужын ­Ищхъэрэ къуажэм и курыт еджапIэ №4-м и деж къыщызэрагъэпэ­ща гуащэ театрыр. Сабийхэр яфIэгъэщIэгъуэну еплъащ районым и во­лонтёрхэмрэ спектаклым хэтыну гупыж зыщIахэмрэ зэрызыкъагъэ­лъэ­гъуам. 

Iэщэ зиIэхэм ящIэн папщIэ

 Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм Лицензэ зыт, лэжьэну хуит зыщI и центрым цIыхухэм захуегъазэ абы хухэмыха щIыпIэм Iэщэр къыщамыгъэсэбэпыну.
 Фигу къыдогъэкIыж апхуэдэ хабзэр уэим зыщIыр УФ-м и хабзэм ипкъ иткIэ административнэ жэуапым зэрырашэлIэнур. Статьям къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, административнэ къуэдыуэ сом мин 40-м къыщыщIэдзауэ мин 50-м нэс тралъхьэнущ, Iэщэмрэ абы и шэхэмрэ зэщIыгъуу къытрахынущ е Iэщэр къищэхуну икIи ихъумэну хуит ящIынукъым илъэсрэ ныкъуэм къыщыщIэ­дзауэ илъэсищ пIалъэм къриубыдэу. 

Зыми загъэхъеякъым

 Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и етIуанэ ­къекIуэкIыгъуэм щIидзащ. Абы и пэ­щIэдзэ джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм турнир таблицэм зы зэхъуэкIыныгъи халъхьакъым.
 Зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щы­зыIыгъ «Автозапчасть»-м зи чэзу очкоищыр зыIэригъэхьащ, ауэ ахэр тыншу къехъулIауэ пхужыIэнукъым. Иужь дыдэ увыпIэм щыт Шэджэм и «Шэрджэсыр» абы ерыщу къыпэщIэтащ икIи и гъуэм топищ къыхудигъэкIащ. Бахъсэндэсхэм я чемпион напэр яхъумэжащ, зыкIэ нэхъыбэрэ къыхэжаныкIри.

ЦIыхухэм я гукъыдэжыр къаIэт

 Иджыблагъэ Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм щекIуэкIащ Адыгэ-абхъаз пшыналъэхэмрэ къафэхэмкIэ «Бзабзэ» гупым и концертышхуэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, ар зэхэ­зышар, гупым и художественнэ уна­фэщIыр ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми фIыуэ къыщацIыху шыкIэпшынауэ, композитор, Iуэ­ры­Iуатэдж, адыгэ макъамэ Iэмэ­псымэхэр зыщI Иуаз Зуберщ. 

Адыгэбзэ зэзыгъащIэхэм я дэIэпыкъуэгъу

 Бзэр яIэщIэгъупщыкIыжауэ хамэ щIыпIэхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъу­хэр зыхуэныкъуэ тхылъ иджыблагъэ дунейм къытехьащ. «Адыгэбзэ зэзыгъащIэхэм папщIэ» зыфIаща тхылъыр Щокъул Илхъан и Iэдакъэ къыщIэкIащ. 

Унагъуэ дахэхэр утыку йохьэ

 Мы зэманым къэралым щокIуэкI «Илъэсым и унагъуэ» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр. Апхуэдэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ ди республикэми. Абы къыхэжаныкIахэм ящыщщ Бахъсэн районым къикIа унагъуиплIыр: Жылаухэ, Темботхэ, Къуэдзокъуэхэ, Хъуэтхэ. 

Адэжь щIыналъэр зи плъапIэхэр

 Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ илъэс зыбжанэ хъуауэ хэкужьым къыщызэрагъэпэщ хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъу сабийхэм я зыгъэпсэхупIэ лагерхэр. Адэжь щIыналъэм къэкIуэныр зи хъуэпсапIэ цIыкIухэм я бжыгъэм гъэ къэси къыхэхъуэ зэпытщ. 
 Израилым, Тыркум, Иорданием, ди гъунэгъу Ставрополь щIыналъэмрэ Осетие Ищхъэрэ - Аланием­-рэ щыщ ныбжьыщIэхэм «Джамиля» хьэщIэщым къыщыхузэрагъэпэща зыгъэпсэхупIэм цIыхур щIэзт. 

КъБКъу-м и лэжьакIуэхэм Президентым и гулъытэр къалъоIэс

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIы­нымкIэ 2017 гъэм зэфIагъэкIахэм папщIэ щIыналъэ куэдым я лIыкIуэ­хэм иджыблагъэ иратащ Урысейм и ­Президент Путин В. В. къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъымрэ фэеплъ медал­рэ.
 Апхуэдэ гулъытэ зыхуащIахэм ди ­лъахэгъухэу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым гъэсэныгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и проректор Геккиев СулътIан, универси­тетым стратегие зыужьыныгъэмкIэ и управленэм и унафэщI Лу Азэмэт сымэ зэрахэтыр гуапэщ.

Нэхъ узыншэхэм дыхабжэ

 Урысейм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къызэригъэлъэ­гъуамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрыр хабжащ цIы­хухэр нэхъ мащIэрэ щы­сымаджэ щIыналъитхум.
 УФ-м и хэгъэгухэм ящыщу узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм мылъку нэхъыбэ хэзылъхьэхэм хабжэ ди республикэр. Къапщтэмэ, 2017 гъэм иджырей мардэхэм тету яухуа Пе­ринатальнэ центр къы­зэIуахащ. Ар къызэрызэгъэпэщакIи щыхуащIэ IуэхутхьэбзэкIи къэралым щынэхъыфIхэм хабжэ. Центрыр унэтIыныгъэм и лъагапIэщIэхэм хуэкIуауэ иджырей технологиехэр жыджэру къагъэсэбэпу ­мэ­лажьэ. 

Транспорт Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъым топсэлъыхь

 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ - инфраструктурэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ министр Бэлэтокъуэ В. Хь. иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм пассажир транспортыр къыщызыгъэсэбэп организацэхэм я унафэщIхэм я зэIущIэ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья