Статья

Зеикъуэдэс пщащэм иджы уэрэд щыжиIэнущ Испанием

 Ставрополь крайм и Лермонтов къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ эстрадэ уэрэд ­зыгъэзащIэ, зытх ныбжьыщIэхэм папщIэ ирагъэ­кIуэкI «Голоса, исцеляющие Планету» зэпеуэм и кIэух Iы­хьэр, InterKent Festival дунейпсо фестивалым хыхьэу. 
 Бахъсэн районым щыщ ныбжьыщIэхэу уэрэд жы­Iэным­кIэ егъэджакIуэ Ахъмэт Эльвирэ и нэIэм щIэтхэр зэ­пеуэм пашэ щыхъуащ, саугъэтхэр къыщахьэхуащ. 

НэхъыфIхэр командэ къыхэхам хагъэхьэ

 Шэджэм щIы­налъэм щыIэ парадромым иджыблагъэ ще­кIуэкIащ «Параплан - парящий полёт» авиацэ псынщIэ дыдэ спор­тымкIэ Урысейм и чемпио­нат. Псори зэ­гъусэу абы хэтащ къэралым и щIы­пIэ 15-м къикIа спортсмен 56-рэ.
 ЦIыхухъухэм я деж пашэ щы­хъуащ Пермь къикIа Трегубов Константин, етIуанэ хъуащ воронеждэс Коробков Андрей. Сахалиным щыщ Елисеев Андрей ещанэщ. ЦIы­хубзхэм я зэпеуэм щытекIуащ Рязань къикIа Соколовэ Олеся. Абы къы­кIэлъокIуэ Новиковэ Татьянэрэ (Симферополь) Алек­синэ Маринэрэ (Санкт-Петербург). 

IэщIагъэхэм зыщагъэгъуазэ

 УФ-м Машинэ зэпкърызылъхьэ­хэм я зэгухьэныгъэм Къэбэрдей-­Балъкъэрым щиIэ къудамэмрэ ­КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ ­республикэм и промышленнэ Iуэ­ху­щIапIэхэм, еджапIэ-производственнэ центрхэм школакIуэхэм ­папщIэ мы махуэхэм къыщызэрагъэпэщ зэIущIэ купщIафIэхэр. ­Ныб­­­жьыщIэхэр абыхэм щыгъуазэ щыхуащI ухуакIуэ IэщIагъэхэм я щэхухэм. Iуэхугъуэхэр къызэщIеу­быдэ «Турникетыншэ тхьэмахуэ» урысейпсо акцэмрэ ар зыхыхьэ «Урысейм щылажьэ» федеральнэ проектымрэ. 

Тут Заур и вагъуэ

 «Вместе» фIэщыгъэм щIэту фокIадэ мазэм Ялтэ щекIуэкIа XVIII дунейпсо телекинофорумыр ди къэ­ралым и къалащхьэр илъэс 871-рэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ щытащ. Абы щагъэлъэгъуащ Москва теухуа фильмхэр. Режиссёр, артист, журналист цIэрыIуэхэр къалэдэсхэм Iуа­гъэщIащ. 
 А дауэдапщэм хэтащ Нидерландхэм, Словакием, Болгарием, Афганистаным, Германием, Арме­нием, Белоруссием киномрэ телевиденэмрэ щыпэрыт я IэщIагъэлIхэр, жы­лагъуэ лэжьакIуэхэр, меценатхэр. 

Тхыдэ мыхьэнэ зиIа

 КПСС-м и дэIэпыкъуэгъу нэсу, шынэхъыщIэу, а партым хэтхэм я пIэм иувэн куэд къызыхэкIыну зы­щыгугъыу илъэс куэдкIэ щыIа ­ВЛКСМ зэгухьэныгъэр ди къэрал тхы­дэм увыпIэ хэха щызыубыда, мыхьэнэ ин зиIа къэхъугъэхэм ящыщщ. 

ЩIыналъэм зэрызиужьыну щIыкIэхэр яубзыху

КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщI Мусуков Алий жэпуэгъуэм и 24-м иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. 
Абы щытепсэлъы­хьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыу­жьы­ныгъэр 2019 гъэм, 2020 - 2021 гъэхэм зыхуэдэнум и IуэхукIэ», «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и бюджетыр 2019 гъэм, 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьауэ», «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым и бюджетыр 2019, 2020 - 2021 гъэхэм ятещIыхьауэ» КъБР-м и Правительствэм и Унафэхэм я проектхэм.

КIуэкIуэ Казбек зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуа цIыхухэм щаIущIащ УФ-м и Президентым цIыхухэм щахуэзэ и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм

 Иджыблагъэ КIуэкIуэ Казбек зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм щахуэзащ Урысей Федерацэм и Президентым цIыхухэр щрагъэблагъэ и IуэхущIапIэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм.
 Республикэм и район зэмылIэужьы­гъуэхэм къикIахэм къаIэтащ псэупIэ Iуэхухэр егъэфIэкIуэным, гузэвэгъуэ хэхуа унагъуэхэм ядэIэпыкъуным, гууз хьэлъэ зиIэ сабийм къэралым и медицинэ центр нэхъ цIэрыIуэхэм ящыщ зым къыщеIэзэн папщIэ гъэкIуэным япыщIа Iуэхухэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къыщыгъэлъэгъуащ къэрал куэдым я пощт маркэхэм

 Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр дунейм щыIэ къэрал зэ­мылIэужьыгъуэхэм я пощт маркэхэм къызэрыщыгъэ­лъэгъуам теухуа буклет. Ар игъэхьэзыращ маркэхэр зэхуэхьэсыным куэд щIауэ дихьэх Тхьэ­къуахъуэ Iэуес.
 Буклетым итщ 1946 гъэм щегъэжьауэ 2018 гъэм нэсыху къыдэкIа маркэ ­ 30. Я инагъ дыдэм хуэ­дизу абыхэм хагъэхьащ СССР-м, Урысейм, Абхъа­зым, Азербайджаным, ­Белоруссием, Румынием, Еги­петым, Израилым, Канадэм, Иорданием, Палау, Мальдивы къэралхэм щызекIуэу щыта маркэ­хэр.

Унафэхэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьэ

 Жэпуэгъуэм и 25-м ­КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ ­Татьянэ иригъэкIуэкIащ ­хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэ. Депутатхэр унафэ 15-м ириплъэжащ, зэ­хъуэ­кIы­ныгъэ зыхэлъ­хьа­пхъэ­хэмкIи зэдэа­рэ­зыуэ Iэ яIэтащ. 
 ЗэIущIэр яублащ хабзэр убзыхунымрэ парламентаризмэм зегъэу­жьы­нымкIэ щIыналъэм хуилэ­жьам папщIэ фIыщIэ тхылъ депутат Мэшыкъуэ Барэсбий иратынымкIэ. 

ТЕМЫРКЪАН Борис Хьэту и къуэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым хэщIыныгъэш­хуэ игъуэтащ. Куэдрэ сымэджа нэужь, 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м и ныбжьыр илъэс 82-м иту дунейм ехыжащ совет, урысей дирижёр, композитор, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ музыкант Iэзэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Темыркъан Борис Хьэту и къуэр.
 Борис Хьэту и къуэр 1937 гъэм мэ­лыжьыхьым и 6-м Зэрэгъыж къуажэм къыщалъхуащ. МакъамэмкIэ пэщIэдзэ щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ Налшык къалэ и музыкэ школым, ар къиуха нэужь и щIэныгъэм щыпищащ гъуазджэхэм щыхура­гъаджэу Орджоникидзе дэт училищэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статья