Статья

«Жьынду Iущыр» нэхъ акъылыфIэхэм яIэрохьэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-­Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» щIэныгъэфI зыбгъэ­дэлъ­хэм я джэгу-зэпеуэ. Абы­кIэ хъыбар дигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и прес­с-IэнатIэм и лэ­жьа­кIуэ Солгаловэ Наталье. «Денди» кафем щекIуэкIа зэпеуэм хэтащ еджапIэ нэхъыщ­хьэм и къудамэ зэмы­лIэужьыгъуэхэм къабгъэ­дэкI гупи 9. 

Ар Iэпэдэгъэлэл пщIы хъунукъым

 Республикэм и ветеринар IэнатIэм и къалэн нэхъыщ­хьэр Iэщымрэ къуалэхэмрэ къапкърыкI уз зэ­ры­цIалэхэм КъБР-м и щIыналъэр, цIыхухэр щахъумэнырщ, фIагъышхуэ зиIэ IэщхэкIхэмрэ гъэшхэкIхэмрэ къэлэ­жьынырщ.

Европэм щыпсэу адыгэхэм я деж

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм илъэс къэс зэхуишэс щэнхабзэ зэхы­хьэшхуэр иджыблагъэ Остер­дамме жылэм щызэхэтащ. Абы ирагъэхьэлIэри, ирагъэблэгъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Гъэ­зэщIакIуэ гупым хэтхэр икIи зи чэзу зэIущIэр европэ адыгэхэм я деж щекIуэкIащ. 
 Остердамме къеблэгъат Европэ къэралхэм щыIэ шэрджэс лъэпкъ зэгухьэныгъэхэм я лIы­кIуэхэр, Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Къэбэрдей-­Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм, Крас­нодар щIыналъэ Хасэхэм я уна­фэщIхэмрэ абыхэм хэтхэмрэ. 

Архитектор нэхъыщхьэ къулыкъущIэ щыIэнущ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ зи чэзу зэIущIэ.

«Студент гъатхэ-2018» зэпеуэм щIедзэ

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студент нэхъ зэчиифIэхэр, щIы­кIа­фIэхэр, утыкугъэбжьыфIэхэр хэтынущ илъэс къэс къызэрагъэпэщ «Студент гъатхэ» фестивалым. Дыгъуасэ щIи­дзащ фестивалым зи зэфIэкI щызыгъэ­лъэгъуэну хуит ящIыну гупхэр къыщыхах зэпеуэхэр. Ахэр махуиплIкIэ екIуэ­кIынущ.

Урысейм и тенджыз флотым и ныпыр дыгъуасэ щаIэтащ «Эльбрус» кхъухьым. Абы и щIыхькIэ Североморск къалэм щекIуэкIа гуфIэгъуэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Юрий

 Североморск къалэм дыгъуасэ ще­кIуэкIащ тылыр къызэгъэпэщынымкIэ IэнатIэм хиубыдэ «Эльбрус» кхъу­хьым къэралым и тенджыз флотым и ныпыр зэрыщаIэтам теухуа гуфIэгъуэ. Абы ирихьэлIащ Урысейм зыхъу­мэжыныгъэмкIэ и министрым и къуэ­дзэ, армэм и генерал Булгаков Д.В., ­Ищхъэрэ флотым и командующэ ад­мирал Евменов Н. А., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А., Мурманскэ областым и губернатор Ковтун М. В. сымэ.

Ебгъуанэ зэIущIэращ къыщыхагъэщIэфар

СКА (Дон Iус Ростов) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 1:0 (0:0). Батайск. «Локомотив» стадион. Мэлыжьыхьым и 4-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
Судьяхэр Костевич (Курск), Селезнёв (Воронеж), Мирошник (Ставрополь). 
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Газаев (КIэдыкъуей, 66), Мэшыкъуэ, Михайлов (Дэхъу, 81), Шаваев, Каркаев (Белоусов, 85), Машэжь ­(Къурмэн, 83), Бацэ.
СКА: Афанасьев, Рябоконь, Фёдоров (Ермаков, 64), ­Борисов, Мироник, Гаранжэ, Гыстаров, Клышэ (Наполов, 72), Гусейнов (Гребенюков, 90), Демидэ (Чернышов, 46), ­Бабаев (Боков, 62).

Налшык щызэхуос

 Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №2-м иджыблагъэ щекIуэкIащ «Университетская клиника» медицинэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар къы­зэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, Евдокимовым и цIэр зэрихьэу Москва дэт меди­ко-­сто­матологие къэрал университетым, а еджапIэм и Клиникэ медицинэ центрым. 

Лъэбакъуэ мини 10

 Мэлыжьыхьым и 7-м, Узыншагъэм и дунейпсо ­махуэм, Налшык щекIуэкIынущ «Узыншагъэм ухуэ­зышэ лъэбакъуэ мини 10» Iуэхугъуэр. Ар хуэгъэзащ цIыхухэр я щытыкIэм кIэлъы­плъы­жыным гулъытэ хуегъэщIыным.

Бырхьэм Анатолэ: Дохутырым и псалъэхэм къаруушхуэ хэлъщ

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щIыхь зиIэ и доху­тыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, категорие нэхъыщхьэ зиIэ Бырхьэм Анатолэ илъэс 50-м щIигъуауэ и IэщIагъэм хуэпэжу мэлажьэ. А зэманым къриубыдэу, шэч хэмылъу, ар цIыху куэдым сэбэп яхуэхъуащ, гукъы­дэжрэ дэрэжэгъуэрэ яIэу гъащIэм хигъэплъэжащ. Бырхьэмыр зыцIыхухэм зэрыжаIэмкIэ, къэхъуа­къым абы IуэхукIэ бгъэ­дыхьа щигъэщIэхъуа: зэрыхузэфIэкIкIэ дэтхэ­нэми доIэпыкъу, нэхъы­щхьэращи, дохутырым хэлъын хуей хьэлыфI псори абы дыболъагъу.

Страницы

Подписка на RSS - Статья