Календарь событий

01 февраля 2019

Европэ кубокхэм я финалым япэу къыщыхэжаныкIа совет футболист Ещтрэч Владимир

Ещтрэч Владимир Налшык къыщалъхуащ 1947 гъэм накъыгъэм (майм) и 16-м. Ди къалащхьэм и сабий-ныбжьыщIэ спорт школым топ джэгуным зыщыхуигъэсащ. Налшык и «Спартак»-м и гъуащхьауэу 1964 гъэм джэгун иригъэжьащ.

Сабий сымаджэщхэр зэхагъэхьэж

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат Iэ тридзащ республикэ сабий клиникэ сымаджэщым (РСКС) и къудамэ зыбжанэ зэрызэгуагъэхьэм теухуа унафэм. Абы ипкъ иткIэ, сымаджэщым и къудамэщIэхэм лэжьэн щIадзэнущ 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м.

ЗЫКЪЭЗЫГЪЭЩIАМ КЪИГЪЭЩIАХЭР

Бейтыгъуэн Сэфарбий 1996 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIат жыIэгъуэхэр е псалъэ шэрыуэхэр щызэхуэхьэса «ЗыкъызогъэщI» тхылъыр. Абы и пэкIэ, 1986 гъэм, дунейм къытехьащ «Псалъэ псэу» зыфIищар.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Прозэу тха усэхэр

МэкъумэшыщIэмрэ факъырэмрэ

Къалэм IуэхукIэ къэкIуа лэжьакIуэлIым зы факъырэ къыпоув:
- Си хьэтыр къэлъагъу, къыздэIэпыкъу!
- Сыт сэ пхуэсщIэфынур?
- Сшхын сиIэкъым…

ЗауэлI хахуэ, жылагъуэ, къэрал лэжьакIуэ

Си адэ Куэтэншы ТIалэ Мем и къуэр ящыщщ ди щIыналъэм и зыужьыныгъэм зи къарурэ зэфIэкI куэдрэ езыхьэлIа хэкупсэхэм. Хэку зауэшхуэм и ветеран, жылагъуэ, къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэр пэрытащ жэуаплыныгъэ лъагэ зыпылъ IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм. КПСС-м и обкомым хэтащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым юстицэмкIэ и министру щытащ.

Узыфэ хьэлъэхэр

Иужьрей илъэси 100-м щIэныгъэм хуабжьу зиужьащ икIи иджыпсту дохутырхэм яхуогъэхъуж нэхъ пасэм зыпэмылъэщу щыта узыфэ куэд. Арами, щыIэщ узыфэ зыбжанэ, ахэр къызыхэкIари зэреIэзэ щIыкIэри медицинэм иджыри къыгурымыIуауэ. Дытепсэлъыхьынщ нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэхэм.

Нобэ

♦США-м щагъэлъапIэ Хуитыныгъэм и лъэпкъ махуэшхуэр. 1865 гъэм Америкэм цIыхухэр мыгъэпщылIыным теухуа унафэ къыщащтащ.
♦1816 гъэм декабристхэм «КъегъэлакIуэхэм я зэгухьэныгъэ» зыфIаща я япэ щэхурылажьэ гупыр къызэрагъэпэщащ.
♦1829 гъэм Нэгумэ Шорэ Налшык къыщызэIуихащ сабий нэхъ акъылыфIэхэр щрагъэджэну школ.
♦1923 гъэм СССР-м щыяпэ ахъшэ хъумапIэр Петроград къалэм къыщызэIуахащ.
♦1924 гъэм Инджылызым СССР-р езым и ухуэкIэ зиIэж къэрал щхьэхуиту зэрыщытыр къилъытащ.
♦1926 гъэм Къыргъыз АССР-р къызэрагъэпэщащ.

КIуэкIуэ Казбекрэ Миронов Сергейрэ я зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыхуэзащ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым и фракцэу УФ-м и Къэрал Думэм щыIэм и пашэ Миронов Сергей.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэр щIэгъэхуэбжьэным пыщIа Iуэхухэм, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым щригъэкIуэкI лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм.

Ди республикэр электрокъарур нэхъ тэмэму къэзыгъэсэбэпхэм ящыщщ

ЩIышылэм и 30-м Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Россети» компанием и генеральнэ директор Ливинский Павелрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди республикэм и электросетым и щытыкIэм, КъБР-мрэ мы компаниемрэ зэщIыгъуу дяпэкIэ зытелэжьэну Iуэху нэхъыщхьэхэм.