Календарь событий

08 февраля 2019

Гъэсыныпхъэр лъапIэ щIэхъуар сыт?

КъБР-м Инфраструктурэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ республикэм гъэсыныпхъэм и уасэм щIыщыхагъэхъуам.

УсакIуэ телъыджэ

Усыгъэм и вагъуэ Къэшэж  Иннэ къызэралъхурэ мазаем и 12-м илъэс 75-рэ ирокъу

Къэшэж Иннэ и цIэр урыс литературэм къызэрыхэнэнум и мызакъуэу, ди лъэпкъ тхыдэм игъащIэкIэ игъэфIэнущ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, урысыбзэкIэ тхэуэ щытами, ар ди адыгэ усакIуэ телъыджэщ. Ди лъэпкъыр кIэншэу зэрыгушхуэнщ, зэрыпагэнщ абы и тхыгъэхэр. Иннэ дунейм тетыху нэхъыбэу псэкIэ зыхуэусар, и макъ жьгъыру дахэр хэIэтыкIауэ зыхуигъэIуар ди лъахэрщ, и адэ хэкужьырщ - Къэбэрдей- Балъкъэрырщ.

Дунейм щыхъыбархэр

Журналистхэм я лэжьапщIэхэр зыхуэдизыр

Урысейм и Президентым и пресс-IуэхущIапIэм щылажьэхэм я улахуэхэр зыхуэдизыр къигъэнэIуащ Песков Дмитрий.
«Ди деж къулыкъукIэ узэрыщыдэкIуей пкIэлъейр икъукIэ лъагэщ.

Мэлбахъуэ Елбэрд - 80

Мазаем и 6-м КъБР-м и Лъэпкъ библиотекэм щекIуэкIащ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа юбилей зэхыхьэ. Абы кърихьэлIащ ар зыцIыхуу щытахэр, и Iыхьлыхэр, и IэдакъэщIэкIхэр фIыуэ зылъагъухэр, Налшык и еджапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щIэсхэр.

ТхьэмахуэкIэ ежьати, илъэс 16-кIэ къэтащ

ГъэщIэгъуэнщ

Великобританием щыщ зэщхьэгъусэхэм мурад ящIащ езыхэм я кхъухь мыинкIэ зыплъыхьакIуэ ежьэну. Ирландием, Испанием тхьэмахуэ зырыз зыщагъэпсэхуну я гугъа щхьэкIэ, илъэс 16-кIэ гъуэгу тетащ. Грин Клайврэ и щхьэгъусэ Джейнрэ 1998 гъэм и бадзэуэгъуэм зекIуэ ежьащ, къыщагъэзэжар 2014 гъэрщ.

ЦIыхубэм папщIэ

Мазаем и 8-р Урысей щIэныгъэм и махуэщ

Мы гъэм илъэс 20 мэхъури ди къэралым щагъэлъапIэ Урысей щIэныгъэм и махуэр. ЦIыхубэм папщIэ щIэныгъэщIэ къэугъуеиным зи гуащIэр хуэгъэпса IэщIагъэлIхэм я махуэшхуэщ  ар, зыхуэунэтIари лъэпкъ щIэныгъэм адэкIи зегъэужьынырщ, гъащIэр ипэкIэ зыгъэкIуатэ, ар езыгъэфIакIуэ лэжьыгъэ купщIафIэхэр зэфIэзых щIэныгъэлIхэр гъэпэжэнырщ, абыхэм яхуэфэщэн  пщIэ  ягъуэтыныным къэрал унафэщIхэм иджыри зэ гу лъегъэтэнырщ.

Балъкъэр театрым и псыпэр зыгъэжа

КъБР-м щIыхь зиIэ и артист,  усакIуэ, драматург  цIэрыIуэ  Маммеев Ибрэхьим  къызэралъхурэ илъэсищэ ирокъу.   Абы къигъэщIа илъэс 85-м  щыщу  65-р  театрым  тыхь хуищIащ.

БодибилдингымкIэ дунейпсо чемпион Лъакъуэдыгъу Рамзес

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуауэ спорт лIэужьыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ лъагапIэ инхэр къэзыщтэфахэм 2010 гъэм иджыри зы адыгэ щIалэ къахэхъуащ. Ар бодибилдингымкIэ дунейпсо чемпион Лъакъуэдыгъу Рамзесщ.

КIуэдыжа цивилизацэм и лъэужь

Австралием и ипщэ лъэныкъуэмкIэ псыIуфэм иджыблагъэ къыщагъуэтащ кIуэдыжа, дызыщымыгъуазэ цивилизацэм и лъэхъэнэм яухуауэ щыта къалэшхуэ зэхэкъута. Тенджыз Щэхум щIихъума а щIыпIэр къамытIэщIыпами нэрылъагъущ къагъуэта ухуэныгъэхэмрэ къалэмрэ зэрыабрагъуэр икIи цивилизацэ лъэщ гуэрым и хэщIапIэу зэрыщытар. Ари гурыIуэгъуэщ, сыту жыпIэмэ, уэрам бгъуэшхуэхэр, унэ зэпэплIимэ лъагэхэр, ятIэм щIиIуба пирамидэхэр къызэрыгуэкI цIыхухэм яхуэщIынукъым.