Календарь событий

15 марта 2019

«Спартак»-р дыщэм зэрыхуэкIуар

1965 гъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортым и тхыдэм дыщэпскIэ итхащ. А илъэсым СССР-м футболымкIэ и «Б» классым и 4-нэ зонэм щытекIуэри, Налшык и «Спартак»-р «А» классым (иужькIэ япэ лигэ хъужам) кIуащ. КъыкIэлъыкIуэу, бжьыхьэм зэхэта гупхэм щытекIуахэм я зэхьэзэхуэм ди футболистхэм пашэныгъэр щаубыдри, зэи къэмыхъуауэ, Урысей Федерацэм и чемпионыгъэр зыIэрагъэхьащ.

ЦIыху Iэпкълъэпкъым щыщхэр

Щхьэм и Iыхьэхэр

Щхьэ - голова.
Щхьэ къупщхьэ - (мыр къупщхьэ щхьэхуэ зэгуэгъу 32-уэ егуэшыж, шэрыпI псэущхьэ псоми я зэхуэдэу, 33-рэ зиIэр кхъуэ закъуэращ - и пэ бетакъым и лъабжьэр къыхохьэри) - череп.
Щхьэц - волос головы.
Щхьэц лъэдакъэ - корень волоса.

Дапщэщ Iуащхьэмахуэ къыщыушынур?

Европэ псор зэрыпагэ Iуащхьэмахуэр Iуащхьэ къудейуэ къэтлъытэу дыкъокIуэкI ижь-ижьыж лъандэрэ. ЩIэныгъэм зиужьщ, къэхутэныгъэхэр нэхъыбэ хъури, Iуащхьэмахуэ зэрывулканыр къэтщIащ. Нобэр къыздэсым щIэныгъэлIхэм жаIэрт ар вулканыжьу, мышынагъуэу, «жеижауэ». Ауэ Iуэхур дызэригугъэм щыщыIэкъым.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Инджылыз псалъэжьхэр
Рим зы махуэм яухуакъым

Хьэ щэхумрэ псы хуэмымрэ защыхъумэ.
ПсынщIэу зэбгъащIэр псынщIэу пщогъупщэж.
Акъылыншэр сытым дежи япэ йоувэ.

Дэнэ щIыдагъэр къыздикIар?

 ЩIыдагъэр димыIэу ди нэгу къытхущIэгъэхьэркъым. Абы гъэсыныпхъэм къыщыщIэдзауэ хущхъуэхэм щиухыжу куэд къыхещIыкI цIыхум. АтIэ, дэнэ ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхум щIым къыщIиш гъэсыныпхъэ нэхъыщхьэр къыздикIар, абы куэдрэ дрикъуну?

Япэ Iыхьэр зэфIокI

«Iуэху щызэфIах Урысей» зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къызэригъэпэщауэ, Налшык щыIэ ЩIалэгъуалэ бизнес-школым тхьэмахуэ зыбжанэ хъуауэ щокIуэкI ди щIыналъэм щылажьэ университетхэм я студентхэм папщIэ егъэджэныгъэ щхьэхуэхэр. Мы махуэхэм зэфIокI абыхэм я япэ Iыхьэр. Школым къыщызэрагъэпэща семинархэмрэ тренингхэмрэ ятеухуауэ щытащ хьэрычэтыщIэ Iуэхухэр зэрыбублэнум.

Убых лIыхъужьхэр

Гёнен къалэм (Тырку Республикэ) дыщыщыIа махуэм Гюролрэ Гъазмирэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд къыжраIащ убых зэш цIэрыIуэхэм я кхъэлъахэу Маньяс вилайетым хыхьэ Хъундж жылэ цIыкIум дэтыр дагъэлъагъуныр зэрафIэигъуэр.

Дунейм щыхъыбархэр

ЗыгъэпIейтей Iуэху гуэрхэр щыIэмэ

УФ-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ и министерствэм арэзы щытехъуакъым адэ-анэхэм гу зылъатэ ныкъусаныгъэхэр къыщагъэлъагъуэ, егъэджакIуэхэмрэ школым щыеIуящIэхэмрэ щхьэкIэ щытхьэусыхэ хъуну интернет-хэщIапIэ къызэгъэпэщыным теухуауэ цIыхухэм къыхалъхьа жэрдэмым.

Iуэху нэхъыщхьэхэм топсэлъыхь

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ УФ-м и Президентым КИФЩI-м и IуэхухэмкIэ и полномочнэ лIыкIуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и аппаратым и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгенийрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэу КъБР-м и Парламентымрэ суд IуэхущIапIэхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэрэ.