Календарь событий

05 апреля 2019

Европэм щыещанэщ

Бокс

 Зи ныбжьыр илъэс 19-22-хэм итхэм папщIэ боксымкIэ Европэм и чемпионат иджыблагъэ Владикавказ щекIуэкIащ. Ди лъахэгъу ЕлекIэ ДжэбрэIил абы жэз медалыр къыщихьащ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Адыгэ псалъэжьхэр
Дыжэф пцIанэ хъуркъым

Гъэмахуэм Iэжьэ щIыи, щIымахуэм гу щIы.
Жьыр и гупэу мэпсэу.
Зэрабзыр иIэ щхьэкIэ, кърабзэ иIэкъым.
ГъэфIым умыгъуэта гъейм бгъуэтыжыркъым.

Гъуазджэр зи гъащIэ гъусэ

Театрым и илъэс-2019

Зэкъуэш республикэхэм я зэдэлэжьэныгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ нэхъри ягъэбыдэн, я зэпыщIэныгъэм псэщIэ халъхьэжын мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Кlуэкlуэ Казбекрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и lэтащхьэ Темрезов Рашидрэ зэгурыlуэныгъэм lэ щlадзащ 2019 гъэр хэгъэгухэм я илъэсу щlыналъитlым зэрыщагъэувымкlэ.

Псыхъурейрэ Кубарэ щыIащ

Бахъсэн  щIыналъэ

Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур, и къуэдзэхэр и гъусэу, районым хыхьэ Псыхъурей, Куба къуажэхэм дэт социальнэ IуэхущIапIэ зыбжанэм щыIащ.

Шаляпиныр Залымхъан зэрыхуэзар

Ди газетым нэхъ пасэу ­тетыгъащ шэшэн абрэдж Кушмэзокъуэ Залымхъан теухуа хъыбар убгъуа. Кавказ цIыхубэм игъэфIа щIалэ хахуэм и цIэр нобэ дигу къэдгъэкIыжыну щхьэусыгъуэ къыдет Урысейм щы­цIэрыIуэ оперэ уэрэ­джы­IакIуэ Шаляпин Фёдор къызэралъхурэ илъэси 145-рэ зэрырикъум.

Эстониеми Адыгэ Хасэ щолажьэ

Эстонием щекIуэкIащ «Ритмы Кавказа» V дунейпсо юбилей фестивалыр. Ар къызэригъэпэ­­щащ ­«Те­рек» НКО-м­ и Iэтащхьэ икIи абы щы­лажьэ къэфакIуэ ансамблым и унафэщI Тхьэгъэзит Илонэ.

Гъубжокъуэ Лиуан и Iэужь дахэхэр

УсакIуэ, тхакIуэ цIэрыIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Винницкэ областым щыIэ литературэ саугъэтхэм я лауреат, СССР-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэта Гъубжокъуэ Лиуан куэд къимыгъэщIами, лъэпкъ литературэм хэлъхьэныгъэфI хуищIащ. Ар ящыщщ блэкIа лIэщIыгъуэм и 50 гъэхэм зи макъ нэхъ лъэщу къэIуа усакIуэхэм.

Къэралым и гуп къыхэхам щыджэгуну щIэхъуэпс адыгэ щIалэ

Тулэ и «Арсенал»-м хэту Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм щыджэгу гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан иджыпсту къэралым щынэхъыфI дыдэхэм ящыщ зыуэ къалъытэ.

Дунейм щыхъыбархэр

Махуибгъур
мылэжьэгъуэу щытынущ

Урысей Федерацэм Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм IэнатIэ яIэнымкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм хэIущIыIу ищIащ дызыхуэкIуэ накъыгъэ мазэм хиубыдэ махуэшхуэхэм зэрызыдгъэпсэхуну щIыкIэр.

«Псынэм» лъагъуэ хеш

Налшык дэт гимназие №14-м иджыблагъэ IуэхугъуэщIэ щаублащ: абы адыгэбзэкIэ къыдэкIын щыщIидзащ «Псынэ» фIэщыгъэр зиIэ школ газет цIыкIум.

«Притон» Iуэхур ирагъэкIуэкI

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм (УНК) и лэжьакIуэхэм яубла «Притон» Iуэхур теухуащ афиян зэхьэлIапIэхэр къыщызэрагъэпэщ е щагъэлажьэ щыIэмэ, наркотикхэкIхэр щызрахьэлIэн папщIэ я пэшхэр бэджэнду зыт цIыхухэр къыщIэгъэщыным.