Календарь событий

09 апреля 2019

Дунейм щыхъыбархэр

Къэрал Думэм иджыблагъэ щекIуэкIа «правительствэ сыхьэтым» УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голиковэ Татьянэ къыщыпсалъэу къыхигъэщащ 2018 гъэм къэралым и щIыналъэ 32-м лIэныгъэхэр нэхъыбэ зэрыщыхъуар - УФ-м исхэм яхэщIащ цIыху мин 99,7-рэ.♦♦