Календарь событий

10 апреля 2019

Дохутырхэр я щIэныгъэхэмкIэ зэдогуашэ

Налшык къалэ дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм мэлыжьыхьым и 8-м щекIуэкIащ акушер-гинекологхэм я урысейпсо зэгухьэ­ныгъэм и школым и зэIущIэ.

Мутко Виталий ягъэуващ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщIу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным пыщIа Iуэхухэр дэгъэкIыныр зи пщэ дэлъ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и Iэтащхьэу ягъэуващ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Виталий. Абы теухуа унафэм мэлыжьыхьым и 8-м Iэ щIидзащ УФ-м и Премьер-министр Медведев Дмитрий. КъызэгъэпэщакIуэ комитетым и Iэтащхьэу и къуэдзэщ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

ХЬЭТКЪУЭ Яшар (Тырку Республикэ)

Дытесу нэпкъым пщыхьэщхьэм
Дзапэ уэрэд догъэзу,
Мыжыжьэу дблосыкIыр кхъухьхэр,
Уэгум щолъатэ бзур.
КъытхуоплъэкIхэр ахэр нэфIэгуфIэу,
Я гугъауэ дэ дынасыпыфIэу.

Штраус Иоганн и «Шэрджэс маршыр»

Дуней псом щы­цIэрыIуэ щэнхабзэм и хъугъуэфIы­гъуэхэм «Адыгэ» фIэщыгъэр зыгуэркIэ епхауэ зэхэтхыху, абы щхьэусы­гъуэ хуэхъуам ды­щIэупщIэныр езыр-е­зыру пщэрылъ ­тхуо­хъу. Апхуэдэ зы щап­хъэщ адыгэ ма­къамэтх, ­УФ-м и къэрал саугъэтым и лау­реат Даур ­Аслъэн и фIыгъэкIэ хэIущIыIу хъуа, Австрием щыщ композитор цIэрыIуэ Штраус Иоганн ­(къуэм) и Iэдакъэ къы­щIэкIа «Шэрджэс маршыр».

Лъэпкъ щIэныгъэм и гуащэ

Адыгэ лъэпкъым и япэ бзылъхугъэ еджагъэшхуэ, лъэпкъ литературэмрэ абы ехьэлIа къэхутэныгъэхэмрэ егъэ­кIуэкIыным хуэлажьэ, щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ къызыхэкIа лъэпкъым бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэм хуищIа хэлъхьэныгъэр къыпхуэмы­лъы­тэным хуэдизщ.

Лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэр ирагъэфIакIуэ

Бахъсэн къалэм террорым пэщIэтынымкIэ и комиссэм иджыблагъэ школакIуэхэр IуигъэщIащ а щIыпIэм и спортсмен цIэрыIуэхэм.

Балакирев Милийи «Ислъэмейр»

Балакирев Милий (1837 - 1910) «Гуп лъэщ» («Могучая кучка») жыхуаIэ композитор зыбжанэм ящыщт, уеблэмэ я къызэгъэпэщакIуэу къэп­лъытэ хъуну. Адыгэ пшыналъэхэм зыкIи емыщхь абы и композитор лэжьыгъэхэр ди дежкIэ гъэщIэ­гъуэн зыщIыр абы «Ис­лъэмей» зыфIища и ма­къамэращ.

Комисcэм и зэIущIэ

Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и цIыхубз колоние №4-м щекIуэкIащ административнэ комиссэм и зэIущIэ. Абы щыхэплъащ суд зытращIыхьахэр и пIалъэр къэмысу яутIыпщыжыным, ямыпшына тезырыр нэхъ щабэкIэ зэрахъуэкIыным.

Ахъшэ нэпцIхэр ирагъэкIырт

2018 гъэм шыщхьэуIум и 21-м Урысей МВД-м и управленэу Налшык щыIэм и плъыр частым къэпсэлъащ Суворовым и цIэр зезыхьэ уэрамым тет тыкуэнхэм ящыщ зыр зейр.

ЕтIуанэу къытригъэзэжащ

Урысей МВД-м и къудамэу Лэскэн районым щыIэм и участковэ уполномоченнэхэм я нэIэм щIэт административнэ щыпIэр къыщызэхакIухьым къыщIагъэщащ Хьэтуей къуажэм Лениным и уэрамым тет унэр зей къуажэдэсым езыр-езыру газ кIуапэм бжьамий пидзауэ.

Нэхъапэми а цIыхухъур административнэ жэуапым ирашэлIауэ щытащ апхуэдэ IуэхукIэ.
Хабзэм ебэкъуам теухуа уголовнэ Iуэху къаIэтащ. Ар ягъэпшынэнущ е илъэситIкIэ ягъэтIысынкIэ хъунущ.

 

ЩIэупщIэ зэриIэнум шэч хэлъкъым

УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Минги Тау» журналым прозэмкIэ и къудамэм и унафэщI, зи тхыгъэхэр курыт еджапIэхэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ щадж Шаваев Хьэсэн и «Волны жизни» тхылъыр иджы дыдэ къыдэкIащ.

Щэнхабзэм цIыхухэр зэпещIэ

Гъатхэпэм и 25-26-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щекIуэкIащ «Нальчик-подкова счастья» фIэщыгъэм щIэту Арткомитетым къызэригъэпэща еханэ дунейпсо зэпеуэ. Ар хуэгъэпсат лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр хъумэным, лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным, ди республикэр Урысей Федерацэм, хамэ къэралхэм фIы и лъэныкъуэкIэ къыщегъэцIыхуным.

КъызыхэкIа и лъэпкъым зэрызыкъиужьыжар и лъабжьэу

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм, ХудожествэхэмкIэ дунейпсо академием хэт, скульптор, сурэтыщI Ахматов Леуан и лэжьыгъэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ абы и ныбжьыр илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.

ЩIэдзапIэ дахэ зиIа Мэжджыхь Эдуард

Адыгэр дызэрыгушхуэн спортсмен куэд диIэщ. Дуней псом къыщацIыху Олимп чемпионхэу Шыхъуэ Борис, Чыржын Мухьэрбий, Ахэмын Еленэ, Къардэн Мурат, Хъущт Аслъэнбэч, Мудрэн Бес­лъэн сымэ, Махуэ Билал къыхэзыгъэщIэфын бэнакIуэ иджыпсту ЩIы хъурейм теткъым…