Календарь событий

01 мая 2019

Адыгэ ныпыр Эверестым щызыIэта Мэз Каринэ

2011 гъэм, Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу, дуней псом и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Эверестым (метр 8848-рэ) дэкIри, абы и щыгум ди лъэпкъ нып щхъуантIэр япэ дыдэу щиIэтащ Мэз Каринэ.

Къэралым и кубокыр къахь

Тверь областым хыхьэ Конаковэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм джиу джитсумкIэ (невазэ) и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэ. Абы ехъулIэныгъэшхуэ къыщахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

ТекIуахэр ягъэлъапIэ

Шынагъуэншагъэу псэуным хуэгъэпса Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ XI Урысейпсо ныбжьыщIэ олимпиадэр, мэлыжьыхьым и 21 - 26-хэм Налшык щекIуэкIар, иухащ. Зэпеуэм хэтахэм я дежкIэ гуимыхужт а махуитхур.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, олимпиадэм хэтыну Налшык къэкIуат Урысей Федерацэм и щIыналъэ 62-м я лIыкIуэ ныбжьыщIи 191-рэ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэри хущIэкъуащ и щIэныгъэр здынэсыр, щытыкIэ нэхъ гугъу дыдэхэм къикIынымкIэ бгъэдэлъ зэфIэкIхэр къигъэлъэгъуэну.

МЫ МАХУЭХЭМ

Накъыгъэм и 2, махуэку

1920 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым япэ щэбэт щIыхьэху щекIуэкIащ.
1934 гъэм Налшык Пионерхэм я унэ къыщызэIуахащ.

«Къафэ, Кавказ!»

Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым  щекIуэ­кIащ «Къафэ, Кавказ» япэ урысейпсо хореографие фестиваль-зэпеуэ.

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ, Куржым и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и урыс къудамэм и тхьэмадэу илъэс куэдкIэ лэжьа, псори фIы дыдэу дызыщыгъуазэ «Уафэгъуа­гъуэ макъ» («Громовый гул») повес­тымрэ «Поиски Богов» (зэкIэ адыгэбзэкIэ зэрадзэкIакъым) тхы­дэ романымрэ зи къалэмыпэм къыщIэкIа Лохвицкий (Аджыкъу-Джэрий) Михаилрэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщ­хьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ зэры

Хэхэс адыгэхэм урыс дунейм щагъэзащIэ мыхьэнэр

Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Москва къэрал областной университетым Стратегиемрэ ана­литикэмкIэ и центрым и унафэщI Ершов Виталий иджыблагъэ тхылъ гъэщIэгъуэн къыдигъэкIащ.

«Дэтхэнэ зы ныбжьыщIэми и ехъулIэныгъэ» федеральнэ проектым хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуахынущ сабий зэчиифIэхэр къэгъэнэIуэнымрэ апхуэдэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ центр

Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэхуащ «Дэтхэнэ зы ныбжьыщIэми и ехъулIэныгъэ» федеральнэ проектыр 2019 гъэм къриубыдэу щагъэзэщIэну щIыналъэхэм. Абы папщIэ республикэм къыхуаутIыпщащ сом мелуан 213-м щIигъу. А ахъшэр хухахынущ сабий зэчиифIэхэр къэгъэнэIуэнымрэ апхуэдэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ центр Налшык къалэм къыщызэIухыным.

Псыдзэм зыхуагъэхьэзыр

КъухьэпIэ-Каспий псыгуэн округым и Бассейн советым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ КъБР-м и Правительствэм щригъэкIуэкIащ абы и унафэщI Курбанчиев Гусейн.

Фэеплъ мыкIуэдыж

Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 74-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу КъБР-м и щIыналъэхэм абы пыщIа Iуэхухэр щрагъэкIуэкI.

ФIым хуаущий

Муслъымэнхэм я дин IуэхущапIэм и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу Амщыкъуэ Анджелэ щыIащ Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и цIыхубз колоние №4-м.