Календарь событий

15 мая 2019

Дунейм щыхъыбархэр

Донбасс щIыналъэм щыщхэу УФ-м и паспорт къеIызыххэм Украинэм и пенсэхэмрэ хуэмыщIахэм зэрадэIэпыкъу нэгъуэщI ахъшэхэмрэ ирамытыну и мурадщ къэралым и Правительствэм.

Бгыщхьэм щагъэлъапIэ

«КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ ирокъу» псалъэхэр зытетха ныпыр драхьеящ Шэджэм аузым и Къыр тхыцIэм и зы лъагапIэм.

IэщIагъэмкIэ гъуазэ яхуэхъуу

Хьэмдэхъу Башир и цIэр зэрихьэу Старэ Шэрэдж къуажэм дэт мэкъумэш колледжым иджыблагъэ Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ. ЕджапIэм и унафэщIхэм къызэрагъэпэща джэгу-зэпеуэм хэтащ Аруан, Лэскэн, Шэрэдж щIыналъэхэм я курыт еджапIэхэм щIэсхэр.

Илъэс пщыкIутху зи кIыхьагъ гъуэгуанэ

Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щагъэлъэпIащ Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школыр къызэрызэIуахрэ илъэс 15 зэрырикъур.

ЗэфIэкI зиIа цIыхут

Тхыдэм и архив дэфтэрхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и цIыхубэ комиссар къэрал шынагъуэншагъэм и майор Филатов Степан и унафэкIэ 1942 гъэм къэрал кIуэцI органхэм къыхагъэкIри 115-нэ шу дивизэм ягъэкIуащ Милицэм и курорт къудамэм и капитан КIумыхъу Хьэжмырзэ Бэчыр и къуэр.

Иджыри щынэхъыфIщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и электрикхэм я лэжьыгъэр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щынэхъыфIу къалъытащ. Ар наIуэ къэхъуащ 2019 гъэм и мазаем ирагъэкIуэкIа зэгъэпщэныгъэхэм кърикIуахэм щахэплъэжым.

УзиIэщ уэ, бгъэнэхуу си пщэдейр!

ДЫГЪУЖЬ  ФуIэд

Уз

Уз Iеищэ къызоуз,
Къызоузри - сегъэгыз.

Пхъэхым хуэдэу сызэпех,
КъысхыхьэхукIэ сегъатхъэ.

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Дызэрыт илъэсым, накъыгъэм и 22-м, Израиль къэралыгъуэм щыхьэщIащ США-м и президент Трамп Дональд. Ар яхуэзащ щIыпIэхэм, лъэпкъ ­мащIэхэм я унафэщIхэм. Сурэтым щыволъагъу Кфар-Камэ ­къуажэм и Iэтащхьэ Напсо Зухьеррэ Трамп Дональдрэ щызэIущIар.

Лъэпкъым и бын бгъэсэнумэ

Лъэпкъ щэнхабзэм, гъуазджэм хуэ­лажьэ зэщхьэгъусэхэу Шал Хъусенрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ хэт зымы­цIыхур?! Хъусен и адыгэ уэрэдхэр, урысыбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ жиIэ­хэр цIыхубэм дзапэ яхуэхъуащ жыпIэкIэ ущыуэнукъым.

Гъатхэ щIэращIэ

«Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэщ адыгэ усэ пшыхьхэм я къыкIэлъыкIуэр, гъатхэм теухуар, иджыблагъэ щыIащ Сэралъпхэ я уардэунэм. Ар иригъэкIуэкIащ Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ и унэм и режиссёр нэхъыщхьэ Гумэ Маринэ.

Я нэIэ трагъэтщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щокIуэкI «Урысейм и сабийхэр - 2019» урысейпсо Iуэхур.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ дахэхэр къытощ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Кабардино-Балкария на двусторонних художественно- маркированных почтовых карточках» буклет щхъуэкIэплъыкIэр. Лэжьыгъэр зыгъэхьэзырар коллекционер Тхьэкъуахъуэ Iэуесщ.

Дунейпсо фестивалым дыдейхэр щытокIуэ

Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIащ Race–2019 зэхьэзэхуэр. «Километр задэ» къызэдэжэм хэтащ къэрал 20-м къикIа жыджэру зызыгъэпсэхун зыфIэфI цIыху 350-м щIигъу.

Псыжь и Iуфэр зыгъэбжьыфIа ЛIыс Артур

Щалъхуа лъахэм зыщаужьыну Iэмал щамыIэу хамэ щIыпIэхэм я цIэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа ди лъэпкъэгъу куэдым спортым лъэужь дахэ къыщагъэнащ. Абыхэм ящыщщ Мэзкуу и ЦСКА-м хэту 2003 гъэм къэралым футболымкIэ и чемпион хъуа, Краснодар и «Кубань»-м щыджэгуу Урысей Федерацэм и Кубокым и финалым илъэсиплI и пэкIэ нэса спортым и мастер ЛIыс Артур.