Календарь событий

17 мая 2019

Дунейм щыхъыбархэр

ЩIыналъэм  зиужьыным лъэмыжыр  сэбэп  хуохъу

«Кърым лъэмыжыр къызэрызэIуахрэ илъэс ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу абы ирикIуащ автомобиль мелуанитху. Ар хуэдищкIэ нэхъыбэщ Керчь деж иIэ брамымкIэ 2017 гъэм зэпрыкIам нэхърэ. Илъэс псом, щызэхуащI къэмыхъуу, лэжьащ лъэмыжыр, Керчь псыдэжыпIэм борэнхэр щыятэрэ тенджызыр къыщыукъубея мызэ-мытIэу щыIами», - къет «Кърым лъэмыж» хъыбарегъащIэ центрым.

Пащт-Хъан Алим и зэфIэкIхэр

КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ­ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и дыщэ, дыжьын медалхэр зыхуагъэфэща Пащт-Хъан Алим и творчествэр фIыуэ зылъагъухэм иджыблагъэ щаIущIащ Налшык дэт «Акрополь» IуэхущIапIэм.

БлэкIам хоплъэж

ТхылъыщIэ

Республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ, Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм томитI хъууэ къыщыдэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентыр» лэжьыгъэр.

Симпсон Уильям адыгэхэм сурэт ятрещIыкI

Кавказым лъэпкъ зэщымыщхэм къахэкIа цIыху Iущ, зэчиифIэ куэд щыхьэщIащ. Апхуэдэ цIыху гъуэзэджэт, зэчиифIэт Симпсон Уильям - тхакIуэр, сурэтыщI Iэзэр, Инджылыз къэралым и лIыкIуэу 1853 - 1856 гъэхэм КъухьэпIэ Кавказым щыIа, зи тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр, сурэт зэхуэмыдэхэр щIы­пIэм щыпсэу лIакъуэхэм тезыухуар.

Кавказ зауэр еух, е 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м

1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр уфауэ, кIагъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху щащ. ­Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убых­хэм я лъахэм) щиувыкIа дзэм я гуфIэгъуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулыкъукIэ Къуэбыдэ нобэ ­парад ще­кIуэкIынут.

Щэхур нахуэ къохъу

1836 ГЪЭМ жэпуэгъуэ мазэм Лондон щежьэри, Шэрджэсым кIуащ «Вик­сен» кхъухьыр, шыгъу ишэри.

Кхъухьыр зейр зиус­хьэн Бёлл Джорджщ. Ар щэкIуэгъуэ мазэм и 25-м урысхэм Суджыкъу къалэ щаубыдащ, шэрджэсхэм шыгъу къахуи­шэну хуимытауэ жаIэри.

Узыхуимытыр дауэ птын?

«Сэлэтым  и  щIыхь» романым щыщ  пычыгъуэ

Сэлэт, партизан, милиционер хахуэ

ТекIуэныгъэ ИнкIэ иуха Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хахуагъэрэ лIыгъэрэ хэлъу нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм ерыщу япэщIэтахэм ящыщщ Карагодин Николай Василий и къуэр.

Мэрем пшыхь

ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр

Дахагъэр уахътыншэкъым

Хэкум и Iугъуэри гурыхьщ.

Лыкъуэжь Нелли и усэбзэ къабзэр

Адыгэ усакIуэ, драматург, журналист цIэрыIуэ Лыкъуэжь Нелли и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Европэм и чемпион Батыр ФатIимэ

СтIолыщхьэ теннисымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу зыгъэсэн щыщIэзыдзахэм ящыщщ зыбжанэрэ Совет Союзымрэ Европэмрэ я чемпион хъуа Батыр ФатIимэ.

Командэ нэхъыщхьэм ираджэ

Крылатскэм дэт «Динамо» спорт уардэунэм накъыгъэм и 2-м щекIуэкIащ Урысейм и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым ММА-мкIэ и федерацэм и президент АфэщIагъуэ Мартин хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм щыщ спортсменкэ Толгуровэ Зулейхэ абы ехъулIэныгъэ иIэу зыкъыщигъэлъэгъуащ.