Календарь событий

07 июня 2019

Дунейм щыхъыбархэр

2015 гъэм Украинэм къыщащтащ совет лъэхъэнэм къыдэунэхуа, коммунизмэм пыщIа сыт хуэдэ Iуэхури лъэныкъуэ егъэзыным теухуа закон. Абы къемызэгъ ищIащ а къэралым совет дамыгъэхэр къыщыбгъэсэбэпыныр, СССР-м къыщекIуэкIа хабзэхэм утетыныр. Ауэ законым къигъэлъэгъуауэ щытащ узэIусэ мыхъуну гуэрхэри - псалъэм папщIэ, нацизмэм ебэна совет къулыкъущIэхэм я цIэхэр зезыхьэ фэеплъхэр, абыхэм хуагъадэ нэгъуэщI ухуэныгъэхэр пкъутэжыну хуит уищIыркъым.

АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэ

Хабзэ хъуауэ, Бахъсэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм деж къепщытэж зэфIагъэкIахэр. Мы гъэми абы папщIэ къызэрагъэпэща «АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэр» Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ.

Сабийхэм я махуэшхуэр екIуу къызэрагъэпэщащ

Бахъсэн къалэм щагъэхьэзыра гуфIэгъуэ Iуэхухэр псом япэу щызэхаублащ ЩэнхабзэмкIэ унэм къедза утыкум.

Анэдэлъхубзэрщ зэрыгупсысэр

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ.

Си гъащIэр схьащ лъэпкъым щхьэкIэ сыхъуапсэу

Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, УФ-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм Шостакович Дмитрий и цIэр зэрихьэу ит саугъэтым и лауреат, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зы­хуагъэфэща ХьэIупэ ДжэбрэIил лъэпкъыр зэрыгушхуэщ, лъэпкъыр зыгъэгушхуэщ.

Шагъдийм зыкъезыгъэужьыжа зеикъуэдэс лIыхъужьхэр

БлэкIам уасэ пэж хуэзыгъэувыр нобэрей махуэращ. ФIыр абы къы­щынэмэ, ар щапхъэ, гъуэгугъэлъагъуэ мэхъу. ЛъэхъэнэщIэр ефIэкIмэ, япэ итахэм пхаша гъуэгур хэмыкIуэдэжауэ аращи,  ухуэфэщэныр уэри къэ­кIуэнум и пащхьэ щыпхь пщэрылъщ.

Мэрем пшыхь

Монти зи цIэ щIалэ цIыкIурщ мы хъыбарыр зы­теухуар. Абы и ныбжьыр илъэс 16-м иту, курыт еджапIэм сочиненэ щитхауэ щытащ. ЕгъэджакIуэм унэ лэжьыгъэу къаритат балигъ хъумэ, зэрыпсэуну щIыкIэм, я хъуэпсапIэхэм тетхыхьыну. Монти куэдрэ егупсысащ абы икIи зэритхыну щIыкIэр иубзыхуу щIидзащ. Мэкъумэш IуэхущIапIэшхуэ иIэну хуейт щIалэ цIыкIур.

Iэпкълъэпкъ пщыкIутIым къыдэкIыу…

Адыгэбзэр джыныр, адрей бзэхэми хуэдэу, псалъэхэр зэхуахьэсурэ къежьа Iуэхущ. 17-нэ лIэщIыгъуэм япэу а Iуэхум иужь ихьащ нэмыцэ щIэныгъэлI Дрешер. Абы зэхилъхьащ нэмыцэ-адыгэ-осетин псалъалъэ.

Дызэрыгушхуэ лъагапIэхэр

Илъэсищэ ипэкIэ Совет властыр текIуэу къэралыгъуэ теплъэ ягъуэтыжа иужькIэщ адыгэхэм физкультурэмрэ спортымрэ зищIысыр къыщащIар, абы тету я гъащIэр яхьа пэтми. Нэхъри заужьу щIадзащ нэхъапэм ди лъэпкъэгъухэр дэзыхьэхыу щыта бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм, шыгъажэм, бжы дзыным, шабзэрэ фочрэ гъэуэным, нэгъуэщI куэдми. Абыхэм къахыхьащ иджыри къэс зыщымыгъуэза топджэгур, къызэдэжэр, хьэлъэ къэIэтыныр, лъагэу дэлъеиныр, волейболыр, баскетболыр икIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьащ.