Календарь событий

14 июня 2019

Урысейм и махуэр ягъэлъапIэ

Ди къэралым и щIыналъэ  куэдми хуэдэу, мэкъуауэгъуэм и 12-м Урысейм и махуэр  Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Дунейм щыхъыбархэр

Мэкъуауэгъуэм и 11-м Женевэ (Швейцарие) щекIуэкIащ ЛэжьыгъэмкIэ дунейпсо конференцым и 108-нэ зэIущIэр. Абы къыщыщыпсалъэу, УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий жиIам яфIэгъэщIэгъуэну топсэлъыхь IэнатIэщIэхэр къызэIухыным, цIыхухэр лэжьапIэ  гъэувыным пыщIа IуэхущIапIэхэм  я унафэщIхэр, ар зэхьэлIа цIыху къызэрыгуэкIхэр.

Лъэпкъ Iущыгъэм и щIэнгъуазэ

Бгырыс лъэпкъхэм я IуэрыIуатэр, шыпсэр, таурыхъхэр, хъыбарыжьхэр иту томищ хъу къыдэкIыгъуэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ.

«Бзэ куэд зыIурылъ Пушкин»

Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ махуэшхуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ урыс усыгъэм и вагъуэ Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 220-рэ зэрырикъум.

Я Iэзагъэм хагъахъуэ

Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ анестезиемрэ интенсивнэ терапиемрэ ятеухуа урысейпсо егъэджэныгъэ форум. Зэхыхьэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэ псоми къикIа IэщIагъэлIхэр.

АДЫГЭ ХЭХЭСХЭМ Я IУЭРЫIУАТЭ

ЩIалэ гуэр ежьащ: «Си благъэ, си ныбжьэгъу зэзгъэлъагъунщ», - жери.
И благъи и ­ныбжьэгъуи зригъэлъагъури, ­гъуэгу къытехьэжауэ къыздэ­кIуэ­жым, зы жылэ къы­б­лэкIыжын хуейти, дидзыхащ. Жылэм лIы цIэрыIуэ гуэр дэсти, ар зригъэцIыхун мурад ищIащ щIалэм.

Театрыр ноби зи пщIыхьым хэт

Театрыр дунейпсо гъуазджэм и Iыхьэ нэхъ лъэрыхь дыдэхэм ящыщщ. Ар и «щхьэцыгъуэхэмкIэ» хэухуэнащ литературэм, ма­къамэм, къафэм, уэрэдым, ­гъуа­з­джэм и нэгъуэщI лIэужьы­гъуэхэм.

Мэрем пшыхь

Псалъэ пэжхэр

Псалъэ дахэ зи бэм ухуэмыбэлэрыгъ

♦ПцIым уи лъэм лъахъэ кърелъхьэ.

Арщыдан щыщ гъуащхьауэ Iэзэ

«Спартак-Налшыкым» и капитан гъуащхьауэ Iэзэ Бажэ Амир топджэгум дихьэххэм фIы дыдэу яцIыху. Щалъхуа икIи футболым япэ лъэбакъуэхэр щыхича Арщыдан къуажэм щригъажьэри, ар Мэзкуу и «Спартак»-м, Белгород и «Салют»-м, Воронеж и Факел»-м, Пензэ и «Зенит»-м, Владивосток и «Луч-Энергия»-м щыджэгуащ икIи дэтхэнэ зыми лъэужь дахэ къыщигъэнащ. Иджыпсту зэфIэкI ин зэриIэр щегъэлъагъуэ Иорданием и чемпионатым икIи абы щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм дэрэжэгъуэ ин ярет.