Календарь событий

10 июля 2019

Дунейм щыхъыбархэр

Телефонхэр сабийхэм еджапIэхэм здамыхьыныр нэхъ яфIэтэмэмщ

УФ-м и курыт еджапIэхэм сабийхэм телефонхэр щIахьэуи ахэр къыщагъэсэбэпуи яхуэдэн зэрыхуэмейм, абы зэраныгъэ къызэришэм щIэх-щIэхыурэ топсэлъыхь егъэджакIуэхэри, адэ-анэхэри, егъэджэныгъэ IэнатIэм кIэлъыплъыныр зи пщэ къыдэхуэ къэрал IуэхущIапIэхэри. Иджы абы нэхъ тегъэчыныхьауэ и гугъу ящI хъуащ. «Роспотребнадзор»-м и унафэщI Поповэ Аннэ жиIащ а Iуэхум теухуауэ къыхалъхьа жэрдэмым зэрыхэплъэр.

IэнатIэр къапщытэ

Мы махуэхэм щIыналъэм и кардиологие IэнатIэм и лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзэн мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ Алмазовым и цIэр зезыхьэ медицинэ къэхутэныгъэхэмкIэ лъэпкъ центрым и унафэщI, академик Шляхтэ Евгений. ЩIэныгъэлIыр яхуэзащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ.

Зыужьыныгъэм и «кIыщ»

Дэтхэнэ лъэпкъри лъэпкъыу щызыгъэIэр и анэдэлъхубзэращ. Бзэм и хэщIапIэу, и хъумапIэу щыIэр, дауи, театрырщ, лъэпкъыбзэкIэ къыдэкI газет, журналхэрщ. Адыгэм ди насыпщ «Iуащхьэмахуэ» журналыр  дызэ­риIэм­кIэ.

«Iуащхьэмахуэ» журналыр илъэс 60 ирокъу

Адыгэ сабий литературэр зэхэзыублахэм ящыщщ Щомахуэ Амырхъан Къамызэ и къуэр. Абы и къалэмыпэ къыщIэкIащ нэхъ цIыкIухэми балигъхэми гукъинэ ящыхъуа усэ, рассказ, повесть хьэлэмэтхэр, роман, драматическэ тхыгъэ зыбжанэ.

Шэрджэс

Дыгъэри ебэкъуэжакIэу къурш тхышэм,
Ди гъуэгум пытщэжащ псалъэмакъыншэу.
ПшэкIэплъ къытегъуэлъхьар ди гъуэгум,
Гъуабжэ-фIыцIафэ щIэхъукIыжт ди лъэгум.

ЕтIуанэ Европей джэгухэм ди лъахэгъухэр щытокIуэ

Белоруссием и къалащхьэ Минск мэкъуауэгъуэм и кIэухым щекIуэкIащ II Европей джэгухэр. Къэрал 50-м къикIа спортсмен мини 4-м нэблагъэ зыхэта зэхьэзэхуэ иным дыщэ медалхэр къыщахьащ ди лъахэгъухэу алыдж-урым бэнакIуэ Кабалоев Зауррэ дзюдоист Занкишиев Къазбэчрэ.