Календарь событий

19 июля 2019

Дунейм щыхъыбархэр

Электрон паспортхэр
яту щIадзэнущ 2020 гъэм

УФ-м и цIыхухэм иджырей тхылъымпIэ паспортхэм хуэдэхэр иратыжынукъым 2022 гъэм къыщыщIэдзауэ.

Илъэс меларди 4 зи ныбжь мэскъал

Астрофизикхэм гу зэрылъатамкIэ, 2017 гъэм фокIадэм и 22-м ЩIы Хъурейм пхылъэтыкIащ къаруушхуэ зиIэ нейтринэ цIыкIу.

Уигу зэзымыгъабгъэ

ГукъэкIыжхэм  щыщщ

ФIылъагъуныгъэмрэ творчествэмрэ зыкъомкIэ зэщхьу къы­щIэкIынщ - а тIум языхэзми уи гумрэ уи псэмрэ зэ ятхьэкъуамэ, къаIэщIэкIыжыгъуейщ. Мыбдеж сыт хуэдэ лъэпощхьэпори, гугъуехьри, зэпэIэщIэныгъэри зэран хъуну уяку къыдыхьэф щыхабзэкъым. Абы щыхьэт тохъуэ КIэщт Мухьэз и творческэ гъуэгуанэр къы­зэрежьауэ щытари.

Литературэм зи лъагъуэ пхызыша

Пасэу, и гуращэ псоми хунэмысауэ, ­дунейм ехыжащ усакIуэ цIэрыIуэр, ауэ абы къызэринэкIащ ди литературэм лъэужьыншэ щымыхъуа, цIыхухэм къабыл ящIа тхыгъэ хьэлэмэтхэр - усэхэр, поэ­мэхэр, рассказхэр, повестхэр. Абы­хэм ящыщ дэтхэнэми щызыхыбощIэ усакIуэм гу пщтыр зэрыкIуэцIылъар.

«СемытIысэхыу къызолъыхъуэ фIыгъуэ» Гупсысэ жанкIэ гъэнщIа тхыгъэ купщIафIэхэр

КIэщт Мухьэз Хъусин и къуэр 1937 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Къэрэгъэш къуажэм къыщалъхуащ, абы курыт еджапIэр къыщиухащ. Дзэм илъэситI­кIэ къулыкъу щищIа нэужь, Москва           дэт Литературэ  институтым щеджащ, 1965 гъэм къыщыщIэ­дзауэ «Ленин                  гъуэгу» («Адыгэ псалъэ») газетым, 1971 - 1977 гъэхэм «Iуащхьэмахуэ» журналым, иужькIэ «Эльбрус» тхылъ те­дза­пIэм щылэжьащ.
Мухьэз и къалэмыпэм къыпыкIащ гуп­сысэ жанкIэ гъэнщIа усыгъэ куп­щIафIэ куэд. Ахэр цIыхухэм гукъинэж ящыхъуащ икIи адыгэ поэзием и фIы­пIэхэм хабжэ.

«Кавказыджхэм я лэжьыгъэхэр»

Газетеджэхэр щыгъуа­зэ тщIыну ди гуапэщ ­Истамбыл къыщыдэкI «Кавказыджхэм я лэ­жьы­гъэхэр» журналым и зи чэзу номерыр дунейм къы­зэ­рытехьам. БзищкIэ (тыркубзэ, уры­сыбзэ, инджылызыбзэ) зэхэгъэува тхылъхэм адыгэ тхы­дэм тетхыхь щIэныгъэлIхэм я лэжьыгъэщIэхэр ихуащ.

МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР

Прозэу тха усэхэр
«Еплъ Къызбрун»

Иджы щымыIэж Къэзаныкъуей къуажэм къыдэкIат адыгэлI нэс

ДзюдомкIэ дунейпсо чемпион, Континентхэм я кубокыр тIэунейрэ къэзыхьа, Европэм плIэнейрэ щытекIуа, Совет Союзми апхуэдизрэ щынэхъ лъэща, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Лъэцэр (Тлецери) Хьэзрэт къыщалъхуари къыщыхъуари Адыгейм хыхьэ Къэзаныкъуей къуажэращ. ИужькIэ, Краснодар псыхъумапIэр щаухуэм, а жылэр абы щIрагъэлъэфащ.