Календарь событий

31 июля 2019

«Гъэмахуэ узыншэм» пащэ

«Зыгъэпсэхугъуэр Жылагъуэ советым щIы­гъуу» Iуэхум ипкъ иткIэ, зэIущIэ щхьэпэхэр щрагъэкIуэкI узыншагъэр щрагъэфIакIуэ сабий лагерхэм.

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ щIидзащ ДНР-мрэ ЛНР-мрэ щыпсэухэм урысей паспортхэр къыIахыныр ящыгъэпсынщIэным теухуа указым. 

Япэ адыгэ тхакIуэ Къаз-Джэрий СулътIан

Урыс литературэмрэ щэнхабзэмрэ ину зыщаужьа, лъэпкъ щхьэхуитщIыжакIуэ зэщIэхъееныгъэм лъэщу зыкъыщиIэт лъэхъэнэм ирохьэлIэ Кавказыр къэгъазэ имыIэжу Урысейм щыгухьар. 

«КЪЫСХУЭГЪЭГЪУ…»

- Солъэ...Iу...ну, сы...лъэ...Iу...ну сыкъэкIуащ, къысхуэ...гъэгъу, щIалагъэ-делагъэр зэран къысхуэхъуами, иджы... иджы псори къызгурыIуэжащ, - Мурадин щытщ, зэ щэху дыдэу, зэ нэхъ иныIуэу лъаIуэу. 

Махуэ Билал Олимп чемпион?

2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэм къыщихьа дыщэ медалыр Дунейпсо Олимп комитетым (МОК) къытрихыжащ Узбекистаным и цIэкIэ абы щыгъуэм бэна, иджы Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и депутат Таймазов Артур. Ар иджы къыхуагъэфащэфынущ ди бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ Билал.