Календарь событий

01 августа 2019

ХъыбарегъащIэ

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

ИнджылызыбзэкIэ хуиту фыпсэлъэфу фригъэсэнущ Америкэм щылэжьа цIыхухъум. Ар ядэлэжьэнущ сабийхэми балигъхэми.
ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ 8-928-704-09-56 телефонымкIэ.