Календарь событий

02 августа 2019

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

МафIэсым гектар мелуанищ зэщIищтащ

Сыбырымрэ КъуэкIыпIэ Жыжьэмрэ бадзэуэгъуэм и кIэхэм къыщыхъуа мафIэсым кIуэ пэтми зеубгъу. Абы иубыдащ Иркутскэ, Тюменьскэ областхэм я мэзылъэ щIыпIэ куэд дыдэ, апхуэдэуи ар нэсащ Красноярскэ, Хабаровскэ, Пермскэ, Забайкальскэ крайхэм, Бурятием, Якутием. ИджыкIэ къызэратамкIэ, мафIэм зэщIищтащ гектар мелуанищ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «Rainforest Challenge Russia Caucasus» дунейпсо зэпеуэр

ШыщхьэуIум и 1 - 3-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «Rainforest Challenge Russia Caucasus» дунейпсо зэпеуэм хыхьэ Iыхьэр. А зэпеуэр къалъытэ автоспортым хыхьэ зэхьэзэхуэхэу дуней псом щынэхъ гугъу дыдэхэм икIи къуакIэбгыкIэхэм, мэз Iувхэм автомобилхэмкIэ къыщызэдэжэнымкIэ дунейпсо чемпионатым хуагъадэ.

«Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу-2019» зэпеуэм хэтынухэм загъэхьэзыр

Терскол дэт центрым къыщызэхуэса командэхэм зэхьэзэхуэм и Iыхьэ щхьэхуэхэм дызэрыпэлъэщынум зыхуагъэхьэзыр. Абы къыдэкIуэу «АРМИ-2019» къуршыщхьэ зэпеуэм хэтынухэм Iэмал ягъуэтащ блэкIа зэхьэзэхуэхэм хэтахэм яIэщIэкIа щыуагъэ нэхъыщхьэхэм мультимедие форматым иту щыгъуазэ зыхуащIыну. Конкурсым и Iыхьэ щхьэхуэхэм траха сурэтхэмрэ видеофильмхэмрэ наIуэу къагъэлъагъуэ дзэм и спортсменхэм яIэщIэкIа щыуагъэхэри, абыхэм я ехъулIэныгъэхэри.

Япэ адыгэ тхакIуэ Къаз-Джэрий СулътIан

АДЭКIЭ дыкъытеувыIэнщ Къаз-Джэрий и етIуанэ тхыгъэм - «Къэжэр таурыхъым». Ари, зи гугъу тщIа тхыгъэм кIэлъыкIуэу, Пушкиным и «Современникым» и етIуанэ къыдэкIыгъуэм тридзащ, Кольцов Алексей, Языков Николай, шууей пщащэ Дуровэ Наталье сымэ я тхыгъэхэм щIыгъуу.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Ди хьэблэм дэсащ гъукIэ Iэзэ гуэр, ХьэтIалэкIэ еджэу. «ГъущIым псэ къыпигъакIэми ярейщ» хужаIэу Iэзэт ар. Колхоз гъукIэу арати, имыщI щыIэтэкъым, гуи, пхъэIэщи, къитхъи, адрей бел, хьэмфIанэ жыхуаIэхэм я гугъу умыщIыххэ.

Мейкъуапэ къыщыхъуа пелуан

Пауэрлифтингыр, адрейхэм елъытауэ, спорт лIэужьыгъуэщIэщ, ауэ дихьэххэм я бжыгъэм махуэ къэс хэхъуэ зэпытщ. Абы ехъулIэныгъэфIхэр щызыIэрызыгъэхьахэм ящыщщ Европэм щэнейрэ и чемпион, дуней псом тIэунейрэ щытекIуа, ЩIы хъурейм и кубокыр къэзыхьа Хъуажь Юрэ.

«Спартак-Налшыкым» 2019 - 2020 гъэхэм иригъэкIуэкIыну зэIущIэхэр

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2019 - 2020 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм командэхэр щыджэгуну махуэхэр яубзыхуащ. «Спартак-Налшыкым» а лъэхъэнэм къыпэщылъ зэIущIэхэм нобэ фыщыдогъэгъуазэ:

Дунейм ехыжащ Лий Адэлджэрий Iэмырбий и къуэр

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэхэм,

КомплексыщIэр нагъэблэгъащ

«Урысей Федерацэм физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр» федеральнэ программэ хэхам ипкъ иткIэ, Дзэлыкъуэ къуажэм дащIыхь метр зэбгъузэнатIэ минитIым щIигъу къызэрыкI физкультурэ комплексыщIэ. Проектым ипкъ иткIэ, ар унитIу зэхэтынущ. Зым зыгъэпскIыпIэ щащIынущ, есыпIэм метр 25-рэ и кIыхьагъыу. ЕтIуанэ пэшым спортым зыщыхуагъэсэнущ, абы зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм еплъхэм я тIысыпIэхэри иIэнущ. ПэшитIым зытIэщIыпIэхэр, псы зыдэгъэжэхыпIэхэр, гъэсакIуэхэмрэ медицинэм и лэжьакIуэхэмрэ щылэжьэну пэшхэр хэтынущ.

ЩэнхабзэмкIэ унэщIэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэ» къэрал программэм ипкъ иткIэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дащIыхь цIыху 300-м ятещIыхьа щэнхабзэ унэщIэ.

ЩIэблэр щыуджкIэ лъэпкъыр мэгушхуэ

Бадзэуэгъуэм и 31-м Абхъазым и утыкум адыгэ щIалэгъуалэр куэд щIауэ зыпэплъэ «Хэгъэгу джэгушхуэр» щекIуэкIащ.