Календарь событий

07 августа 2019

Хэхыныгъэм хэлэжьыхьынухэр ирагъаджэ

Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и унэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и VI зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным хэлэжьыхьыну участкэ комиссэхэм я лэжьакIуэхэм я семинар. Ар къыщызэIуихым щIыналъэ хэхакIуэ комиссэм и унафэщI Бештокъуэ Хьэмидбий къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ хэхыныгъэхэм зыщыхуагъэхьэзыр, ахэр щрагъэкIуэкI зэманым хэхакIуэ комиссэхэм къапэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм.

Дунейм щыхъыбархэр

 

Иджы Iэщэ гъэтIылъыгъэхэр къыщоуэ

Псэм къыбгъэдэкI усэхэр

КъБР-м щыIэ МВД-м и ветеран милицэм и полковник мы зэманым мылэжьэж Шипилов Валерий и IэдакъэщIэкI «Пишутся душой стихи» тхылъыщIэр дунейм къытехьащ.

Шорэ Туркан: «Ину фIыщIэ пхузощI, кино»

Тыркум щыцIэрыIуэ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа актрисэ Шорэ Туркан и ныбжьыр илъэс блыщI ирикъуащ. Абы теухуа тхыгъэхэр мызэ-мытIэу тетащ ди газетым. 

Хьэту Пётр и сабий усэхэр

АЖЭГЪУЭМЭ НЭХУ

Ажэгъуэмэм и мэ гуакIуэм
Си Iум щызу сыхофыкI…
Махуэр хуэмурэ согъакIуэ,
Нэхур сэ къизмыфыщIыкI…
Щырырет мы мэзыр нэхуу,
Псэ зыпытыр щрегуфIыкI,
Си гум жеIэ уэрэд щэхуу,
СыкIуэжынуи сигу пымыкI.

ЛАНДЫЩЭ

Иужьрей адыгэ джэгуакIуэ Мыжей Сэхьид

Зи IуэхущIафэкIэ, жыIэгъуэ­кIэ, псэукIэкIэ лъэпкъ тхыдэм, цIыхугухэм фIыкIэ къинэжа иужьрей адыгэ джэгуакIуэ Мыжей Сэхьид псэужамэ, мы ­махуэхэм и ныбжьыр илъэси 170-рэ ирикъунут.

Къурмэныр къызэрежьар

Муслъымэным и фарзхэм (Iэмал имыIэу ­игъэзэщIэн хуейхэм) ящыщщ къурмэн укIыныр. Ар Алыхьым и арэзыщIыныгъэр къызэралэжь, Тхьэм пэгъунэгъу ухуэзыщI Iуэхугъуэщ икIи мы гъэм тохуэ шыщхьэIум и 11-13 махуэхэм. Дауэ атIэ Къурмэныр къызэрежьар икIи сыт абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар?

Псыгуэнсу щыщщ ар, упэлъэщынукъым

БлэкIа лIэщIыгъуэм и бгъущI гъэхэм Псыгуэнсу къуажэм хуабжьу зыщиубгъуащ спорт лIэужьыгъуэ зыбжанэм. Абыхэм щIэуэ къахыхьащ а щIыпIэм щыщ ныбжьыщIэ куэд дэзыхьэха кикбоксингыр. Аращ зи фIыгъэр дуней псом тIэунейрэ и чемпион, Европэмрэ ЩIы хъуреймрэ я кубокыр къэзыхьа, спортымкIэ дунейпсо класс зиIэ мастер Жьанэ Мурат а жылэм къызэрыдэкIар.