Календарь событий

09 августа 2019

Мазихым кърикIуахэм ироплъэж

Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм и коллегием и зэIущIэм 2019 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуахэм щыхэплъэжащ, етIуанэ илъэс ныкъуэм гу нэхъ зылъытапхъэхэр щаубзыхуащ.

«Москва-Дамаск» фильмыр къатыж

«Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалымкIэ бадзэуэгъуэм и 12-м къатыжащ «Москва-Дамаск» арт-марафоным къытращIыкIа фильмыр. Ар теухуащ сурэт щIынымкIэ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» X дунейпсо фестиваль-зэпеуэм пашэ щыхъуахэм я лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса, бгъэIэпхъуэ хъу художественнэ гъэлъэгъуэныгъэм.

Дунейм щыхъыбархэр

УлъэIуэн щхьэкIэ иджы лицензэ ухуейщ

Закон гъэщIэгъуэн къыщащтащ иджыблагъэ Швецием и Эскильстунэ къалэм. Абы и уэрамхэм лъэIуакIуэу удэтын щхьэкIэ лицензэ уиIэн зэрыхуейм теухуащ ар. Къалэм и Iэтащхьэхэм я унафэм ебакъуэм къуэдыуэ тралъхьэнущ Швецием и кронэ миниплI (еврэ 371-рэ мэхъу).

Лъэпкъзэлъыгъуазэр махуэ ирехъу!

Псэр мэпIейтей иджыри, гур мэпхъэр. ГукъэкIыжхэм хожабзэри, махуэхэр нэщхъыфIэу щIепщытыкIыж, гъуэгуанэ махуэ зыщIэкIа лъэри щIым хуиту толъэт.

«Сытхэну сыщытIысым деж, уафэр зэлъыIукIым хуэдэщ»

Адыгэ усакIуэ, прозаик, драматург, ­пуб­­лицист, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэ­рыIуэ Къуиикъуэ Налбий Инус и къуэр Адыгэ Республикэм и Теучэж районым хыхьэ ­Къунчыкъухьэблэ къуажэм 1938 гъэм ­бадзэуэгъуэм и 20-м къыщалъ­хуащ. 1957 гъэм Адыгей къэрал пединститутым ­щIэ­тIысхьащ. ЕджапIэр къыщиуха 1962 гъэм къыщыщIэдзауэ 1978 гъэ пщIондэ «Социалистическэ Адыгей» газетым кор­ректору, корреспонденту щылэжьащ.

НапIэдэхьеигъуэ


Къуэныкъуей Назир

Жырым хуэдэ

Къардэн Къэбард Лэкъумэн и къуэм и гъащIэр ещхьт вагъуэижым - махуэ 257-кIэщ ар Хэку зауэшхуэм зэрыхэтар. Дэф­тэрхэм яхъумащ абы сыхьэтихым къриубыдэу и танкымкIэ нэмыцэ фашисту 50-м щIигъу зэриукIар, топу 5 зэрикъутар, къуентхъыу танки 7, топ 13, автомашинэ 78-рэ дыдейхэм къаIэрыхьэным ар зэрыхэлIыфIыхьар...

Марем пшыхь

Фэ фщIэрэ?

Пащтыхьыгъуэр - ди лъэхъэнэм

XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм языныкъуэ пащтыхьыгъуэхэр зэхэкъутэжащ, адрейхэм я хуитыныгъэхэр нэхъ мащIэ хъуащ. Ауэ щыхъукIи, иджыри къыздэсым къэрал щыIэщ пащтыхьхэмрэ пащтыхь гуащэхэмрэ унафэ  щаIэщIэлъу.

Диктаторхэр

Лъэпкъ макъамэкIэ дунейр зыгъафIэ

Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ пщIэ лей хуэтщIу къокIуэкI джэгуакIуэхэм. Лъэпкъ Iэмэпсымэхэр зыгъэбзэрабзэхэмрэ ахэр зыщIыф IэпэIэсэхэмрэ жьантIэр хуагъэфащэрт.

Ямыдэми, яфIэтхэрт

Акъсырэ Залымхъан теухуауэ жысIэм и нэхъыбэр пцIыуэ къыпщыхъункIэ хъунущ, апхуэдизкIэ гъэщIэгъуэныщэщи.

Жэман Iэминэрэ Памук Орхьанрэ

ЛитературэмкIэ Нобель саугъэтыр зыхуагъэфэща, зи тхыгъэхэр бзэ тхущIым щIигъукIэ зэрадзэкIа тырку тхакIуэ цIэрыIуэ Памук Орхьан и «Рыжеволосая женщина» романыр 2017 гъэм япэу урысыбзэкIэ къыдэкIащ. Толстой Лев и лэжьыгъэхэм Памук зэрыдахьэхыр къалъытэри, и щIэблэм ар Москва ирагъэблэгъащ икIи Лениным и цIэр зезыхьэ къэрал библиотекэм абы и тхылъым и лъэтеувэ пшыхь щращIэкIащ. ЗэIущIэ гъэщIэгъуэным зригъэхьэлIащ режиссёр, киноактрисэ, композитор, драматург, сценарист Жэман Iэминэ.

Уэзы МураткIэ зэджэр, маржэ…

СамбэмкIэ дунейми Европэми я чемпион, Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Уэзы Мурат щыбанэ алэрыбгъум къищынэмыщIауэ, жылагъуэ-политикэ гъащIэми увыпIэшхуэ щиIыгъщ - ар республикэм и Абазэ щIыналъэм и Iэтащхьэу лэжьащ, иужькIэ КШР-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэу щытащ, 2018 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэ лъандэрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Администрацэм и унафэщIщ.