Календарь событий

11 сентября 2019

ЦIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуей ахъшэр яубзыху

КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Правительствэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий. Абы Iуэхугъуэ 18-м щыхэплъащ.

Дунейм щыхъыбархэр

Тхьэмахуэ махуэ кIуам, фокIадэм и 8-м, къэралым щызэхэтащ хэхыныгъэхэр - УФ-м и субъект 85-м щекIуэкIащ хэхыныгъэ, референдум зэхуэмыдэу 6015-рэ.

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Адыгей  лIыхъужьхэр

Миус деж

Адыгэ (къэбэрдей) дзэпщхэр

ХVII лIэщIыгъуэм икухэм щыщIэдзауэ ХьэтIохъущокъуэхэ нэхъ цIэрыIуэрэ фIэлIыкI нэхъ зиIэрэ Къэбэрдейм исакъым.

Гъэм и къызэIухыныгъэу къалъыта Налшык и «Спартак»!

Топджэгум и IэщIагъэлIхэм, абы тетхыхь, тепсэлъыхь журналистхэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къызэралъытамкIэ, 2006 гъэм и къызэIухыныгъэ хъуащ Налшык и «Спартак»-р. Абы и джэгукIэмрэ и ехъулIэныгъэхэмрэ куэд дыдэ итхьэкъуащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр лъагэу иIэтащ.

Нэхъ лъэщхэр ягъэпажэ

КъБР-м щыIэ МВД-м и спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм пашэныгъэр къыщыхьынымкIэ гырэ спорт зэхьэзэхуэ.