Календарь событий

13 сентября 2019

Террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжащ

Шэджэм районым и щIыналъэ администрацэм и жэрдэмкIэ Шэджэм къалэм щрагъэкIуэкIащ Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа пэкIу. Район администрацэм и унафэщIхэм, жылагъуэ лIыкIуэхэр, Шэджэм къалэм дэт курыт школ №2-м и еджакIуэхэр, республикэм щыIэ МВД-м къикIахэр, Урысейм и МВД-м и IуэхущIапIэу Шэджэм районым щыIэм и унафэщIхэмрэ абы щылажьэхэмрэ зэхуэсат террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжын папщIэ.

Я хуитыныгъэхэр пхагъэкIыу

2019 гъэм фокIадэм и 8-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхахащ республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр. Iэ зыIэтахэм яхэтащ ди щIыналъэм Тезырхэр щрагъэхьэкIыу щыIэ IуэхущIапIэхэм щаIыгъхэри.

Дунейм щыхъыбархэр

Урысейм щыщу Тыркум я нэгу зыщрагъэужьыну кIуа унагъуэ куэдым я дежкIэ гуауэшхуэу къыщIидзащ я мыгъэрей зыгъэпсэхугъуэр: мы илъэсым абы дунейм щехыжащ цIыху 88-рэ.

Хэхыныгъэр щекIуэкIа махуэм энергетикхэр тэмэму лэжьащ

Хэхыныгъэр щекIуэкIа фокIадэм и 8-м «Кавказ Ищхъэрэ Россети» IуэхущIапIэм и «Къэббалъкъэнерго» къудамэм и IэнатIэ псори зэблэу къыхэмыкIыу лэжьащ. Апхуэдэу энергетикхэм я къалэнхэр тэмэму ирахьэкIащ Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъэпIами.

А лъэхъэнэм электросетым и IуэхущIапIэхэр тэмэму лэжьэн папщIэ район псоми я IэщIагъэлIхэр я IэнатIэм пэрытащ. Зыхуэфащэ Iэмэпсымэхэмрэ техникэмкIэ къызэгъэпэщауэ цIыху 92-рэ зыхэт бригадэу 23-рэ республикэм и щIыпIэ псоми я къалэнхэр щыпэрытащ.

 

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Совет Союзым и ЛIыхъужь, генерал Кузнецов Георгий и гъащIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ щыгъуазэ хъуа дэтхэнэми игъэщIэгъуапэу жиIэнщ: «Мы цIыхум имыгъэунэхуауэ сыт щыIэ?!

Мазэгъуэ нэхум нуркIэ нэр щIесыкI

Даур Аслъэн и творческэ гъуэгуа­нэм уигу къегъэкI Кавказ Ищхъэрэм профессиональнэ макъамэ щэнхабзэм япэ лъэбакъуэхэр щызычахэр, псалъэм папщIэ, Гасанов Готфрид,

Мэрем пшыхь

Нобэрей щIалэгъуалэм я дуней тетыкIэмкIэ мыарэзыуэ псалъэмакъ зэхуэмыдэхэр ирагъэкIуэкIыу куэдрэ зэхыбох. Апхуэдэу щытми, псори зы къупхъэм щIэбгъэкIыныр тэмэмкъым. ФIыи Iеи здэщымыIэ щыIэкъым. ГъащIэм и хабзэхэм ящыщ зыуэ къыщIэкIынщ, сыт хуэдэ зэманми нэхъыжьхэр щIалэгъуалэмкIэ мыарэзыуэ щытыныр.

Дэрэжэгъуэм къыпещэ!

Премьер-лигэм щыхэтыну етIуанэ илъэсыр «Спартак-Налшыкым» нэхъ къызэрехьэлъэкIынур гурыIуэгъуэт. Гъэ кIуам зыхуеину очко бжыгъэр къацIыхухукIэ зэригъэпэщри, ар гуп нэхъыщхьэм къыхэнат. Абы къыдэкIуэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэм и джэгукIам куэд дихьэхат икIи ебгъуанэ увыпIэр кIэух турнир таблицэм зэрыщиубыдар зыми игъэщIэгъуатэкъым.

Саугъэт нэхъыщхьэр - Инарыкъуейм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Инарыкъуей къуажэмрэ Камчаткэм щыIэ Елизовэ къалэмрэ щыщIадзащ футбол джэгупIэ IэрыщI губгъуэхэр ухуэным. Лэжьыгъэхэр зэфIэкIын хуейщ фокIадэ мазэм къриубыдэу.

Атэбий Марат и текIуэныгъэ

Ставрополь къалэм дэт «Ставрополь Арена» спорт-зыгъэсапIэ центрым фокIадэм и 7-8-хэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ спортсмен 70-м щIигъу.