Календарь событий

18 сентября 2019

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Мэзкуу зыхъумэжхэм ягу къэкIыртэкъым зымащIэкIи бийм худачыхыну. Ахэр лIэн-къэнэну пэщIэуват езыхэм нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэ, Iэщэ лъэщкIи зэщIэузэда биидзэм.

КIэухыр зыIагъэхьами…

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм ди щIалэхэм щрагъэкIуэкIа ещанэ илъэсым арэзы нэхъ дыкъимыщIауэ къэнащ. Щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр гурыIуэгъуэщ – щIэщыгъуэр икIат. Япэ илъэситIым къэралым и топджэгу нэхъыфI дыдэхэм ди «Спартак-Налшыкыр» зэрыхэт къудейм дэрэжэгъуэ къыдитамэ, иджы дыхуейт ар нэхъ лъагэу турнир таблицэм щыдэкIуэтеину.

Студент гъащIэм хашэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зэхуэс хьэлэмэт щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм мы гъэм щIэтIысхьа студентхэр университет гъащIэм хэшэным. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, джэгукIэ щытыкIэм иту къызэрагъэпэща зэхуэсым кърихьэлIащ университетым и унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, студент нэхъыжьхэр.

ЛIыхъужьыгъэм и дерс

Налшык къалэ дэт 1-нэ гимназием «Антитеррор» фIэщыгъэр зиIэ дерс щекIуэкIащ иджыблагъэ. ЗэIущIэр къызэрагъэпэщат Урысей МВД-м и Краснодар университетым и къудамэу ди республикэм и къалащхьэм дэт Кавказ Ищхъэрэ институтым и лIыкIуэхэм.

Лэжьыгъэм цIыхур егъэбжьыфIэ

30 гъэхэм ди къэралым ухуэныгъэ ин дыдэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщщ Бахъ­сэн ­ГЭС-р, Тырныауз вольфрам-молибден комбинатыр.

Гиппократ и тхьэрыIуэм тетхэр

ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 30 гъэхэм я пэщIэдзэм ­Зеикъуэ къуажэм иIэ хъуащ медпунктрэ лъхуапIэрэ, япэ сы­маджэщыр къы­щы­зэIуахащ 1935 гъэм.

Тхьэм и унэ

Сыжажэ Ахьмэд Хьэжпагуэ и къуэр 1928 гъэм къалъхуащ. 1941 гъэм 5-нэ классыр къиухащ. Абы и иужькIэ колхозым щы­лэ­жьащ. Дзэ къулыкъу нэу­жьым Тырныауз комбинатым кIуэри, илъэс 22-кIэ шахтэм щIэтащ, 1990 гъэ лъандэрэ къуажапщэ жэ­мыхьэтым и ефэндыуэ лэжьащ. 1994 гъэм хьэ­жыщI щы­Iащ.

Абхъазым макIуэ

Лъэпкъ Iуэху

«Абхъаз лъэпкъым и хэку зауэшхуэм и ветеранхэр» жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэтхэм я мурадщ дяпэкIэ нэхъ жыджэру лэжьэну. Мазэ зыбжанэ ипэкIэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэу хахащ Щэрдан Тимур. Ди республикэм щыщу Куржы-абхъаз зауэм хэтахэр нэхъ щIэх-щIэхыурэ зэIуагъэщIэнущ, Абхъазым и утыкум, абы ит фэеплъым я мыхьэнэр ди цIыхубэм яIэщIэмыгъэхуным, щIалэгъуалэр хэкупсэу къэгъэхъуным хуэунэтIа Iуэхухэр зэфIагъэкIынущ абы хэтхэм.

Бахъсэндэсхэм я жэрдэмкIэ

«Адыгэхэм я махуэр Бахъсэн районым и къуажэхэм фокIадэм и 20-м щагъэлъэпIэнущ, къыкIэлъыкIуэ щэбэт махуэм Налшык и ипподромым Бахъсэн район муниципалитетым и жэрдэмкIэ шыгъажэшхуэ щрагъэкIуэкIынущ», - къыщыхигъэщащ район администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур щIыналъэм и унафэщIхэмрэ къуажэхэм я Iэтащхьэхэмрэ я зэIущIэм.
Къызэхуэсахэм зэпкърахащ иджыпсту къэув къалэн нэхъыщхьэхэр: бюджет ахъшэр къызэрагъэсэбэпыр, мэкъумэш щIапIэхэр бэджэнду зэратым пэкIуэ ахъшэр къызэрыхахыр, къуажэхэр зэIузэпэщ зэращIыр.

Дунейм щыхъыбархэр

Къэралищым я унафэщIхэм я зэIущIэ