Календарь событий

27 сентября 2019

«Хахуагъэм папщIэ» медалхэр яритащ

КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь «Хахуагъэм папщIэ» медалхэр яритащ республикэ УГИБДД-м и лэжьакIуитIым.

Махуэшхуэм и щIыхькIэ

Адыгэхэм я махуэр Iэтауэ щагъэлъэпIащ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэм.

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и лIыкIуэхэм ящыщу цIыхуипщIым визэ къратакъым

Нью-Йорк щокIуэкI ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм и 74-нэ сессиер. ФокIадэм и 23 - 30-хэм зэлэжьыну яубзыхуахэм ящыщщ тхьэмыщкIагъэр гъэкIуэдыным, цIыхухэм щIэныгъэфI егъэгъуэтыным, щIыуэпсым уигъэгузавэу игъуэт зэхъуэкIыныгъэхэм зэрыпэщIэтыну щIыкIэхэр убзыхуным, цIыхухэм заужьынымкIэ зэхуэдэ Iэмалхэр къахузэгъэпэщыным пыщIа Iуэхухэр.

КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Мы гъэм шыщхьэуIум и 27-м Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ  Управленэм и плъыр частым зыхуигъэзащ илъэс 42-рэ зи ныбжь цIыхухъум.

Жыджэру хэтщ

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым и щIалэ­гъуалэр дапщэщи жыджэру хэтщ «Донор ныбжьыщIэм и махуэ» дунейпсо пса­пащIэ акцэм. 2011 гъэ лъандэрэ къыхалъ­хьауэ екIуэкI а Iуэхугъуэм мы махуэ­хэм ди республикэми зыщиубгъуащ. Хуэныкъуэхэм папщIэ лъы ятыну хьэ­зы­ру ­къэуващ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэм ящыщ куэд.

Зэи тщыгъупщэнукъым

Дэтхэнэ зыри и гъащIэ гъуэгуанэм щыхуозэ цIыху куэдым: фIыхэми Iейхэми, хьэлэлхэми къузгъунхэми, нэгу зэIухахэми гукъыдэжыншэхэми, гъащIэ и пIалъэ зыщIэу абы Iущ ищIахэми псэун щIэ­зыдзэгъащIэхэми. Язы­хэзри зыгуэркIэ къытхуэ­щхьэпэщ, зэхэщIыкI диIэ­нымкIэ,  гъащIэр къыд­гурыIуэнымкIэ сэ­бэ­­пышхуэ къытхуэхъуу. Я кIэн къикIащ цIыху губзыгъэм, Iущым, пэжым, дунеймрэ гъащIэмрэ хуэнабдзэгубдзаплъэм епсэлъэну Iэмал зиIахэм. Си щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, абы и лъэ­ныкъуэкIэ сынасы­пы­фIэу зыкъызолъытэж - цIыху цIэрыIуэ, телъыджэ куэд соцIыху.

ЖиIэмрэ ищIэмрэ зэтехуэрт

Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.

МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР

ЦIыхур къэпцIыхун папщIэ е удэлэжьэн, е удэшхэн хуейщ.
ГушыIэ здэщымыIэ Iэнэм щысыгъуейщ.
Нэхъыжьым жиIэм емыдэIуэфым, нэхъыщIи къигъэдэIуэфынукъым.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэр Иорданием и пащтыхьыкъуэ Хьэсэн бен-ТIалал и хьэщIэщ. Амман, 1999 гъэ

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и япэ тхьэмадэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм Заур фIыуэ ялъагъу, пщIэ хуащI, и лэжьыгъэм и мыза­къуэу, илъэс куэдкIэ жылагъуэ-политикэ гъащIэм жыджэру зэрыхэтам щхьэкIэ.

Пшэ хужь Iэрамэшхуэм изогъэщхь

ЦIыхур зэрыхъунур и натIэм иту дунейм къытехьэу жаIэ. Заур зэрыхъуну псор и натIэм ихуэну си фIэщ ­хъуртэкъым, сыту жыпIэмэ гъукIэм къыщежьэу абы икIуа гъуэгуанэ кIыхьыр къыпхуэмыIуэтэным хуэдизщ. Сэ насып сиIэти, сыщIалэ цIыкIуу, илъэс пщыкIуий фIэкIа сымыхъуауэ, Заур сцIыхуащ. Литературэр къызгурыIуэу, живописым хэсщIыкIIауэ сыхъуамэ, япэ дыдэ зи фIыщIэр Заурщ. Сригушхуэу жызоIэ ар си ныбжьэ­гъуфIу зэрыщытар, си тхыгъэ Iэджэм абы и цIэ тетщ, фэеплъ хуэсщIауэ. Ар зэи сщыгъупщэркъым икIи си фIэщ хъуркъым сыпсэуху си гум ихуну. Апхуэмыдэуи дауэ, ныбжьэгъу ящыгъупщэрэ?!

Нало Заурбий (Заур) Мыхьэмэт и къуэр

Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм. 1954 гъэм къыщыщIидзэри, псэуху, Нало Заурбий щылэжьащ Гуманитар къэ­ху­тэныгъэхэмкIэ институтым, 1979 - 1987 гъэхэм Заурбий IуэрыIуатэмрэ литературэмкIэ и къудамэм и унафэщIу щытащ.

ДызыщIэхъуэпсыну дышына лъагапIэ

Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2010 гъэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм 2010 гъэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм нэхъапэм дызыщIэхъуэпсыну дышына лъагапIэ къытхуихьащ. Зэи къэмыхъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм къэралпсо зэпеуэм еханэ увыпIэр щиубыдащ икIи европэпсо утыку ихьэным зымащIэ дыдэщ иIэжар.