Календарь событий

02 октября 2019

Адэжь лъахэм ущыпэIэщIэм дежщ ар зэрылъапIэр щызыхэпщIэр

Хэхэс адыгэхэм я Iуэху нэхъ щыдэкIыу, я бзэр нэхъ щахъумэфу къалъытэ Иорданиер. Абы куэдрэ тхутопсэлъыхь Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэт, Иордан Хьэшимит Пащтыхьыгъуэм и сенатор, а къэралым щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэ Къардэн Самир, нэ­гъуэщIхэри.

ГущIагъщIэлъхэр макъамэм къезыгъэIущэщ

УФ-ми КъБР-ми гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, композитор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, Джэрмэншык къуа­жэм 1940 гъэм къыщалъхуа Молэ Владимир Лил и къуэм Саратов дэт къэрал консерваторэм щеджэу итхауэ щытащ Акъсырэ Залымхъан и пьесэр зи лъаб­жьэ «Дахэнагъуэ» оперэр.

АдэкIэ пэлъэщыжакъым

(Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2011 гъэ)

Премьер-лигэм щригъэкIуэкI зэхьэзэхуэм и 2011-2012 гъэ джэгугъуэм «Спартак-Налшыкыр» хыхьащ илъэс зыбжанэ хъуауэ командэм и тренер нэхъыщхьэу щыта, налшыкдэсхэр премьер-лигэм хэзыша Красножан Юрэ ящIы­мыгъуу. ЩIымахуэм ар ирагъэблэгъат Мэзкуу и «Локомотив»-м. Абы и пIэкIэ гупыр IэщIалъхьащ Ещтрэч Владимир. Ар Налшык къыщалъхуат икIи и футболист гъащIэм ди деж щыщIидзат. Нэхъапэм абы игъэхьэзырат Мейкъуапэ и «Дружба»-р.

Бахъсэн и жыг хадэхэм мыIэрысэ къыщрахьэлIэж

Бахъсэн районым и хозяйствэхэм мыIэрысэ къыщыпачыжу хуежьащ. Ар къызэрыгуэкI жыг хадэхэми пасэу къызыпыкIэ иджырей хадэхэми щыбэгъуащ. Иджырей жыг хадэу гектар 293-м нэхъыбэу щагъэкIыр щIэупщIэшхуэ зиIэ «Гала», «Редчиф». «Джеромини» лIэужьыгъуэхэрщ.

Коррупцэм пэщIэтыным теухуауэ аргуэру зэ

 Бахъсэн муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм иджыблагъэ щекIуэкIащ коррупцэм пэщIэтынымкIэ лэжьыгъэхэр къызэрызэгъэпэщыпхъэм, а Iуэхур щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм зэрыщагъэувам теухуа зэIущIэ. Абы кърагъэблэгъат Бахъсэн муниципальнэ районым и администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэхэр, администрацэм и управленэхэмрэ къудамэхэмрэ я унафэщIхэр, муниципальнэ къулыкъущIэхэр, районым хиубыдэ къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, егъэджэныгъэм, щэнхабзэм, спортым я IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, хьэрычэтыщIэхэр. ЗэIущIэм апхуэдэу щIэсащ КIуэкIуэ В. М.

Къуажэм и махуэшхуэр ягъэлъапIэ

Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Белокаменскэ къуажэм иджыблагъэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ а жылагъуэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 зэрырикъур.

ХьэтIохъущыкъуей къуажэм хиубыдэ щIыналъэ автомобиль гъуэгур зэрагъэпэщыжащ

Гъуэгум километри 5 хъу и Iыхьэр иджырей мардэхэм къриубыдэу зэрагъэпэщыжащ. Абы телъар къытрахри захуэ ящIащ икIи асфальтыщIэр тIэунейрэ тралъхьэжащ. Гъуэгум а и Iыхьэм и лъэныкъуитIри иращIэкIащ, дамыгъэщIэхэр щагъэуващ.

Нэхъапэм зэи щымыIа лъагапIэ ин

Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым лъагапIэм дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр фокIадэм и 30-м къыщихьащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие. Нэхъапэм ди пщащэр щытекIуащ 2015 гъэм Пекин щыIа, 2017 гъэм Лондон щекIуэкIа апхуэдэ зэпеуэхэм. Иджы прохладнэдэс хъыджэбзыр щэнейрэ дунейпсо чемпионщ – лъагапIэ дэлъей цIыхухъухэми цIыхубзхэми игъащIэм яхэтакъым ар зыхузэфIэкIа. КъищынэмыщIауэ, щхьэ зытелъ стадионхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм тIэунейрэ ЩIы хъурейм щынэхъ лъэщащ.

Дунейм щыхъыбархэр

Жэпуэгъуэм и 1-м къыщыщIэдзауэ Урысейм къару щагъуэтащ закон зыбжанэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм. Псалъэм папщIэ, цIыхухэр шордакъым (балконым) тету тутын ефэу хуадэжынукъым, кинотеатрхэмрэ сымаджэщхэмрэ шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным теухуа хабзэхэр нэхъ щIакъузэнущ, бюджет IэнатIэм и лэжьакIуэ гуп щхьэхуэхэм я улахуэм хухагъэхъуэнущ