Календарь событий

03 октября 2019

Нобэ КъБР-м и Парламентым хех Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр

Нобэ КъБР-м и Парламентым хех Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр

Дунейм щыхъыбархэр

«А Iуэхур пIалъэ-пIалъэкIэрэ къаIэт, я нэхъ мащIэрамэ, 2015 гъэм къыщыщIэдзауэ. А зэманым наIуэ къищIащ апхуэдэ зэгурыIуэныгъэ зэтщIылIэным Белоруссиер зэрытемыгушхуэм къэралитIым ди зэхущытыкIэхэр зэрызэIимыгъэхьэм, - жиIащ белорус политолог Шевцов Юрий.

«Сыадыгэщ» жызыIэр куэдщ, ауэ бзэр зыщIэр мащIэщ

Тенджыз  ФIыцIэм и адрыщI лъэныкъуэмкIэ къы­щыс адыгэхэмрэ хэкурысхэмрэ зэпы­зыщIэ лъэ­мыжщ адэжь щIыналъэм щIэх-щIэхыурэ къакIуэ, адыгэ Iуэхум телажьэ, зи хэкур зрагъэбгына  ди адэшхуэхэм я фэеплъым хуэпэж цIыхухэр.

Марем пшыхь

Ноблелэ (Noblella pygmaea) - хьэндыркъуакъуэхэм я нэхъ цIыкIу дыдэщ. Абы и кIыхьагъыр миллиметри 10-13 хъууэ аращ.
* * *
Терафозэ Блондэ бэджыр Гиннесс и тхылъым иратхащ, дуней псом нэхъ ин дыдэу къыщалъытэри. Абы «птицеед-голиафкIэ» йоджэ. Бразилием и ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ, Венесуэлэм, Суринам, Франджым, Гвианэ, Гайанэ щыIэ тропик мэзхэм щопсэу.

Хъуапсэ и псэ кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Тимур нобэр къыздэсым цIыхухэм къызэращIэу щытар пшынауэ Iэзэущ. Иджыри къэс къикIуа творческэ гъуэгуанэм дидзыхауэ, адыгэ макъамэ гъуазджэм абы гъуэгущIэ щыпхеш. И Iуэхур къызэ­рекIуэкIам, адэкIэ и мурадхэм тедгъэпсэлъыхьыну Тимур зыхуэдгъэзащ.

ПроектыщIэ утыку къыдохьэ

Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Си гуа­пэу хъыбар фызогъащIэ фокIадэм и 1-м ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Ака­демием псапэхуэщIэу щIэ­ныгъэ проектыщIэ си нэIэ щIэту утыку къызэрырихьэмкIэ.

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ.

КъыщIагъуа илъэс ныкъуэри къахуэгъэсэбэпакъым

Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2012 гъэ

«Спартак-Налшыкыр» ди къэралым и командэ нэхъыфIхэм зэрахэта илъэсихрэ ныкъуэм и кIэух хъуащ 2012 гъэм и япэ Iыхьэм щыIа зэхьэзэхуэр. Адрей зэпеуэхэм ар хэпщIыкIыу къащхьэщыкIащ икIи европей лъэхъэнэм трагъэхуэн папщIэ илъэсрэ ныкъуэкIэ ирагъэкIуэкIащ: 2011 гъэм щыIам ипкъ иткIэ, къахьа увыпIэхэм елъытауэ, премьер-лигэр гупитIу ягуэшащ, къыкIэлъыкIуэ илъэсым и ныкъуэм нэхъыфIийм зэхагъэкIащ медалхэр зыIэрыхьахэр, адрейхэр гуп нэхъыщхьэм къыхэнэным щIэбэнащ.