Календарь событий

04 декабря 2019

Лъэпкъхэм я Iуэху ягъэкIуатэ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ Советым и зэIущIэр (иджыблагъэ Налшык къалэм щекIуэкIар) къыщызэIуихым, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къытеувыIащ мыхьэнэшхуэ зиIэу къилъытэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъхэм я щэнхабзэр хъумэным, абы ехьэлIа къэрал политикэр гъэзэщIэнымкIэ IэщIагъэлIхэр щIыпIэхэм щыгъэхьэзырыным, я хэкур фIыуэ ялъагъуу щIэблэр къэгъэтэджынымкIэ егъэкIуэкIыпхъэ лэжьыгъэм, нэгъуэщIхэми.

Дунейм щыхъыбархэр

Урысейм щыпсэухэм IэнатIэ яIэнымкIэ къэрал къулыкъущIапIэм зэбгригъэха хъыбарым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, махуэ тIурытI фIэкIа мыхъу лэжьэгъуэ тхьэмахуитI зэкIэлъыкIуэу къапоплъэ ди цIыхухэм.

Псори дяпэкIэщ!

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм щэкIуэгъуэм и 28-м иригъэкIуэкIащ къэщIэрейхэмрэ гушыIэрейхэмрэ я «Джэгурэш» джэгу зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэгъуэ. Ар теухуат дунейпсо бэджыхъымрэ (Интернетым) ар ди гъащIэм къызэрыхэпшахъуэрэ зэрызытхъуэжамрэ. Налшык къалэм дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щызэпеуащ Бахъсэн къалэм и 6-нэ курыт еджапIэм («Вагъуэбэ»), Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм и 3-нэ курыт еджапIэм («Нанэ и псэ»), Табыхъу Хьэзрит и цIэр зэрихьэу Анзорей къуажэм дэт школым я гъэсэнхэр («Налмэс»).

ЗауэлIхэм я цIэхэр ягъэбелджылыж

ТхылъыщIэ
1942 гъэм Къэщкъэтау къуажэм щекIуэкIа зауэм хэкIуэда зауэлI 353-м я цIэхэр ягъэбелджылыжащ. Аращ лъабжьэ хуэхъуар Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм щIэрыщIэу къыщыдагъэкIыжа «Имена ушедших - в сердцах живых» тхылъым.

Акъылыр уасэншэщи, гъэсэныгъэр гъунэншэщ

Дэ къытхуатх

Акъылыр уасэншэщи, гъэсэныгъэр гъунэншэщ, жи адыгэм. А псалъэжьыр и пщалъэу къэгъуэгурыкIуащ Шыфэдыгъу (ХьэпцIэ) Светланэ.

Урысей гвардием и унафэщIыр цIыхухэм яIущIэнущ

Гу зылъытапхъэ

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м сыхьэтыр 12-м щыщIэдзауэ 20 хъуху Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и хэщIапIэм цIыхухэм щаIущIэнущ управленэм и унафэщI полицэм и полковник Васильев Сергей.

Фыкъэпсалъэ, фыкъатхэ: (88662) 96-17-14; КъБР, Налшык къалэ, Калининградскэ уэрам, 49. 14-нэ, 15-нэ автобусхэр къокIуалIэ. УпщIэ зиIэу ди хэщIапIэм къеблэгъэнухэм я паспортыр яIыгъын хуейщ.
УФ-м и Президентым и унафэкIэ мыпхуэдэ зэIущIэхэр Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу илъэс къэскIэ ирагъэкIуэкI.

 

Адыгэм и къэкIуэнур

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Теберда курорт къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Адыгэм и къэкIуэнур» фIэщыгъэр зиIэ зэхуэс. Къыхэгъэщыпхъэщ мыпхуэдэ Iуэху япэу зэхашэу зэрыщытыр. Ар къызэригъэпэщат Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыIэ Адыгэ Хасэ - Шэрджэс Парламентым и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм, КъШР-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэмрэ печатымкIэ и министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу.

Лэжьыгъэ щхьэпэ ирагъэкIуэкI

Урысейм и Пенсэ фондым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр къуажэхэм, IуэхущIапIэхэм кIуэурэ цIыхухэм яхуозэ, пенсэм, льготэхэм теухуауэ яIэ упщIэхэм жэуап ират.

Сом мелуани 2-м щIигъу япшын

ФщIэн  папщIэ
 
Зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, щэкIуэгъуэм и 22 - 29-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр 5. 408-рэ къы­­­зэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуани 3-рэ мин 860-м щIигъу. А махуэхэм къриубыдэу сом мелуанрэ 2-рэ 300 857-рэ япшынащ.

ФатIимэ

Хетагуров Коста
(Кавказ повесть)

(КIэлъыкIуэр.
ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 27, 28-хэм итщ).

III

Олимп чемпион Чыржын Мухьэрбий

1972 гъэм Мюнхен щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр адыгэхэм ди дежкIэ хуабжьу мыхьэнэшхуэ зиIэщ - адэжь Хэкум щыщ ди лъэпкъэгъухэр япэ дыдэу чемпион хъуащ. Адыгейм икIа Чыржын Мухьэрбийрэ къэбэрдей щIалэ Шыхъуэ Борисрэ атлетикэ хьэлъэмрэ лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ я дыщэ медалхэр нэхъапэм зэи димыIа дэрэжэгъуэ инт.