Календарь событий

11 декабря 2019

ПсапащIэ ныбжьыщIэхэр

«2019 гъэм и волонтёр нэхъыфI» республикэ зэпеуэм щытекIуахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ.

Волонтёр гупхэр, IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэу илъэс 14-м зи ныбжьыр фIэкIахэр хэту ирагъэкIуэкIа зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэр псапэ зыпылъ Iуэхум ди щIыналъэм зыщегъэубгъунымрэ абы нэхъыбэ къыхэшэнымрэщ.

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

УФ-м и Конституцэм щыубзыхуахэр ягъэзэщIэн папщIэ

Урысей Федерацэм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм игъэхьэзыращ щIыхуэхэр пенсэхэмкIэ ирагъэпшыныжу мыдэным, апхуэдэуи къытехуа къуэдыхэр лэжьапщIэм щыхагъэкIкIэ цIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу ягъэувауэ щыIэ мардэм хуэдиз ахъшэ иужьрейм къыхуэнэу щытыным теухуа законопроектхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухудхэр

ЩэкIуэгъуэм и 26-м Налшык щекIуэкIащ тхьэIухудхэм я зэпеуэ «Мисс КБР-2019», «STAR­KBR» агентствэм къызэригъэпэщар.

Къуажэ пхыдзахэми лъэIэсынущ

Иджырей техникэ IэмэпсымэхэмкIэ къызы­хуэтыншэу зэщIэузэда автоклуб Бахъсэн щIыналъэм иратащ.

ИпэIуэкIэ дытепсэлъыхьауэ щытащ мыпхуэдэ автоклубыр тыншу концерт щат утыку ин е кинозал хьэлэмэт зэрыхъум. КъищынэмыщIауэ, а автоклубхэм щагъэлъагъуэ концертхэмрэ кинохэмрэ занщIэу ИнтернеткIи уеплъыфынущ.

Ди гулъытэ хуэныкъуэхэм яхуэгъэзауэ

Ди къэралым и щIыпIэ куэдым мы махуэхэм къыщызэрагъэпэщ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм яхуэгъэза Iуэхугъуэхэр. Абыхэм ящыщщ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и «Точка кипения» IэнатIэм щрагъэкIуэкIа, куэд къызэщIэзыубыдэ тест лэжьыгъэр. ЕджапIэ нэхъыщхьэр хъуащ Зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм я махуэм ирихьэлIэ апхуэдэ Iуэхугъуэ щызэфIаха УФ-м и утыкуи 8-м ящыщ зы.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэр письмоулъэхэм тету

«КъБР-м и коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм» и нэIэ щIэту, илъэс зыбжанэ хъуауэ щIыналъэм епха дамыгъэхэр хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэм ятещIыхьауэ ди щэнхабзэм къыхэзыхьэ, абы ипэжкIи щIэупщIэшхуэ зиIэ щIэныгъэ тхылъхэр къызэрыдигъэкIымкIэ цIэрыIуэ хъуа Тхьэкъуахъуэ Iэуес иджы утыку кърихьащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр маркэкIэ гъэщIэрэщIа письмоулъэхэм тету» тхылъ-буклетыр.

Куржы усакIуэр адыгэхэм зэратетхыхьар

Пшавелэ Важэ ХIХ лIэщIыгъуэм псэуа куржы (грузин) усакIуэ нэхъ лъэрызехьэ, цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщщ. Пшавелэ Важэ, ипэжыпIэкIэ зэреджэу щытар Разикашвили Лука Павел и къуэщ, 1861 гъэм бадзэуэгъуэм и 14-м Куржым щыщ Чаргали къуажэм къыщалъхуащ, 1915 гъэм мэкъуауэгъуэм и 27 (бадзэуэгъуэм и 10)-м Тбилиси дунейм щехыжащ.

Мелуанхэр дэзыхьэха джэгукIэ телъыджэ

Куэд щIащ футболыр хьэфэ топыр къехуэкIын Iуэхугъуэм зэрыфIэкIрэ. Ар иджыпсту цIыху мелуанхэм я гукъыдэжыр къэзыIэт (е езыудых), социальнэ, политикэ, экономикэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ. Аращ Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН) и унафэкIэ дыгъэгъазэм и 10-р Футболым и дунейпсо махуэу щIагъэувар.