Календарь событий

15 января 2020

Iуэхугъуэ 23-м арэзы тохъуэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щыхэплъащ Iуэхугъуэ 23-м.

Дунейм щыхъыбархэр

Абхъазым и президент Хаджимбэ
Рауль и къулыкъум текIащ

Апхуэдэ унафэ абы къищтащ и Хэкум зэпIэзэрытыныгъэр щытепщэ хъужын папщIэ.

IэщIагъэхэм щыхурагъаджэ IуэхущIапIэхэм я зэфIэкIым хохъуэ

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ республикэм и еджапIэу 3-м федеральнэ грантхэр иратащ, псори зэхэту сом мелуан 68,5-рэ хъууэ. Абы и хьэкъкIэ а еджапIэхэм къыщызэIуахащ IэщIагъэхэм зыщыхуагъасэ иджырей лъэщапIэу 15. Грантхэм я хьэкъкIэ зи Iуэхур езыгъэфIэкIуахэм ящыщщ «Къэбэрдей-Балъкъэр автомобиль-гъуэгу колледж», «Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техническэ колледж», «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледж» еджапIэхэр.

Ди щIыбкIэ щыIэ къэщIыгъэ

Астрономхэм иджыблагъэ хьэршым къыщагъуэтащ дыщыпсэу ЩIы Хъурейм ирагъэщхь планетэ. Ар ящыщкъым Дыгъэм и хъуреягъыр къэзылъэтыхьхэм. Апхуэдэхэм щIэныгъэлIхэр зэреджэр экзопланетэщ («экзо» псалъэр, «и щIыбкIэ щыIэ» мыхьэнэр къикIыу, пасэрей алыджыбзэм къыхэкIащ).

Къалэр зыгъэдахэ

Прохладнэ къалэм и щIыпIэ щхьэхуэхэм скульптурэ гъэщIэгъуэнхэр щагъэув.

Бахъсэн щIыналъэм илъэсыщIэ гуфIэгъуэр щрахьэжьащ

Кременчуг-Констатиновскэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм «ЩIымахуэ таурыхъ» зыфIаща концерт гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Псыхъурей, Куба, Кременчуг-Констатиновскэ, Бахъсэнёнкэ, Кыщпэк къуажэхэм дэс унагъуэ хуэмыщIахэмрэ бын куэд зиIэ унагъуэхэмрэ я сабийхэм папщIэ. Ахэр ИлъэсыщIэ псейм и лъабжьэм къыщыфащ, щыджэгуащ.

Журт лъэпкъым и фэеплъу

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн къыщыдэкIащ. Абы итщ Мелиховэ Галинэ и «Жид, или Кубанский псалом» повестымрэ Налшык щыщ уэрэджыIакIуэ икIи композитор Амирамов Ефрем и IэдакъэщIэкI усэхэмрэ.

СОКЪУР Мусэрбий и усэхэр

СОНЕТ

Сыт си щIалэгъуэм фIыуэ сыкъэплъагъукIэ,
ЩIалэм дапщэщи щIалэ къегъуэтыж.
Си щхьэцым, мис, пхырокIыр дыжьын лъагъуэ,
Илъэс щэ ныкъуэм щащI абы IутIыж.

Апхуэдэр пщыгъупщэ хъунукъым

1920 - 1940 гъэхэм ди къэралым щекIуэкIа политикэ зэхэзехуэм лъэпкъ куэдым щыщ мелуан бжыгъэ хэкIуэдащ, цIыху гъащIэ, унагъуэ куэд зэхикъутащ. Политикэ зэхэзехуэн ящIахэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу, Омск областым хыхьэ Тарэ къалэмрэ Тарэ районым хыхьэ Пологрудовэ жылагъуэмрэ щыгъуэ пэкIухэр щызэхэтащ.

Гъуащхьэтет гъуэзэджэхэу Щоджэн зэкъуэшхэр

Гъуащхьэтетыр IэнатIэ нэхъ гугъу дыдэхэм, жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъхэм сыт щыгъуи хабжэ. Абы и джэгукIэм къанэ щIагъуэ щымыIэу елъытащ дэтхэнэ гуп зэпэщIэтыныгъэми кърикIуэнур. Адрейхэм я щыуагъэхэр нэгъуэщIхэм ягъэзэкIуэжыфынуми, гъуащхьэтетым ейр ухэзыгъащIэщ икIи а къалэным тегушхуэр закъуэтIакъуэщ. Апхуэдэ IэнатIэ хьэлъэм, ауэ пщIэшхуэ зыхуащIым, пэрытщ «Спартак-Налшыкым» и гъэсэн зэкъуэшхэу Щоджэнхэ Борисрэ Азэмэтрэ. Ахэращ ди нобэрей тхыгъэр зытеухуар.