Календарь событий

22 января 2020

Дунейм щыхъыбархэр

ЗэхъуэкIыныгъэфIхэр къыдэкIуэну мэгугъэ

Ди къэралым и мызакъуэу, дунейм и щIыпIэ куэдми мы махуэхэм нэхъыбэу зыщытепсэлъыхьхэм ящыщщ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар, абы къыщигъэува къалэнхэр. КъыкIэлъыкIуэ махуэм УФ-м и Правительствэр зэрыщыту зэрытекIами цIыхухэр гупсысэм хидзащ: сыт адэкIэ къэхъунур, сыт къытпэплъэр?

Адыгэ щIыпIэцIэхэр

Ныджэкъуэ - Наджиго

Мы цIэр зезыхьэ къуажэ цIыкIур хы ФIыцIэ Iуфэм Iус ПсыфIыпэ (Лазаревск) посёлкэм къухьэпIэ-ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ километр 25-кIэ пэжыжьэщ. Абы хъуэпсэгъуэу зыдигъэзэгъащ ар зэгъэщIылIа Мэкъупс (Макопсе) и тIуащIэм.

Сом мелуани 10- м щIигъу къуэды

ФщIэн папщIэ

Зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, щIышылэм и 1 - 10-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр 13060-рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуани 10-рэ мини 140-м щIигъу.

Апхуэдэхэр лъэпкъым щыгъупщэркъым (МафIэдз Сэрэбий къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу)

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлI цIэ­ры­­Iуэ, егъэджакIуэ, тхакIуэ, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м щIэныгъэмрэ литературэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зрата, УФ-м и ТхакIуэхэм я союзым хэт, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор МафIэдз Сэрэбий Хьэжмэстафэ и къуэр КъБР-м и Аруан куейм хыхьэ Джэрмэншык къуажэм 1935 гъэм щIышылэм и 23-м къыщалъхуащ. Псэужамэ, абы и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

«Гъуазэ» газетым тета тхыгъэхэм ящыщхэр

Мы дгъэхьэзыра тхыгъэхэм я нэхъыбэр «Гъуазэм» адыгэбзэкIэ (къэбэрдеибзэкIэ) къытрадзащ. ХьэрыпыбзэкIэ къытехуахэр хэхауэ къыдогъэлъагъуэ. Япэ тхыгъэмрэ («Iуэху мыублэм блэ хэсщ») иужьреймрэ («Адыгэм ди кIуэдыжыкIэр») нэмыщI, адрейхэр иджырей тхыбзэмкIэ къизытхыкIар, хьэрыпыбзэкIэ тхахэр зэзыдзэкIар ЯфIэунэ Абдулщ.
Статьяхэм я щIагъ къыщыхьа зыгъэнахуэ псалъэхэр, («Адыгэм ди кIуэдыжыкIэм» ехьэлIа зы закъуэм нэмыщI), хуэзыщIар дэращ. Езы текстым хэту къакIуэ зыгъэнахуэхэр хэзыгъэувар ЯфIэунэрщ, абыхэм езым и цIэр («Аб.»-жиIэу) нагъыщэ трищIати, зэрыщыту къэдгъэнащ.

ТIэкIу дыкъэушын хуейщ

МЭБХЪУСКIЭ(1) зэджэ жылэ лIыкIуэхэр я пIалъэ къэмыс щIыкIэ зэрызэбгрыкIыжар зэхэфха хъунщ (2).

Лъабжьэхэмрэ къуэпсхэмрэ

Бзэм и тхыдэр джын зэрыщIадзэ лъандэрэ щIэныгъэлIхэм гулъытэшхуэ къыхуащI кавказыбзэхэм. Абы и щхьэусыгъуэр, нэмыцэ щIэныгъэлI Дирр Адольф зэрыжиIащи, къызыхэкIыр бзэ бын абрагъуэхэу индоевропей, семит-хамит, угро-финн жыхуаIэхэм я кум зэрыхуэзэр аращ.

Токио хуэзышэ лъагъуэм тоувэ

2020 гъэр зи чэзу Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр щыщыIэ илъэсщ. Японием и къалащхьэ Токио бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м щыщIэдзауэ шыщхьэуIум (августым) и 9 пщIондэ щекIуэкIыну зэхьэзэхуэ иным хэхуэну я хъуэпсапIэщ дэтхэнэ спортсменми. Иджы щегъэжьауэ ахэр абы иризоныкъуэкъу. Япэу а гъуэгуанэ гугъум теувахэм ящыщщ бэнакIуэхэр. ДяпэкIэ ахэр зыхэтыну зэхьэзэхуэ нэхъыщхьэхэр Токио хуэзышэ лъагъуэщ.