Календарь событий

24 января 2020

Дунейм щыхъыбархэр

♦ЦIыхухэм щIэныгъэ етыным и дунейпсо махуэщ. 2018 гъэм, Нигерием къыхилъхьэри, ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм дыгъэгъазэм и 3-м унафэ къищтащ а махуэр гъувыным теухуауэ.

Робототехникэм къыщыхэжаныкIхэр

«ДыгъафIэ къалэ» сабий академием и «Кванториум» сабий технопаркым и робототехникэ, 3 D моделирование, программирование дерсхэм екIуалIэхэу Шишкин Юрийрэ Храмцов Александррэ а унэтIыныгъэхэм къыщыхэжаныкI, республикэр куэдкIэ зыщыгугъ ныбжьыщIэ жыджэрхэм ящыщщ.

И зыгъэпсэхугъуэ махуэм дыгъуакIуэ иубыдащ

Урысей гвардие

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэ, полицэм и прапорщик Нагаев Аслъэн и зыгъэпсэхугъуэ махуэм иубыдащ дыгъуакIуэ.

Лъэпкъ щхьэхуитыныгъэм и джакIуэ

УКРАИНЭМ щынэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщщ абы и литературэм и классикыу ялъытэ Шевченкэ Тарас   Ар Черкасск областым хыхьэ Звенигород куейм и Моринцы къуажэм 1814 гъэм и мазае мазэм къыщалъхуащ.

Дэтхэнэ зыри хуитын хуейщ и адэжь щIыналъэм къэкIуэжыну

Сирием жылагъуэ-политикэ щытыкIэр нэхъри щызэщIоплъэ. Лъэпкъ зэпэщIэувэныгъэм яку къыдэхута ди хэкуэгъухэр Урысеймрэ адыгэ республикэхэмрэ къолъэIу ядэIэпыкъуну.

Щхьэусыгъуэхэр щыIэжкъым

Сирием щекIуэкI хьэлэбэлыкъым дуней псом и дэнэ щIыпIи ис адыгэхэр кIэлъоплъ, абы щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм лей къатехьэнкIэ шынагъуэ зэрыщыIэм къыхэкIыу.  «Адыгэ псалъэм» и «ХьэщIэщым» щыдипсэлъэгъущ Щам къыщалъхуа, Хэкум къэкIуэжауэ илъэс тIощI хъуауэ щыпсэу Къумыкъу Мамдухь. Ар Урысей Федерацэмрэ Сириемрэ я ТхакIуэхэм я зэгуэхьэныгъэхэм хэтщ, прозаикщ, зэдзэкIакIуэщ, КъБКъУ-м хьэрыпыбзэр щрегъэдж.

«Эль-КъунейтIрэ и анэ»

«Эль-КъунейтIрэ зэхэкъутам и курыкупсэм телъыджэу къыщызэтена унэ цIыкIум щопсэу фызыжь дыдэ хъуа Уадид Насиф. Абы оккупацэри игъэващ, къалэр зэракъутари и нэгу щIэкIащ, иджыпстуи Эль-КъунейтIрэ и дэтхэнэ махуэщIэ гугъуми жыджэру IуощIэ.
 

Мэрем пшыхь

Мор-мыр жыхуаIэ къэщIэрей нэхъ цIэрыIуэхэр зэхуэсауэ я фIэщыпэу зэпеуэрт.
Щи, тхьэмадэр щIоупщIэ:
- Сыт псом нэхърэ нэхъ IэфIыр?

Iэпщэ Александр: Топджэгур - ар си гъащIэщ!

Совет Союзым футболымкIэ и чемпион Iэпщэ Александр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур дыгъэгъазэм и 19-м щагъэлъэпIа Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къызэхуэсат Къэбэрдей-Балъкъэрым и топджэгум и лъабжьэр зыгъэтIылъа икIи къэралпсо утыкум ехъулIэныгъэкIэ изыша щIалэ ахъырзэман куэд.