Календарь событий

14 февраля 2020

Дунейм щыхъыбархэр

ЗэгуэкIуахэм я дунейпсо махуэщ
Тхылъхэр саугъэт щIыным и дунейпсо махуэщ
Компьютерхэр зэпкърызылъхьэхэм, ахэр зэтезыухуэхэм я махуэщ
1848 гъэм
зэращIылIа мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ Мексикэм Техас штатыр США-м иритащ.

КIуащ Аслъэнбэч ягу къагъэкIыж

Аруан щIыналъэм и полицейхэмрэ ветеранхэмрэ къызэрагъэпэщри, и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъу, полицэм и лейтенант нэхъыжь КIуащ Аслъэнбэч и фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ ар щеджа Старэ Шэрэдж къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м.

НыбжьыщIэхэр фIым хуаущий

ШколакIуэхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм и волонтёрхэмрэ жыджэру хэтхэмрэ Бахъсэн ­къалэ округым щызэщIэзыгъэуIуэ Бахъсэн къалэм Сабий творчествэмкIэ и унэм ныбжьыщIэхэр щахуэзащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм. Зэпсэлъэныгъэр теухуат «Терроризмэр жылагъуэмкIэ шынагъуэщ» Iуэхугъуэм.

Мэрем пшыхь

Гранадэм километри 8-кIэ фIэкIа пэмыжыжьэ Виснар къуажэм и гъунэгъуу 1936 гъэм щаукIащ Испанием и усакIуэшхуэ дыдэ Лоркэ Фредерикэ Гарсиа. Пушкин хуэдэ нэгъуэщI усакIуэ щэджащэхэми ещхьу, испан усакIуэри гъащIэ кIэщIт.
Лоркэ къыщалъхуар Испаниер къыщытIэсхъа, и колониехэри щыфIэкIуэда лъэхъэнэрт.

УсакIуэ Сонэ Абдулчэрим и дзапэ уэрэдыр

Сонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн ­щIыналъэм хыхьэ Къулъ­къужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ 1942 гъэм мазаем и 28-м. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961 - 1964 гъэхэм Налшык станкозаводым щылэ­жьащ.

Адыгэ усэм и макъ дахэ Тырку псом щызэхах

СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ хэтащ иджыблагъэ Истамбыл щекIуэкIа V Усэ фестивалым. Къэралыгъуэ зыбжанэм къикIа, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщ усакIуэхэр, щэнхабзэ лэжьакIуэхэр, зэхуэ-сым кърагъэблэгъа хьэщIэхэр адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэм щигъэгъуэзащ ди лъэпкъ щэнхабзэм, хабзэм, усэ гъэпсыкIэм. Фестивалым хэтахэр абы иригъэдэIуащ адыгэ усэм и макъым, Урысейми адыгэ лъэпкъми нэгъуэщI нэкIэ къригъэплъащ.

Мырзэм и япэ саугъэтыр «Спартак»-м къыщехь

Мазаем и 1-м щыщIэдзауэ Катарым махуибгъукIэ щекIуэкIа «Кубок Париматч Премьер» зэхьэзэхуэм Мэзкуу и «Спартак»-м хэту саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьащ Мырзэ Резуан. КъищынэмыщIауэ, абы и гъуащхьауэ нэхъыфI хъуащ, зэпеуэм и зэIущIищым топитI щыдигъэкIри.