Календарь событий

03 июля 2020

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэ­кIыныгъэхэр хэлъхьэн зэрыхуейм теухуа псалъэмакъыр къызэрежьэрэ куэд щIащ. Ауэ утыку Iуэху зыщIар УФ-м и Президент Путин Владимирщ - мы гъэм щIышылэм и 15-м ФедерацэмкIэ Советым хэтхэм защыхуигъэзам абы къыхилъхьащ къэралым и Закон Нэхъыщхьэм зэ­хъуэкIыныгъэхэр халъхьэну къазэрыпэщытыр.

«Уз къэс Iэзэгъуэ иIэщ»

Ди псэлъэгъухэр

Бетрожь Валерэ:

ЦIыхухэр зыгъэгузавэ узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр лъэхъэнэ зэхуэмыдэхэм къызэрыхъейм дэ псори дыщыгъуазэщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджырей медицинэр абыхэм щапэмылъэщи щыIэщ, лъагапIэ инхэм ар нэса пэтми. КъищынэмыщIауэ, синтетикэм къыхэщIыкIа иджырей хущхъуэхэр цIыхум и Iэпкълъэпкъым щыщу зым еIэзэми, адрейм и зэран щекIи къохъу. Мыпхуэдэхэм дежщ удз зэмылIэужьыгъуэхэм къыщIагъэвыкIхэр, ижь-ижьыж лъандэрэ ягъэунэхуахэр, щIэгъэкъуэныфI щыхъур. Нобэ дэ ди псэлъэгъущ цIыхубэ медицинэм хуэIэзэ Бетрожь Валерэ.

Кавказым и къуэ щэджащэхэр

Кавказым и бын куэд дунейм цIэрыIуэ щыхъуащ я лIыгъэрэ я акъылкIэ. Батэр зыгъэшахэм яхэтащ лIакъуэлIэши, къызэрыгуэкI бгырыси, офицери, генерали, ­маршали, визири, сулътIани, пэщэ хъуахэри.
Нобэ зи гугъу сщIынур генералиссимусхэрщ. Ахэр щы мэхъу - адыгэ, авар, шэшэн.

Алыджыкъуэр генералиссимус зэрыхъурэ илъэс 325-рэ ирокъу

Онегин Евгений

XXVII
КъыджаIэр: хуэфщI къалэн цIыхубзым,
Вгъэшынэ, евгъэщIэнум бзэ!
Хуэмейуэ пщащэр урысыбзэм
КъысфIощI «ФIым щIэкъур» къищтэм зэ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Ар пэжщ
Сурэтхэм къысхуаIуэтар

Японием къыщежьа сумор Къэбэрдей-Балъкъэрми къос

Сумо спорт лIэужьыгъуэр илъэс минитI ипэкIэ Японием къыщежьауэ къалъытэ. Нэгъабэ ар Къэбэрдей-Балъкъэрми къэсащ.