Календарь событий

05 августа 2020

Дунейм щыхъыбархэр

Вакцинэр зэпэубыда
зэрыхъунум игъэгужьеяуэ

Коронавирус узыфэм пэщIэтыфыну вакцинэр къэщэхуным къэрал лъэрызехьэхэр хузэхуежащ. Абы и щхьэусыгъуэри гурыIуэгъуэщ - зэрыгъэгужьеяуэ хэкIыпIэ къэзылъыхъуэ цIыху мелардхэм я гугъапIэ нэхъыщхьэр зрапхыр аращ мы зэманым.

Мэзыхьэ Борис Беслъэн и къуэм и фэеплъу

Критикхэми, тхакIуэхэми, щIэджыкIакIуэхэми Мэзыхьэ Борис нэхъыбэу къызэрацIыхур адыгэ новеллистикэм и зэхэублакIуэу зэрыщытымкIэщ. ТхакIуэ куэдым къехъулIэркъым псалъэ мащIэкIэ гупсысэшхуэ къэIуэтэныр.

Уэрэд шабзэпсыр зи псэфылъэ

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм ­щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ. Союзпсо, Урысейпсо зэпеуэхэм я лауреатщ. Совет Союзым хэта республикэхэм я мызакъуэу, Бельгием, Германием, Израилым, Индием, Иорданием, Италием, Польшэм, Словакием, Словением, США-м, Тыркум къыщацIыху.
1989 гъэм къыщегъэжьауэ 1992 гъэ пщIондэ Театр гъуазджэмкIэ урысей академием (ГИТИС) щригъэджащ.

Урысейпсо утыкум къыщыхожаныкI

Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ и мащIэкъым унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехьэлIа урысейпсо, дунейпсо утыкухэм тегушхуэу зи зэфIэкI щеплъыж икIи абыхэм къыщыхэжаныкI щIэблэ.

Гъуэгу махуэ, «Спартак-Налшык»!

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа ди щIалэхэм ящыщ зыбжанэ иджыблагъэ зыхэзыгъэхьэжа «Спартак-Налшыкыр» шыщхьэуIум и 5-м утыку къохьэж. А махуэм ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнущ зэхьэзэхуэм къыхыхьагъащIэ «ЕсэнтIыгур».