Календарь событий

06 августа 2020

Къардэн Мурат: Абы щыгъуэм сэ зыгъэсэн щIэздзэу арат

1980 гъэм Мэзкуу щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэр нобэми IэфIу зигу илъхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион Къардэн Мурат. Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и «WRESTRUS.RU» интернет-сайтым иджыблагъэ дригъэкIуэкIа псалъэмакъым ар IупщIу къыхощ.