Календарь событий

12 августа 2020

Дунейм щыхъыбархэр

Лукашенкэ Александр токIуэ

Тхьэмахуэ махуэ кIуам - шыщхьэуIум и 9-м - Белоруссием щекIуэкIащ президент хэхыныгъэхэр. Абы кърикIуахэр зэхэзылъхьэж ХэхакIуэ комиссэ нэхъыщхьэм зэкIэ къызэритамкIэ, абы бжьыпэр щиIыгъщ къэралым и иджырей унафэщI Лукашенкэ Александр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2016 гъэм шыщхьэуIум и 17-м къыдигъэкIа Унафэ №156-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ №134-ПП

2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м Налшык къалэ

Иужьрей мамлюк сулътIаныр уэсмэнхэм зэрапэщIэтар

Мамлюк сулътIанхэм яухуа Мысыр къэралыгъуэшхуэм кIуэдыжыпIэ хуэхъуа Мардж Дэбикъ зауэ­зэ­рылIыр иужьрей мамлюк сулътIанхэу Къанщауэ Гъуррэ Тумэнбейрэ я цIэхэм епхащ. А тхыдэ Iыхьэм зэ­зэмызэ дытепсэлъыхьми, хэтщIы­кIыр зэрымащIэ дыдэр и щхьэу­сыгъуэ къы­щIэ­кIынщ зи цIэ къи­тIуа лIы щыпкъэхэм я хъыбархэр иджыри къэс ди блэкIами ди но­бэми зэрахуэфэщэну щIыхэмы­тым. Санкт-Петербург дэт университетым и КъуэкIыпIэ факультетым и доцент, тхыдэ щIэныгъэхэм я ­кан­дидат Илюшинэ Миланэ и диссер­тацэр мамлюк сулътIанхэм ятриу­хуащ. Ар илъэс бжыгъэ хъуауэ йолэжь хьэрыпыбзэ Iэрытххэу Берлин дэт къэрал тхылъ хъумапIэм щIэлъхэм. Илюшинэм утыку кърихьа лэжьыгъэ щхьэпэ дыдэхэм ящыщщ «Иужьрей мамлюк сулътIаныр уэсмэнхэм зэрапэщIэтамрэ» «Къанщауэ Гъур и «Къэщидэ лъапIэхэмрэ».

Онегин Евгений

 

Пушкин  Александр
 

XVII

Анэдэлъхубзэ

 Тыркум къыщыхъуащ

Зи анэдэлъхубзэр Iумпэм зыщIхэм, зэзы­мыпэсыж­хэм дерс къыхахыну ди ­гугъэщ иджыпсту вжетIэжыну хъыбарым. Ар къытхуэзыIуэтэжар Тыркум щыпсэуа адыгэ щIалэ Тхьэзэплъ Фозийщ.

Сирием къиIукI макъ

Дунейпсо Шэрджэс фес­тивалым (1991 гъэ) и лIыкIуэхэу нэIуасэ тхуэ­хъуахэм ящыщщ Сирием щыпсэу адыгэ пщащэ КIэ­дыкIуей Хъанэ.
Хъанэ Дамаск еджапIэ нэхъыщхьэр къыщиухащ. И IэщIагъэкIэ сурэтыщIщ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа су­рэт зыбжанэ Сириемрэ США-мрэ ехъулIэныгъэ яIэу ща­гъэлъэгъуащ. Иужь­кIэ КIэдыкIуейр стюардессэу лэ­жьащ, къэрал куэд илъэ­гъуащ. Езым зэрыжиIэжымкIэ, Хэку­жьым нэхърэ нэхъыфI, нэхъ дахэ, нэхъ зы­гъэ­­пIейтей дунейм темыту аращ.

Бегъымбар щIыналъэхэм


 

Израилым адыгэ къуажитI исщ - Кфар-Камэрэ Рихьэниерэ. Кфар-Камэм дэсхэр шапсыгъхэщ, я бжыгъэр 3200-рэ мэхъу. Рихьанием щопсэу абазэхэ, шап­сыгъ 1200-рэ хуэдиз.

Урысей Федерацэм и кубокым

ШыщхьэуIум и 5-м къэралым и щIыпIэ зыбжанэм щыщIидзащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъат «ЕсэнтIыгу» командэр. Ди щIалэхэм зэпеуэм япэ лъэбакъуэр тегушхуауэ щачащ икIи гугъэфIхэр дагъэщIащ.