Календарь событий

02 сентября 2020

НОБЭ

ЕтIуанэ дунейпсо зауэр щиуха махуэщ. Абы и щыхьэту, 1945 гъэм США-м и «Миссури» кхъухьым Iэ щытрадзащ Японием зэрызитым теухуа дэфтэрым.
Урысей гвардием и махуэщ
УФ-м и Полицэм и плъыр-пост къулыкъум и махуэщ
Вьетнамым и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ (1945 гъ.)
США-мрэ Канадэмрэ щагъэлъапIэ лэжьыгъэм и махуэр
1794 гъэм Одессэ къалэр ухуэн щIадзащ.

Къалэм и тхыдэм щыщ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр

1724 гъэ - жылэр щытIыса илъэсу, Налшык и тхыдэм пэщIэдзэ хуэхъуауэ къалъытэ.
1807 гъэ - Къэбэрдейм и административно-политикэ центрщ.
1822 гъэ - Урысеипщым Кавказ Ищхъэрэм щиIа дзэ быдапIэщ.
1838 гъэ - дзэ быдапIэр зауэлIхэр щыпсэу жылэ ящIащ.
1862 гъэ - жылэр Налшык слобода хъуащ.
1918 гъэ - Совет властыр щагъэуващ.
1921 гъэ - слободар Налшык къалэ хъуащ.
1922 гъэ Къэбэрдей-Балкъэр автоном областым и центрщ.
1924 гъэ - Лениным и цIэр зезыхьэ еджапIэ къалэ цIыкIур (ЛУГ) къыщызэIуахащ.
1936 гъэ - КъБАССР-м и къалащхьэщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм дыкъэзыухъуреихь дунейр хъума щыхъуныр, щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ ахэр къэгъэсэбэпынымрэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Правительствэм и Унафэ

№173-ПП
2020 гъэм шыщхьэуIум и 17-м Налшык къалэ

ГъащIэм и щIэдзапIэ

ЩIыуэпсыр, бзылъхугъэр. А псалъэхэр я купщIэкIэ зэщхьщ, зэпэгъунэгъущ: тIури псэ зыIутым и щIэдзапIэщ. Дунейм и дахагъэр, гъащIэм и IэфIыпIэр ирапх абыхэм.

«Сэ сщIа щыуагъэр умыщIэ», - жиIащ абы

Дакъикъэхэр щыгъэу зэкIэлъызыгъажэ зэманыр Тхьэшхуэ пэлъытэ къызэрытхуэхъум и щыхьэтщ абы къыщыдэхъулIэхэм дыщыщIэгупсысыжкIэ. Хэт ищIэнт Нало Заур сытетхыхьыну апхуэдэ лIыгъэ къыщыслъыкъуэкIын зэман сихуэну, согупсыс сэ нобэ.

Осетин цIыхубэ таурыхъхэр

Щыхьыр, мыщэр, цыжьбанитIыр

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Ещанэ Iыхьэ

Сыжажэ Валерэ, Ашыбокъуэ Руслан, Батарин Виктор… А футболист цIэрыIуэхэми къахуихуащ Налшык и «Спартак»-м и пашэу щытыну.