Календарь событий

09 сентября 2020

ЩIэныгъэм и щыгум ихьэфа Бэвыжь Мухьэмэд

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Жьакуэ къуажэм къыщалъхуащ зи зэфIэкIкIэ къэрал куэдым цIэрыIуэ щыхъуа щIэныгъэлI щэджащэ Бэвыжь Мухьэмэд Данял и къуэр.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Кадыровэ Айшэт щэнхабзэмкIэ
министрым и япэ къуэдзэу ягъэув

ХъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм иужьрей махуэхэм зэбграгъэхахэм ящыщу цIыхухэм нэхъ гъэщIэгъуэн къащыхъуахэм хагъэхьащ Шэшэным щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэм теухуар.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№190-ПП

2020 гъэм            шыщхьэуIум и 28-м               Налшык къалэ

И къару емыблэжу ехъулIэныгъэхэм хуэкIуэфырщ лIыхъужьыр

Лъэпкъри къэралри зэры­гушхуэщ цIыху ахъыр­зэман, щIэныгъэлI, еджагъэшхуэ, зи цIэр фIыкIэ ­Хэку утыкум щызыгъэIуа, эко­номикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, УФ-м и Правительствэм и нэIэ щIэту лажьэ Москва Финансовэ университетым и ректор Есчындар Мухьэдин.

Джатауэ Уэлий и кIуэдыкIар

Ди хъыбарыр ятеухуащ гъащIэ хьэлэмэт къэзыгъэщIа Джа­тауэ Шэмсиятрэ (Джэдгъэфхэ япхъущ, 1884-1963 гъэхэм псэуащ) Джатауэ Былымгъуэт и къуэ Уэлийрэ (1872 - 1923 гъгъ.).

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил

УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Компо­зиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и ­Композиторхэм я сою­зым я саугъэтхэм я лауреат,

«Шэрджэсейр къызоуз»

Половинкинэ Тамарэ Василий и пхъур Сочэ къалэм пэгъунэгъу ПсыфIэпэ (Ла­заревское) къуажэм дэт этнографие музейм и щIэныгъэрылажьэ нэхъыщхьэщ. 

Сонэ Абдулчэрим и усыгъэхэр

Си лъэпкъ тхыдэрщ си дзапэ уэрэдыр;
Ар пшыналъэу гущIэми къоIукI.
А уэрэдым къожьу мывэ духэр,
И макъамэ лъэщым псэр дохъуэпскI.

Зи усэхэр лъэпкъым къыхуэзыгъэна

Псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуат усакIуэ, тхакIуэ гъуэзэджэ, адыгэлI щыпкъэ, лъэпкъ усыгъэм гущэ хуэхъуа, Хьэгъундыкъуей къуажэжьым и бын нэхъыфIхэм ящыщ Анзор Мухьэмэд.

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. ЕплIанэ Iыхьэ

1980 гъэм и кIэухым Налшык и «Спартак»-м аргуэру ибгынащ Совет Союзым футболымкIэ и япэ лигэр. Зэман кIыхькIэ ар къыщыхутащ къэралым топ джэгумкIэ и лъащIэ дыдэм.