Календарь событий

18 сентября 2020

Дунейм щыхъыбархэр

Белоруссием доллар  мелард 1,5-кIэ зыщIегъакъуэ

Урысей Федерацэмрэ Белоруссиемрэ я президентхэу Путин Владимиррэ Лукашенкэ Александррэ фокIадэм и 14-м Сочэ къалэм щызэIущIащ.

Сыжажэ МуIэед и фэеплъу

 Урысей гвардием и управленэм Бахъсэн къалэм щиIэ щIыналъэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм пашэныгъэр щаубыдащ и къалэн игъэзащIэу 2001 гъэм хэкIуэда полицэм и полковник Сыжажэ МуIэед и фэеплъу къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэм.
 Бахъсэн и стадион нэхъыщхьэм щекIуэкIа зэпеуэм кърихьэлIат Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми къикIа спортсменхэмрэ Ставрополь крайм щыщ командитIрэ.

Лъахэ къэкIыгъэхэмрэ псэущхьэхэмрэ

Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэ­гъэпсо Сэфарбий, къызэ­ры­щIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэ­хэмрэ къэкIыгъэ­хэмрэ. 

Жыг къибупщIыкIа - абы и пIэкIэ нэгъуэщI хэсэ

Лъэхъэнэ блэкIахэм мэзхэм пщIэшхуэ яIащ. Ди япэ итахэм къагурыIуэрт ахэр щысхьыншэу ибуп­щIыкI зэрымыхъунур. Ухуэныгъэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм ­къыщагъэсэбэп пкъыгъуэхэр къызэрыхэтхым и мы­закъуэу, дызэрыбауэ хьэуам и нэхъыбапIэр къыдэзытри мэзхэращ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Зи IэщIагъэкIэ дыщэкI, Париж щыщ Жан Шарден (1643-1713) 1672 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м щегъэжьауэ фокIадэм и 10-м нэс Тэн (Дон) псым къыщыщIидзэри, хы ФIыцIэ Iуфэр иIыгъыурэ зэпиупщIыгъащ Нарт къуажэхэм я хэгъэгур, Шапсыгъыр, Убыхыр, Абхъазыр, Ингур псым еуалIэу Мингрелым нэсыху.

Джудэ-адыгэлI

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.