Календарь событий

02 октября 2020

Хэкум къафIинахэр

Куэдым къалъытэ Кавказ зауэр 1864 гъэм накъыгъэм и 21-м иухауэ. Ауэ дэфтэрхэм къы­зэрыхэщыжымкIэ, щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа адыгэхэм яхэтащ я щIыгу къихьахэм зэман кIыхьым къриубыдэу еныкъуэкъуа, уеблэмэ, XIX лIэщIыгъуэм и кIэхэм нэсыху, Урысей къэралыгъуэжьым щыщу зыкъэзымылъыта, унагъуэ-унагъуэкIэрэ бгыхэм зыдэзыгуэша гупышхуэ. 

Онегин Евгений

«Здэпшэбэм, махуэр здэкIэщI щIыналъэм къыщыхъунущ лIэныгъэм щымышынэ лъэпкъ». Петраркэ

Мэрем пшыхь

ЦIыхум куэдрэ ущымытхъу, абы Iуэху мыщхьэпэ кърикIуэнкIэ хъунущ.
Гугъэр бгъэфIэн, пхъумэн хуейщ. Ар гум и щIэгъэкъуэн къызэрымыкIуэщ.
Лъагъуныгъэм и щэху псори зыщIэр зыгуэр фIыуэ зылъагъурщ.

Хьэрычэт бгъэдыхьэкIэр и лъабжьэу

США-м Аэронавтикэмрэ хьэршым къыщекIуэкIхэр джынымкIэ и NASA IуэхущIапIэмрэ Уафэгу жыжьэм яутIыпщ техникэр къыщIэгъэкIынымкIэ и SpaceX компаниемрэ зэдагъэхьэзыра программэм ипкъ иткIэ, жэпуэгъуэм (октябрым) и 31-м а къэралым и Флоридэ штатым хы Iуфэм щиIэ и центрым зыщиIэтынущ ЩIы Хъурейр къэзылъэтыхь МКС-м  нэзыхусыным хузэтраухуа Crew Dragon зи фIэщыгъэ кхъухьым.

«Къэбэрдей къаплъэным» бэнэныр щегъэт

2016 гъэм Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа гъэмахуэ Олимпиадэм и лIыхъужьхэм ящыщ зы, бэнэкIэ хуитымкIэ абы и финалым щыбэна, Европэм щэнейрэ и чемпион Джэду Iэниуар спортым зэрыхэкIыжыр иджыблагъэ хэIущIыIу ищIащ. «Къэбэрдей къаплъэнкIэ» зэджэу щыта Псыгуэнсу щыщ бэнакIуэ цIэрыIуэм и текIуэныгъэ инхэмкIэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, дяпэкIэ дэрэжэгъуэ къыдитыжынукъым.

Дунейм щыхъыбархэр

Залымыгъэ мылэжьыным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2007 гъэм къищта унафэмкIэ ягъэуващ, Индием и лъэпкъ-щхьэхуитщIыжакIуэ зэщIэхъееныгъэм и пашэу щыта Ганди Махатмэ къыщалъхуа махуэм трагъахуэри.